Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βεσπασιανός, έμεινε στην ιστορία για το φόρο που επέβαλε στις δημόσιες τουαλέτες

Στις 24 Ιου­νί­ου 79 μ.Χ. πεθαί­νει ο Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας Βεσπα­σια­νός, ιδρυ­τής της Φλα­βια­νής δυνα­στεί­ας. O Βεσπα­σια­νός, αν και ταπει­νής κατα­γω­γής, κατά­φε­ρε με την αξιο­ποί­η­ση των συγκυ­ριών και την υπο­στή­ρι­ξη των στρα­τη­γών να ανα­κη­ρυ­χτεί αυτο­κρά­το­ρας στις 21 Δεκέμ­βρη του 69 μ.Χ., μετά το θάνα­το του Νέρω­να. Το έργο του κρί­θη­κε ικα­νο­ποι­η­τι­κό, αφού κατά­φε­ρε να εξο­μα­λύ­νει την πολι­τι­κή κατά­στα­ση στη Ρώμη, να ανορ­θώ­σει την κατε­στραμ­μέ­νη οικο­νο­μία της αυτο­κρα­το­ρί­ας και να απο­κα­τα­στή­σει την ενό­τη­τα, κατα­στέλ­λο­ντας πολ­λές ανταρ­σί­ες που είχαν εκδη­λω­θεί σε διά­φο­ρα σημεία. Για την αύξη­ση των εσό­δων του κρά­τους, αύξη­σε σημα­ντι­κά τη φορο­λο­γία και επέ­βα­λε σει­ρά νέων φόρων, σε πολ­λές περι­πτώ­σεις εξω­φρε­νι­κών. Μετα­ξύ αυτών, ειση­γή­θη­κε τη φορο­λό­γη­ση των δημό­σιων …ουρη­τη­ρί­ων! Από τότε ονο­μά­στη­καν βεσπασιανές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο