Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βιασμός στη Θεσσαλονίκη: Για 4η φορά κατέθεσε η Γεωργία — Δεν άλλαξε την αρχική κατάθεση της — Παρέδωσε SMS

Βια­σμός στη Θεσ­σα­λο­νί­κη: Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η κατά­θε­ση της 24χρονης Γεωρ­γί­ας Μπί­κα στην 4η ανα­κρί­τρια Θεσ­σα­λο­νί­κης για τον ομα­δι­κό βια­σμό που φέρε­ται να υπέ­στη τα ξημε­ρώ­μα­τα της Πρω­το­χρο­νιάς, μέσα σε σουί­τα γνω­στού ξενο­δο­χεί­ου της συμπρωτεύουσας.

Σύμ­φω­να με τον δικη­γό­ρο της, η κοπέ­λα δεν άλλα­ξε την αρχι­κή κατά­θε­ση της στην ανα­κρί­τρια που χει­ρί­ζε­ται την υπό­θε­ση και προ­σκό­μι­σε SMS και άλλα απο­δει­κτι­κά στοι­χεία που θα διευ­κο­λύ­νουν την έρευ­να. Ο δικη­γό­ρος της εξέ­φρα­σε τη δυσα­ρέ­σκειά του για την καθυ­στέ­ρη­ση των τοξι­κο­λο­γι­κών εξε­τά­σε­ων που γίνο­νται ώστε να δια­κρι­βω­θεί αν της χορη­γή­θη­καν ναρ­κω­τι­κές ουσί­ες που έκαμ­ψαν τις αντι­στά­σεις της.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως για την υπό­θε­ση ήδη κατη­γο­ρεί­ται 27χρονος γόνος εύπο­ρης οικο­γέ­νειας από την Αθή­να. Η 24χρονη κατέ­θε­τε σήμε­ρα επί δύο ώρες, παρου­σία ψυχο­λό­γου, ενώ στη συνέ­χεια απο­χώ­ρη­σε χωρίς να κάνει καμία δήλω­ση στους δημο­σιο­γρά­φους και τις τηλε­ο­πτι­κές κάμε­ρες που την περί­με­ναν έξω από το Δικα­στι­κό Μέγα­ρο Θεσσαλονίκης.

«Η Γεωρ­γία εμφα­νί­στη­κε σήμε­ρα με θάρ­ρος, μπρο­στά στην ανα­κρί­τρια, και επι­βε­βαί­ω­σε όσα κτη­νώ­δη βίω­σε μέσα στη σουί­τα την ημέ­ρα της Πρω­το­χρο­νιάς. Η Γεωρ­γία τα είπε με θάρ­ρος, με το πρό­σω­πό της ξεσκέ­πα­στο και το κεφά­λι της ψηλά. Εμείς επι­βε­βαιώ­σα­με όσα η Γεωρ­γία ανέ­φε­ρε στις προη­γού­με­νες κατα­θέ­σεις της και συμπλη­ρω­μα­τι­κά προ­σκό­μι­σε απο­δει­κτι­κά στοι­χεία για αυτά που ισχυ­ρί­στη­κε την προη­γού­με­νη φορά», ανέ­φε­ρε ο δικη­γό­ρος της.

Τα συγκε­κρι­μέ­να στοι­χεία αφο­ρούν μηνύ­μα­τα και κλή­σεις που επι­βε­βαιώ­νουν τις κινή­σεις της και την αλή­θεια των λεγό­με­νων της για το βρά­δυ του βια­σμού της.
«Η Γεωρ­γία, ένα παι­δί κάθε μέσης ελλη­νι­κής οικο­γέ­νειας, ένας άνθρω­πος δικός μας, βγή­κε με το πρό­σω­πο ανοι­χτό και έδω­σε τη δυνα­τό­τη­τα να την κρί­νει όλος ο κόσμος. Όσον αφο­ρά στο τι λέει ο καταγ­γελ­λό­με­νος και κατη­γο­ρού­με­νος, νομί­ζω ότι θα πρέ­πει να κάνει το ίδιο (σ.σ. να βγει κι εκεί­νος με το πρό­σω­πό του) για να υπο­στεί την ίδια κρι­τι­κή», τόνι­σε ο δικη­γό­ρος απα­ντώ­ντας σε ερω­τή­σεις δημο­σιο­γρά­φων σχε­τι­κά με όσα υπο­στή­ρι­ξε με δήλω­σή του ο 27χρονος κατηγορούμενος.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο