Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βερολίνο: Τίμησαν τη μνήμη του δολοφονημένου Τούρκου κομμουνιστή Celalettin Kesim

Μέλη και φίλοι του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στο Βερο­λί­νο συμ­με­τεί­χαν στην εκδή­λω­ση που διορ­γά­νω­σε το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρ­κί­ας (TKP) μαζί με το Γερ­μα­νι­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα (DKP) και τη Σοσια­λι­στι­κή Γερ­μα­νι­κή Εργα­τι­κή Νεο­λαία (SDAJ) στη μνή­μη του δολο­φο­νη­μέ­νου Τούρ­κου κομ­μου­νι­στή Celalettin Kesim, την Πέμ­πτη 5 Γενά­ρη στην περιο­χή του Kreuzberg.

Ο Celalettin Kesim, μέλος του TKP, δολο­φο­νή­θη­κε πριν από 44 χρό­νια από ακρο­δε­ξιούς Τούρ­κους και μέλη των «Γκρί­ζων Λύκων», ύστε­ρα από άνα­δρη επί­θε­ση σε δια­δή­λω­ση ενά­ντια στην τότε στρα­τιω­τι­κή δικτα­το­ρία στην Τουρ­κία. Ο Celalettin Kesim ήταν ένας αγω­νι­στής της ζωής, εργά­της, συν­δι­κα­λι­στής και δάσκα­λος τουρ­κι­κής λαϊ­κής μουσικής.

Τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έδει­ξαν τη διε­θνι­στι­κή τους αλλη­λεγ­γύη, απο­τί­ο­ντας φόρο τιμής στον Τούρ­κο κομ­μου­νι­στή, σε όλους τους ήρω­ες της εργα­τι­κής τάξης που έπε­σαν για τη ζωή, για να ξημε­ρώ­σει μια μέρα χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο. Ανα­νέ­ω­σαν το αγω­νι­στι­κό ραντε­βού με τους Γερ­μα­νούς και Τούρ­κους συντρό­φους τους για τη μεγά­λη δια­δή­λω­ση, την Κυρια­κή 15 Γενά­ρη , στη μνή­μη των δύο ηγε­τών του γερ­μα­νι­κού εργα­τι­κού επα­να­στα­τι­κού κινή­μα­τος και ιδρυ­τών του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Γερ­μα­νί­ας Ρόζας Λού­ξε­μπουργκ και Κάρλ Λίμπκνεχτ.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο