Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βιασμός στη Θεσσαλονίκη: Για διαφαινόμενη συγκάλυψη κι ατιμωρησία των δραστών κάνει λόγο το ΚΚΕ

Βια­σμός στη Θεσ­σα­λο­νί­κη: Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για το βια­σμό της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη:

«Δίκαια έχει προ­κα­λέ­σει την οργή και το θυμό το απο­τρό­παιο έγκλη­μα βια­σμού της 24χρονης στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, αλλά και η δια­φαι­νό­με­νη συγκά­λυ­ψη κι ατι­μω­ρη­σία των δραστών.

«Όσο επι­τα­κτι­κό είναι να διε­ρευ­νη­θεί το συγκε­κρι­μέ­νο έγκλη­μα, άλλο τόσο ανα­γκαίο είναι να δυνα­μώ­σει το μέτω­πο απέ­να­ντι στις σάπιες ”αξί­ες”, που δημιουρ­γεί και ανα­πα­ρά­γει η σημε­ρι­νή κοι­νω­νία, με τα εξί­σου απο­κρου­στι­κά ”ήθη γόνων μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών οικο­γε­νειών”, στα φαι­νό­με­να υπο­τί­μη­σης της προ­σω­πι­κό­τη­τας και της αξιο­πρέ­πειας της γυναίκας.

Επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι η ”ασπί­δα προ­στα­σί­ας” για κάθε γυναί­κα, ώστε να βρει το θάρ­ρος και την αντο­χή να στα­θεί απέ­να­ντι σε τέτοια φαι­νό­με­να, ανα­πτύσ­σε­ται στη βάση της συλ­λο­γι­κό­τη­τας και της αλλη­λεγ­γύ­ης και όχι στην επι­λε­κτι­κή και βολι­κή ”ευαι­σθη­σία” των δια­φό­ρων influencers για περι­στα­τι­κά κακο­ποί­η­σης γυναικών».

Σκέ­ψεις γυναι­κών, της Μαρί­ας Παπαϊωαννίδου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο