Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βιβλίο συλλυπητηρίων στην Αθήνα για τη δολοφονία της Παλαιστίνιας δημοσιογράφου Σιρίν Αμπού Άκλεχ

Βιβλίο συλ­λυ­πη­τη­ρί­ων ανοί­γει από την Διπλω­μα­τι­κή Αντι­προ­σω­πεία της Παλαι­στί­νης στην Αθή­να, για τη δολο­φο­νία της διά­ση­μης αντα­πο­κρί­τριας του Al Jazeera Σιρίν Αμπού Άκλεχ, που πυρο­βο­λή­θη­κε θανά­σι­μα στο κεφά­λι από τις ισραη­λι­νές δυνά­μεις την Τετάρ­τη 11 Μαΐ­ου 2022. Το βιβλίο συλ­λυ­πη­τη­ρί­ων είναι στην κεντρι­κή διεύ­θυν­ση ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου: [email protected] και θα παρα­μεί­νει ανοι­χτό για όλους, ενώ από την Παρα­σκευή 13 Μαΐ­ου 2022 (16:00 — 20:00) και το Σάβ­βα­το 14 Μαΐ­ου 2022 (10:00 — 13:00) θα ανοί­ξει βιβλίο συλ­λυ­πη­τη­ρί­ων για υπο­γρα­φές στην Πρε­σβεία, Μαρα­θω­νο­δρό­μων 31, Π. Ψυχικό.

Η Διε­θνής Ομο­σπον­δία Δημο­σιο­γρά­φων (ΔΟΔ) κατα­δί­κα­σε σθε­να­ρά αυτήν την τελευ­ταία δολο­φο­νία ενός Παλαι­στί­νιου εργα­ζό­με­νου στα μέσα ενη­μέ­ρω­σης και έχει δεσμευ­τεί να προ­σθέ­σει τη δολο­φο­νία στην καταγ­γε­λία που κατα­τέ­θη­κε στο Διε­θνές Ποι­νι­κό Δικα­στή­ριο (ΔΠΔ), η οποία περι­γρά­φει λεπτο­με­ρώς τη συστη­μα­τι­κή στο­χο­ποί­η­ση Παλαι­στι­νί­ων δημο­σιο­γρά­φων. Ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της ΔΟΔ Anthony Bellanger δήλω­σε μετα­ξύ άλλων ότι «για ακό­μα μια φορά, δημο­σιο­γρά­φοι που φορού­σαν γιλέ­κα με σαφή ένδει­ξη PRESS, στο­χο­ποι­ή­θη­καν από Ισραη­λι­νούς ελεύ­θε­ρους σκο­πευ­τές. Δεν ήταν δίπλα σε δια­δη­λω­τές, δεν απο­τε­λού­σαν απει­λή — έχουν στο­χο­ποι­η­θεί για να τους απο­τρέ­ψουν από την απο­κά­λυ­ψη της αλή­θειας για την ισραη­λι­νή δρά­ση στην Τζε­νίν». «Θα επι­διώ­ξου­με να προ­σθέ­σου­με αυτή την υπό­θε­ση στην καταγ­γε­λία που υπο­βλή­θη­κε από τη ΔΟΔ στο Διε­θνές Ποι­νι­κό Δικα­στή­ριο, όπου περι­γρά­φε­ται λεπτο­με­ρώς η συστη­μα­τι­κή στο­χο­ποί­η­ση. Εάν απαι­τού­με δικαιο­σύ­νη για τη ρωσι­κή στο­χο­ποί­η­ση Ουκρα­νών δημο­σιο­γρά­φων, πρέ­πει να απαι­τή­σου­με τερ­μα­τι­σμό και δικαιο­σύ­νη και για την ισραη­λι­νή στο­χο­ποί­η­ση και τις δολο­φο­νί­ες Παλαι­στι­νί­ων δημο­σιο­γρά­φων», προσέθεσε.

Το Συν­δι­κά­το Παλαι­στι­νί­ων Δημο­σιο­γρά­φων (PJS) δήλω­σε ότι αυτό το έγκλη­μα ήταν «εσκεμ­μέ­νο και σχε­διά­στη­κε προ­κει­μέ­νου να τη δολο­φο­νή­σει». «Υπάρ­χουν μαρ­τυ­ρί­ες από τους δημο­σιο­γρά­φους που ήταν μαζί της όταν σκο­τώ­θη­κε, οι οποί­οι λένε ότι κινού­νταν ομα­δι­κά, όλοι έφε­ραν τη δημο­σιο­γρα­φι­κή ένδει­ξη PRESS και ανα­γνω­ρί­στη­καν σαφώς όταν πυρο­βο­λή­θη­καν από Ισραη­λι­νούς ελεύ­θε­ρους σκο­πευ­τές. Ήταν η μόνη ομά­δα στο σημείο. Δεν υπήρ­ξαν δια­δη­λω­τές ούτε ανταλ­λα­γή πυρών», ανέ­φε­ρε σε ανα­κοί­νω­σή του το σωματείο.

Η Abu Akleh ήταν ένας από τους πρώ­τους επι­τό­πιους αντα­πο­κρι­τές του Al Jazeera, που εντά­χθη­κε στο δίκτυο το 1997. Ο παρα­γω­γός του Al Jazeera, Ali Samoudi, πυρο­βο­λή­θη­κε, επί­σης, στην πλά­τη με πραγ­μα­τι­κή σφαί­ρα. Η κατά­στα­σή του φέρε­ται να είναι στα­θε­ρή. Ο Giles Trendle, διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος του Al Jazeera English, δήλω­σε ότι το δίκτυο είναι «συγκλο­νι­σμέ­νο και θλιμ­μέ­νο» από τον θάνα­το της Shireen Abu Akleh και ζήτη­σε δια­φα­νή έρευ­να για τη δολο­φο­νία της.

Στο μετα­ξύ, όπως δήλω­σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επι­τε­τρα­μέ­νος της Διπλω­μα­τι­κής Αντι­προ­σω­πεί­ας του κρά­τους της Παλαι­στί­νης Γιου­σέφ Ντορκ­χόμ: «Η δημο­σιο­γρά­φος Shireen Abu Akleh δολο­φο­νή­θη­κε επει­δή ήθε­λαν να φιμώ­σουν την ελευ­θε­ρία της. Ήταν μία πάρα πολύ αγα­πη­τή και δημο­φι­λής δημοσιογράφος.Ιδιαίτερα δρα­στή­ρια στα ζητή­μα­τα της Παλαι­στί­νης. Όλοι την ήξε­ραν και την εκτι­μού­σαν. Ήταν μία εξω­στρε­φής επαγ­γελ­μα­τί­ας η οποία δολο­φο­νή­θη­κε εν ψυχρώ από Ισραη­λι­νούς στρα­τιώ­τες επει­δή ήθε­λαν να την κάνουν να σιωπήσει».

Τέλος, έγι­νε γνω­στό, ότι στις δέκα το πρωί του Σαβ­βά­του θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί αυτο­κι­νη­το­πο­μπή στη μνή­μη της δολο­φο­νη­μέ­νης δημοσιογράφου

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο