Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΒΙΒΗ ΔΑΓΚΑ: Πάλη για την ισοτιμία της γυναίκας και τη χειραφέτηση των λαών

Καλεί στη σημερινή συγκέντρωση στο Σύνταγμα, στις 6.30 μ.μ.

«Εκμε­τάλ­λευ­ση πόλε­μοι και βία, ασπί­δα προ­στα­σί­ας η πάλη για την ισο­τι­μία της γυναί­κας και τη χει­ρα­φέ­τη­ση των λαών», είναι το μήνυ­μα της σημε­ρι­νής συγκέ­ντρω­σης 6.30 το από­γευ­μα στο Σύνταγ­μα, με αφορ­μή την Παγκό­σμια Ημέ­ρα της Γυναί­κας.

Αυτό επι­σή­μα­νε η Βιβή Δάγκα, μέλος της ΚΕ και υπεύ­θυ­νη του Τμή­μα­τος για την Ισο­τι­μία και την Χει­ρα­φέ­τη­ση των Γυναι­κών της ΚΕ του ΚΚΕ, μιλώ­ντας το πρωί στο ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό «Αθή­να 9,84» και καλώ­ντας σε μαζι­κή συμ­με­το­χή για να κατα­δι­κα­στεί η πολι­τι­κή που γεν­νά τον πόλε­μο και την προσφυγιά.
Σημεί­ω­σε πως…

Αυτή η πολιτική, λογαριάζει ως κόστος, τις ανάγκες της γυναίκας για σταθερή εργασία με πλήρη δικαιώματα, την προστασία μητρότητας, την φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων, με κριτήριο τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων.

Ανα­φε­ρό­με­νη στα τελευ­ταία περι­στα­τι­κά σεξουα­λι­κής βίας, κακο­ποί­η­σης και δολο­φο­νί­ας γυναι­κών σημεί­ω­σε πως πολ­λές γυναί­κες έρχο­νται αντι­μέ­τω­πες με μία σει­ρά οικο­νο­μι­κές και κοι­νω­νι­κές συν­θή­κες που τις καθι­στούν ευά­λω­τες σε τέτοιους κιν­δύ­νους, όπως ανερ­γία, οικο­νο­μι­κή εξάρ­τη­ση κλπ που δεν τις βοη­θούν να στα­θούν στα πόδια τους και να απε­γκλω­βι­στούν από μία βίαιη και παθο­γό­να κατάσταση.

Κατα­λή­γο­ντας σημεί­ω­σε πως χρειά­ζε­ται να ανα­πτυ­χθεί ένα δίχτυ ασφα­λεί­ας και αυτό μπο­ρεί να γίνει μέσα από την οργά­νω­ση κάθε γυναί­κας στο γυναι­κείο σύλ­λο­γο, το εργα­τι­κό σωμα­τείο του κλά­δου της που θα παλεύ­ει μέσα από τον συλ­λο­γι­κό αγώ­να, για την κάλυ­ψη των λαϊ­κών ανα­γκών κόντρα στη γενε­σιουρ­γό αιτία που δεν είναι άλλη από την εκμε­τάλ­λευ­ση και η κατα­πί­ε­ση των εργα­ζο­μέ­νων και του λαού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο