Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βηρυτός: Εισβολή διαδηλωτών στο ΥΠΕΞ — Ακούστηκαν πυροβολισμοί στο σημείο των κινητοποιήσεων

Ένας Λιβα­νέ­ζος αστυ­νο­μι­κός σκο­τώ­θη­κε στις συγκρού­σεις που ξέσπα­σαν μετα­ξύ δια­δη­λω­τών και των δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας στο κέντρο της Βηρυ­τού σήμε­ρα, έγι­νε γνω­στό από έναν εκπρό­σω­πο της αστυνομίας.

Την ίδια ώρα, σύμ­φω­να με τον Ερυ­θρό Σταυ­ρό του Λιβά­νου, ο αριθ­μός των ανθρώ­πων που έχουν τραυ­μα­τι­στεί στις ταρα­χές ανήλ­θε σε 172.

«Δια­δη­λώ­σεις στη Βηρυ­τό: #LebaneseRedCross (ο Ερυ­θρός Σταυ­ρός του Λιβά­νου) μετέ­φε­ρε 55 ανθρώ­πους σε κοντι­νά νοσο­κο­μεία και προ­σέ­φε­ρε τις πρώ­τες βοή­θειες σε 117 ανθρώ­πους επι­τό­που», έγρα­ψε σε μήνυ­μα στο Twitter ο Ερυ­θρός Σταυρός.

Δεκά­δες δια­δη­λω­τές εισέ­βα­λαν στις εγκα­τα­στά­σεις του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών στη Βηρυ­τό το Σάβ­βα­το, φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα κατά της κυβέρ­νη­σης και του πολι­τι­κού κατε­στη­μέ­νου, ανα­φέ­ρουν αυτό­πτες μάρτυρες.

Οι δια­δη­λω­τές έκα­ψαν επί­σης μια φωτο­γρα­φία του προ­έ­δρου Μισέλ Αούν.

«Θα μεί­νου­με εδώ. Καλού­με τον λαό του Λιβά­νου να κατα­λά­βει όλα τα υπουρ­γεία», φώνα­ζε ένας δια­δη­λω­τής από το μεγάφωνο.

Η έφο­δος των δια­δη­λω­τών στο κτί­ριο του ΥΠΕΞ, που μετα­δό­θη­κε ζωντα­νά από την τηλε­ό­ρα­ση, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την ώρα που οι δυνά­μεις ασφα­λεί­ας είχαν στραμ­μέ­νη την προ­σο­χή τους στη συγκέ­ντρω­ση χιλιά­δων άλλων ανθρώ­πων στο κέντρο της πόλης, οι οποί­οι αξί­ω­ναν από τις αρχές του Λιβά­νου να λογο­δο­τή­σουν για τη γιγα­ντιαία έκρη­ξη στο λιμά­νι πριν από τέσ­σε­ρις ημέ­ρες, η οποία στοί­χι­σε τη ζωή σε περισ­σό­τε­ρους από 150 ανθρώπους.

Το από­γευ­μα, ακού­στη­καν πυρο­βο­λι­σμοί στα σημεία των κινη­το­ποι­ή­σε­ων στο κέντρο της πρω­τεύ­ου­σας του Λιβά­νου, με την αστυ­νο­μία να επι­βε­βαιώ­νει στο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων REUTERS τη ρίψη πυρών.

Στις εικό­νες που μετα­δί­δουν απευ­θεί­ας τα τηλε­ο­πτι­κά δίκτυα δια­κρί­νο­νται άνθρω­ποι αιμό­φυρ­τοι, έχο­ντας τραυ­μα­τι­στεί από πλα­στι­κές σφαί­ρες, την ώρα που η αστυ­νο­μία έκα­νε χρή­ση δακρυ­γό­νων για να δια­λύ­σει το πλή­θος των διαδηλωτών.

Όπως μετα­δί­δει το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Sputnik, επι­κα­λού­με­νο τον Ερυ­θρό Σταυ­ρό, ο αριθ­μός των δια­δη­λω­τών που έχει τραυ­μα­τι­στεί στα επει­σό­δια ανέρ­χε­ται σε του­λά­χι­στον 109.

«Δια­δη­λώ­σεις στη Βηρυ­τό: 22 άνθρω­ποι δια­κο­μί­στη­καν σε κοντι­νά νοσο­κο­μεία. 87 άνθρω­ποι δέχο­νται τις πρώ­τες βοή­θειες στο σημείο», έγρα­ψε στο Twitter ο Ερυ­θρός Σταυρός.

Στους 158 οι νεκροί — 21 οι αγνοούμενοι

Ο αριθ­μός των νεκρών από την έκρη­ξη στο λιμά­νι της Βηρυ­τού αυξή­θη­κε σε 158, σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγεί­ας του Λιβά­νου, ενώ ο αριθ­μός των τραυ­μα­τιών ανέρ­χε­ται σε 6.000.

Από την έκρη­ξη, αγνο­ού­νται 21 άνθρω­ποι, βάσει των τελευ­ταί­ων στοιχείων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο