Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βιασμός στη Θεσσαλονίκη: Καταθέτει η 24χρονη Γεωργία: «Να μιλήσουν όλες οι γυναίκες που βίωσαν αντίστοιχα περιστατικά»

Βια­σμός στη Θεσ­σα­λο­νί­κη: Έκκλη­ση σε όλες τις γυναί­κες που βίω­σαν αντί­στοι­χα περι­στα­τι­κά με την ίδια «να μιλή­σουν ώστε αυτά να στα­μα­τή­σουν», απηύ­θυ­νε η 24χρονη, η οποία κατήγ­γει­λε ότι έπε­σε θύμα βια­σμού στη Θεσσαλονίκη.

Η 24χρονη προ­έ­βη στην παρα­πά­νω δήλω­ση εξερ­χό­με­νη από το Τμή­μα Ασφα­λεί­ας Λευ­κού Πύρ­γου, όπου κλή­θη­κε το πρωί να κατα­θέ­σει στο πλαί­σιο της προ­κα­ταρ­κτι­κής έρευ­νας που διε­νερ­γεί­ται, με εισαγ­γε­λι­κή εντο­λή, σχε­τι­κά με τη φρα­στι­κή επί­θε­ση που κατήγ­γει­λε ότι δέχθη­κε από τον δικη­γό­ρο Θεό­φι­λο Αλε­ξό­που­λο, συνή­γο­ρο προ­α­να­κρι­τι­κά του 27χρονου κατη­γο­ρού­με­νου για την υπό­θε­ση του καταγ­γελ­λό­με­νου βιασμού.

Στο επί­κε­ντρο της συγκε­κρι­μέ­νης έρευ­νας είναι το αδί­κη­μα της από­πει­ρας παρά­νο­μης βίας, ενώ θα κλη­θεί να κατα­θέ­σει κι ο δικη­γό­ρος ως ύπο­πτος τέλε­σης αξιό­ποι­νης πρά­ξης (ανω­μο­τί).

Το μεση­μέ­ρι, η 24χρονη θα βρε­θεί στα Δικα­στή­ρια της Θεσ­σα­λο­νί­κης, όπου κλή­θη­κε σε συμπλη­ρω­μα­τι­κή κατά­θε­ση ‑παρου­σία ψυχο­λό­γου- από την 5η τακτι­κή ανα­κρί­τρια Θεσ­σα­λο­νί­κης, στα χέρια της οποί­ας βρί­σκε­ται η δικο­γρα­φία για τον βιασμό.

Παρου­σία ψυχο­λό­γου, η νεα­ρή γυναί­κα θα κλη­θεί να δώσει διευ­κρι­νί­σεις για όσα είχε ανα­φέ­ρει στις προη­γού­με­νες τρεις κατα­θέ­σεις της (δύο στην αστυ­νο­μία και μία στην ανα­κρί­τρια), προ­κει­μέ­νου να «φωτι­στούν» πτυ­χές της υπό­θε­σης. Η πρώ­τη κατά­θε­ση στην ανα­κρί­τρια είχε γίνει πριν από μία ακρι­βώς εβδο­μά­δα, όταν η 24χρονη κατήγ­γει­λε δύο ακό­μη άτο­μα, πλην του 27χρονου ‑που κατέ­στη ήδη κατη­γο­ρού­με­νος και αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρος με περιο­ρι­στι­κούς όρους- ανα­γνω­ρί­ζο­ντας τον έναν εξ αυτών.

Εκτός από την 24χρονη, την πόρ­τα της ανα­κρί­τριας είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο να περά­σουν τρία ακό­μη άτο­μα από το περι­βάλ­λον της. Συγκε­κρι­μέ­να πρό­κει­ται για τη 17χρονη φίλη της, με την οποία πήγαν μαζί στο ρεβε­γιόν αλλά εκεί­νη έφυ­γε μαζί με μία άλλη γυναί­κα, τον εργο­δό­τη της κι έναν φίλο του. Μάλι­στα, η φίλη της 24χρονης κοπέ­λας φέρε­ται να είχε διαι­σθαν­θεί από την πρώ­τη στιγ­μή, σύμ­φω­να με την αρχι­κή της κατά­θε­ση, ότι κάτι δεν εξε­λισ­σό­ταν ομα­λά στην ατμό­σφαι­ρα του πάρ­τι, τονί­ζο­ντας στις ανα­κρι­τι­κές αρχές πως «εγώ με το που μπή­κα στον χώρο αρχι­κά δεν ήθε­λα να κάτσω», όντας «έκπλη­κτη από το κλί­μα».Οι δύο τελευ­ταί­οι ήταν αυτοί που τη συνά­ντη­σαν πρώ­τοι το πρωί της Πρω­το­χρο­νιάς μετά τον φερό­με­νο βια­σμό της.

   Στο μετα­ξύ, εν ανα­μο­νή των τοξι­κο­λο­γι­κών απο­τε­λε­σμά­των βρί­σκε­ται η ανα­κρί­τρια για την περαι­τέ­ρω ποι­νι­κή μετα­χεί­ρι­ση των εμπλε­κό­με­νων προ­σώ­πων στην υπό­θε­ση. Όπως μετέ­δω­σε τις προη­γού­με­νες μέρες το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δείγ­μα που έχει ληφθεί από την 24χρονη απε­στά­λη σε εξει­δι­κευ­μέ­νο εργα­στή­ριο της Ελβε­τί­ας για τυχόν ανί­χνευ­ση νέων ναρ­κω­τι­κών ουσιών που κυκλο­φο­ρούν στην αγο­ρά και δεν υπάρ­χει ‑μέχρι στιγ­μής- η δυνα­τό­τη­τα να προσ­διο­ρι­στούν από τα αντί­στοι­χα ελλη­νι­κά εργα­στή­ρια. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα αυτά ανα­μέ­νο­νται το επό­με­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα κι εφό­σον ανι­χνευ­θούν ουσί­ες που οδη­γή­σουν στο συμπέ­ρα­σμα ότι η καταγ­γέλ­λου­σα κατέ­στη αναί­σθη­τη κατά την τέλε­ση της εις βάρος της πρά­ξης πιθα­νο­λο­γεί­ται ότι θα υπάρ­ξει ανα­βάθ­μι­ση του κατηγορητηρίου.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι έχει δια­τα­χθεί άρση του τηλε­φω­νι­κού απορ­ρή­του της νεα­ρής γυναί­κας, κάτι που είχε αιτη­θεί ο ίδιος ο δικη­γό­ρος της ώστε να διε­ρευ­νη­θούν τα μηνύ­μα­τα και οι κλή­σεις της ίδιας προς επι­βε­βαί­ω­ση της μαρ­τυ­ρί­ας της.

Την ίδια ώρα, διά του συνη­γό­ρου του, ο 27χρονος (διώ­κε­ται αυτή τη στιγ­μή για γενε­τή­σιες πρά­ξεις χωρίς της συναί­νε­ση της παθού­σας) επα­νέ­λα­βε σε δήλω­σή του που μετέ­δω­σε ο τηλε­ο­πτι­κός σταθ­μός Αντ1, ότι ουδέ­πο­τε διέ­πρα­ξε «βια­σμό» σε βάρος της μηνύ­τριας. «Η μετα­ξύ μας σωμα­τι­κή επα­φή έγι­νε με την από­λυ­τη γνώ­ση, συναί­σθη­ση και συναί­νε­σή της [και τού­το απο­δει­κνύ­ε­ται από πλεί­στα στοι­χεία της δικο­γρα­φί­ας]» ανα­φέ­ρε­ται, μετα­ξύ άλλων, στη δήλωση.

Μπαράζ ερευνών

Του σημε­ρι­νού γύρου κατα­θέ­σε­ων, προη­γή­θη­κε και νέος γύρος ερευ­νών στην πολύ­κρο­τη υπό­θε­ση, αφού οι αστυ­νο­μι­κές αρχές μετέ­βη­σαν χθες στα σπί­τια των εμπλε­κό­με­νων, τόσο στην Αθή­να, όσο και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, πραγ­μα­το­ποιώ­ντας έρευ­νες. Συγκε­κρι­μέ­να, πρό­κει­ται για τα αδέλ­φια Βασί­λη και Ευα­γό­ρα Λεβέ­ντη, τον Κων­στα­ντί­νο Περο­γιαν­νά­κη και τον Βασί­λη Τρά­φαλη, οι οποί­οι βρί­σκο­νταν στη Θεσ­σα­λο­νί­κη τις ημέ­ρες της Πρω­το­χρο­νιάς και διέ­με­ναν στο πολυ­τε­λές ξενο­δο­χείο. Ακό­μα, για τον Μάνο Παπα­δό­που­λο, μετρ του καφέ «Αχίλ­λειον» στην παρα­λία της Θεσ­σα­λο­νί­κης, ο οποί­ος, σύμ­φω­να και με τη συμπλη­ρω­μα­τι­κή κατά­θε­ση της Γεωρ­γί­ας Μπί­κα, εμφα­νί­ζε­ται ως ο «διορ­γα­νω­τής» ανά­λο­γων πάρ­τι, καθώς η ίδια ανέ­φε­ρε ότι είχε παρα­στεί σε του­λά­χι­στον άλλα τέσσερα.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο