Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βιέννη: Σημαία του Ισραήλ ύψωσε στην καγκελαρία ο Σεμπάστιαν Κουρτς

Σε μια προ­κλη­τι­κή ενέρ­γεια προ­χώ­ρη­σε σήμε­ρα η Αυστρια­κή κυβέρ­νη­ση, παίρ­νο­ντας ανοι­χτά το μέρος των φονιά­δων του Παλαι­στι­νια­κού λαού.

Στην κορυ­φή του κτι­ρί­ου της καγκε­λα­ρί­ας στη Βιέν­νη αναρ­τή­θη­κε η σημαία του Ισρα­ήλ, ενώ ο Αυστρια­κός καγκε­λά­ριος Σεμπά­στιαν Κουρτς έκα­νε δήλω­ση στή­ρι­ξης των Ισραηλινών.

«Σήμε­ρα η σημαία του Ισρα­ήλ αναρ­τή­θη­κε στην κορυ­φή της Καγκε­λα­ρί­ας ως ένδει­ξη αλλη­λεγ­γύ­ης με το Ισρα­ήλ. Οι τρο­μο­κρα­τι­κές επι­θέ­σεις ενά­ντια στο Ισρα­ήλ πρέ­πει να κατα­δι­κα­στούν με τον ισχυ­ρό­τε­ρο τρό­πο. Στε­κό­μα­στε δίπλα στο Ισρα­ήλ», έγρα­ψε ο Κουρτς σε ανάρ­τη­σή του που δημο­σιεύ­θη­κε στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο