Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βερολίνο: Διαδήλωση κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Την πλη­ρο­φο­ρία ότι του­λά­χι­στον 100.000 άνθρω­ποι συμ­με­τεί­χαν στη σημε­ρι­νή δια­δή­λω­ση για την ειρή­νη που διορ­γα­νώ­θη­κε στο κέντρο του Βερο­λί­νου, μετα­φέ­ρει το ΑΠΕ.

Με συν­θή­μα­τα «Όχι στον πόλε­μο», «Αλλη­λεγ­γύη στην Ουκρα­νία», «Ελβε­τία, πάγω­σε τους λογα­ρια­σμούς τους», αλλά και «Προ­τι­μώ να μαγει­ρεύω στη φωτιά παρά να συνερ­γα­στώ» και «Ο Πού­τιν δεν είναι η Ρωσία», άνθρω­ποι κάθε ηλι­κί­ας συγκε­ντρώ­θη­καν στην περιο­χή της Πύλης του Βρα­δεμ­βούρ­γου κρα­τώ­ντας σημαί­ες της Ουκρα­νί­ας, ενώ στο Ομο­σπον­δια­κό Κοι­νο­βού­λιο βρι­σκό­ταν σε εξέ­λι­ξη η έκτα­κτη συνε­δρί­α­ση για τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία. Μετα­ξύ των διορ­γα­νω­τών ήταν ομά­δες της ουκρα­νι­κής δια­σπο­ράς αλλά και γερ­μα­νι­κές οργα­νώ­σεις ανθρω­πί­νων δικαιωμάτων.

Η αστυ­νο­μία είχε απο­κλεί­σει τον δρό­μο μπρο­στά από την πρε­σβεία της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας, η οποία βρί­σκε­ται στην ίδια περιο­χή, ενώ από μεγά­φω­να καλού­σε τους συγκε­ντρω­θέ­ντες να τηρούν τα μέτρα υγιει­νής, με απο­στά­σεις και μάσκες.

Η συγκέ­ντρω­ση, η οποία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε «σχε­δόν χωρίς προ­βλή­μα­τα και ειρη­νι­κά»,  σύμ­φω­να με τη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση της Αστυ­νο­μί­ας, δια­λύ­θη­κε τέσ­σε­ρις ώρες μετά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αύξη­ση στρα­τιω­τι­κών δαπα­νών και ενερ­γεια­κή απο­δέ­σμευ­ση από τη Ρωσία, ανήγ­γει­λε ο Σολτς

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο