Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βηρυτός: Ολονύχτιες συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας (ΦΩΤΟ)

Οι δυνά­μεις επι­βο­λής της τάξης του Λιβά­νου προ­χώ­ρη­σαν σε εκτε­τα­μέ­νη χρή­ση δακρυ­γό­νων χθες Πέμ­πτη το βρά­δυ για να δια­λύ­σουν δεκά­δες εξορ­γι­σμέ­νους δια­δη­λω­τές οι οποί­οι συγκε­ντρώ­θη­καν για να εκφρά­σουν την αγα­νά­κτη­σή τους για τις γιγα­ντιαί­ες εκρή­ξεις στο λιμά­νι της Βηρυ­τού την Τρί­τη, οι οποί­ες έχουν μετα­τρα­πεί για πολ­λούς σε σύμ­βο­λο της ανι­κα­νό­τη­τας και της δια­φθο­ράς των αρχών.

Οι συγκρού­σεις διήρ­κε­σαν σχε­δόν όλη νύχτα στη λιβα­νέ­ζι­κη πρω­τεύ­ου­σα, επικε­ντρω­μέ­νες κυρί­ως στην περιο­χή κοντά στο εθνι­κό κοι­νο­βού­λιο, και προ­κά­λε­σαν τον τραυ­μα­τι­σμών πολ­λών δια­δη­λω­τών και αστυνομικών.

Τα μέσα ενη­μέ­ρω­σης του Λιβά­νου έκα­ναν λόγο για εκτε­τα­μέ­νη χρή­ση δακρυ­γό­νων από τις δυνά­μεις ασφα­λεί­ας της χώρας.

Το κύμα ενα­ντί­ω­σης στην πολι­τι­κή τάξη του Λιβά­νου διο­γκώ­νε­ται μέρα με τη μέρα, με χαρα­κτη­ρι­στι­κές τις απο­δο­κι­μα­σί­ες κατά του Προ­έ­δρου της χώρας της Μέσης Ανα­το­λής Μισέλ Αούν, ενώ αυτός βάδι­ζε πλάι στον Γάλ­λο ομό­λο­γό του, Εμα­νου­έλ Μακρόν, τον οποί­ον οι Λιβα­νέ­ζοι επευφημούσαν.

Τα επει­σό­δια κατα­γρά­φη­καν την προ­πα­ρα­μο­νή της μεγά­λης αντι­κυ­βερ­νη­τι­κής κινη­το­ποί­η­σης που προ­βλέ­πε­ται να γίνει το Σάβ­βα­το στην πρω­τεύ­ου­σα της χώρας, που παρα­μέ­νει βυθι­σμέ­νη σε οικο­νο­μι­κή κρί­ση άνευ προηγουμένου.

Οι εκρή­ξεις, που προ­κά­λε­σε πυρ­κα­γιά σε απο­θή­κη όπου ήταν απο­θη­κευ­μέ­νοι επί έξι χρό­νια 2.700 τόνοι νιτρι­κού αμμω­νί­ου στο λιμά­νι, στοί­χι­σαν τη ζωή σε του­λά­χι­στον 157 ανθρώ­πους και τραυ­μά­τι­σαν άλλους 5.000, χωρίς να λογα­ριά­ζο­νται οι δεκά­δες αγνο­ού­με­νοι και οι εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες πολί­τες που έμει­ναν άστεγοι.

Οι λιμε­νι­κές αρχές, τα τελω­νεία, κάποιες από τις υπη­ρε­σί­ες ασφα­λεί­ας, οι δικα­στι­κές αρχές και η κυβέρ­νη­ση γνώ­ρι­ζαν τον κίν­δυ­νο που ήγει­ρε η απο­θή­κευ­ση της τερά­στιας ποσό­τη­τας αυτής χημι­κού λιπά­σμα­τος που μπο­ρεί επί­σης να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ως εκρη­κτι­κό στο λιμά­νι της Βηρυ­τού, όμως οι πάντες προ­τί­μη­σαν να απο­ποι­η­θούν κάθε ευθύ­νη, να την επιρ­ρί­ψουν σε κάποιον άλλο.

LIVANOS104 LIVANOS102 LIVANOS101 LIVANOS100

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο