Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βιβή Δάγκα: Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ «επιλέγονται» με βάση τους καθημερινούς αγώνες που δίνουν

«Οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ “επι­λέ­γο­νται” με βάση τους καθη­με­ρι­νούς αγώ­νες που δίνουν στα Σωμα­τεία και τους Συλ­λό­γους Γυναι­κών. Είναι συν­δι­κα­λι­στές που δίνουν μάχη στη ΛΑΡΚΟ, στην COSCO και σε άλλους κρί­σι­μους χώρους δου­λειάς», σημεί­ω­σε η Βιβή Δάγκα, βου­λευ­τής του ΚΚΕ, το πρωί της Πέμ­πτης σε τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή της ΕΡΤ1.

Συνέ­χι­σε λέγο­ντας πως οι υπο­ψή­φιοι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ δίνουν τη μάχη για να υπε­ρα­σπι­στούν τα σπί­τια του λαού κόντρα σε ένα νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο που στη­ρί­ζει τα συμ­φέ­ρο­ντα των τρα­πε­ζών και των funds. Είναι γυναί­κες που παλεύ­ουν για τα σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών σε αντι­πα­ρά­θε­ση με τις πολι­τι­κές της ΕΕ.

Σχο­λί­α­σε τις απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις του Δ. Παπα­νώ­τα, υπο­ψή­φιου ευρω­βου­λευ­τή του ΣΥΡΙΖΑ, ανα­φέ­ρο­ντας πως απο­τε­λούν μνη­μείο μισο­γυ­νι­σμού και ταυ­τό­χρο­να αθω­ώ­νουν την ΕΕ που κατα­δι­κά­ζει τις γυναί­κες σε μια εργα­σια­κή ζούγκλα.

Σε αυτό το σημείο της συζή­τη­σης παρε­νέ­βη ο δημο­σιο­γρά­φος Κ. Παπα­χλι­μίν­τζος για να ανα­φέ­ρει πως νομί­ζει ότι στην ΕΕ έχουν γίνει πολ­λά για τις γυναί­κες τα τελευ­ταία χρόνια.

Με αφορ­μή τον προ­βλη­μα­τι­σμό του δημο­σιο­γρά­φου Κ. Παπα­χλι­μίν­τζου, η Β. Δάγκα συνέ­χι­σε την παρέμ­βα­σή της καυ­τη­ριά­ζο­ντας την πολι­τι­κή της ΕΕ που, πέρα από υπο­κρι­τι­κά ψηφί­σμα­τα και Οδη­γί­ες, στον πυρή­να της πολι­τι­κής για την «αντι­με­τώ­πι­ση της βίας κατά των γυναι­κών» έχει, ακό­μα και για αυτό το ζήτη­μα, τη λογι­κή κόστους — οφέ­λους, αφού φτά­νει στο σημείο να κοστο­λο­γεί πόσα δισ. ευρώ στοι­χί­ζει στα αστι­κά κρά­τη και τους μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους η υγειο­νο­μι­κή περί­θαλ­ψη των κακο­ποι­η­μέ­νων γυναι­κών, η νομι­κή τους στή­ρι­ξη, η απου­σία τους για ορι­σμέ­νες μέρες από την εργασία.

Σε επό­με­νο σημείο της συζή­τη­σης ανέ­φε­ρε πως η σύν­θε­ση των ψηφο­δελ­τί­ων των κομ­μά­των του συστή­μα­τος εκφρά­ζει τη συμ­φω­νία τους με την πολι­τι­κή της ΕΕ. Άρα το κρί­σι­μο μπρο­στά στις ευρω­ε­κλο­γές είναι αν θα ενι­σχυ­θεί το ψηφο­δέλ­τιο του ΚΚΕ που εκφρά­ζει τους εργα­τι­κούς — λαϊ­κούς αγώ­νες που αντι­στρα­τεύ­ο­νται τις πολι­τι­κές της ΕΕ-φυλα­κής των λαών.

Τέλος, ανέ­φε­ρε πως απέ­να­ντι σε ένα σύστη­μα που μας κάνει να αγω­νιού­με και να νιώ­θου­με ανα­σφά­λεια σε κάθε πλευ­ρά της κοι­νω­νι­κής μας ζωής, «οξυ­γό­νο» και αγω­νι­στι­κή αισιο­δο­ξία δίνε­ται από τις καθη­με­ρι­νές σπί­θες αγω­νι­στι­κής διεκ­δί­κη­σης, από τις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις, τις κινη­το­ποι­ή­σεις των εργα­τών της ΛΑΡΚΟ κ.λπ. Ακρι­βώς, αυτή η σπί­θα της αγω­νι­στι­κής διεκ­δί­κη­σης μπο­ρεί να εκφρα­στεί και να ενι­σχυ­θεί με ένα ακό­μα πιο δυνα­τό ΚΚΕ στους αγώ­νες και τις κάλ­πες των ευρωεκλογών.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο