Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βιβλιοπαρουσίαση «η Τρύπια Αρβύλα»

Το Σάβ­βα­το 7 Μάη 2022, στις 5.00 μμ στο χώρο του βιβλιο­πω­λεί­ου «Σύγ­χρο­νη Επο­χή» Μαυ­ρο­κορ­δά­του 3  (πίσω από την εκκλη­σία  της Ζ. Πηγής,  Ακα­δη­μί­ας και πλ. Κάνιγ­γος)

Παρου­σιά­ζου­με το βιβλίο «η τρύ­πια αρβύ­λα»
Ένα βιβλίο για μεγά­λα παι­διά εμπνευ­σμέ­νο από τη ζωή του χαρά­κτη Γιώρ­γη Φαρ­σα­κί­δη.
Κεί­με­νο: Ελέ­νη Τριανταφύλλου
Ζωγρα­φιές: Εύα Μελά

Η Ελέ­νη Τρια­ντα­φύλ­λου, γνω­ρί­ζο­ντας τον Γιώρ­γο Φαρ­σα­κί­δη και το έργο του, εμπνεύ­στη­κε και έγρα­ψε τις ιστο­ρί­ες του βιβλί­ου της. Πρό­κει­ται για αφη­γή­μα­τα ζωής που απο­τυ­πώ­νουν την προ­σπά­θεια και τους αγώ­νες της δρα­κο­γε­νιάς των συνο­δοι­πό­ρων του Γιώρ­γου Φαρ­σα­κί­δη μέσα από τις συμπλη­γά­δες της Ιστο­ρί­ας. Μέσα από αυτά οι μικροί μας ανα­γνώ­στες θ’ ανα­κα­λύ­ψουν το μυστή­ριο «του ζωγρά­φου που πέτα­ξε τις ζωγρα­φιές του», τι θέση έχει μια «αρβύ­λα» μέσα σ’ ένα παρα­μύ­θι και πώς από μια «τρύ­πια αρβύ­λα» μπο­ρεί να προ­κύ­ψει ένα θεα­τρι­κό δρώ­με­νο! Ευελ­πι­στού­με αυτά τα αφη­γή­μα­τα ν’ απο­τε­λέ­σουν έναυ­σμα για γνω­ρι­μία με το έργο του μεγά­λου μας δημιουρ­γού, που αφιέ­ρω­σε τη ζωή του «για μια κοι­νω­νία πιο δίκαιη, για μια μάνα Ιθά­κη, ασπί­δα για τους αδύ­να­μους»! | Ηλι­κί­ες: 9+

Η Τρύπια Αρβύλα

🌀  👊 Η Ελέ­νη Τρια­ντα­φύλ­λου γεν­νή­θη­κε και μεγά­λω­σε στη Λάρι­σα. Απο­φοί­τη­σε με άρι­στα από τη Σχο­λή Νηπια­γω­γών Καρ­δί­τσας κι από το Μαρά­σλειο Διδα­σκα­λείο. Εργά­στη­κε σε δημό­σια νηπια­γω­γεία της Αττι­κής και συνερ­γά­στη­κε με το Πανε­πι­στή­μιο Αιγαί­ου για την υλο­ποί­η­ση περι­βαλ­λο­ντι­κού και πολι­τι­στι­κού προ­γράμ­μα­τος με θέμα το δάσος.
Συν­δι­κα­λί­στη­κε ενερ­γά και συμ­με­τεί­χε σε όλους τους αγώ­νες των εκπαι­δευ­τι­κών στη δεκα­ε­τία του ’80. Υπήρ­ξε γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας του Συλ­λό­γου Δασκά­λων και Νηπια­γω­γών Αμα­ρου­σί­ου-Κηφι­σιάς, εκλεγ­μέ­νη με τη Δημο­σιο­ϋ­παλ­λη­λι­κή Ενό­τη­τα Εκπαιδευτικών.
Συμ­με­τεί­χε στους αγώ­νες του γυναι­κεί­ου κινή­μα­τος. Ήταν μέλος στο ΔΣ του Συλ­λό­γου Γυναι­κών Χαλαν­δρί­ου της ΟΓΕ. Έχει δημο­σιεύ­σει άρθρα κατά και­ρούς στον τοπι­κό Τύπο του Χαλαν­δρί­ου και της Αγί­ας Παρα­σκευ­ής για εκπαι­δευ­τι­κά θέμα­τα, για το περι­βάλ­λον και τις δρά­σεις του γυναι­κεί­ου κινή­μα­τος. Το 2009 εκδό­θη­καν δύο βοη­θή­μα­τά της για την προ­σχο­λι­κή ηλι­κία από τις εκδό­σεις Χατζη­λά­κος: Τα Μαθη­μα­τι­κά του δάσους και Η Ανά­γνω­ση και η Γρα­φή του δάσους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο