Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βιβλιοπαρουσίαση ΚΚΕ: Σκέψεις και προβληματισμοί για τις κατευθύνσεις διδασκαλίας και τα προγράμματα σπουδών στο σχολείο

Η έκδο­ση περι­λαμ­βά­νει το σύνο­λο των υλι­κών της ημε­ρί­δας που διορ­γά­νω­σε το Τμή­μα Παι­δεί­ας και Έρευ­νας της ΚΕ του ΚΚΕ.

1. Την εναρ­κτή­ρια ομι­λία του μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Νίκου Σοφια­νού,
2. Το σύνο­λο των παρεμβάσεων
3. 5 θεμα­τι­κές ενό­τη­τες –γλωσ­σι­κά μαθή­μα­τα, φυσι­κές επι­στή­μες και μαθη­μα­τι­κά, ζητή­μα­τα ερμη­νεί­ας της κοι­νω­νί­ας και της εξέ­λι­ξής της, τα εργα­στή­ρια δεξιο­τή­των, την αισθη­τι­κή και φυσι­κή αγω­γή στο σχο­λείο– και
4. το κλεί­σι­μο της δια­δι­κα­σί­ας από το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύ­θυ­νο του Τμή­μα­τος Παι­δεί­ας, Κυριά­κο Ιωαν­νί­δη.

Απευ­θύ­νε­ται σε όλους όσοι προ­βλη­μα­τί­ζο­νται ακού­γο­ντας ότι κάθε εκπαι­δευ­τι­κή μεταρ­ρύθ­μι­ση –εδώ και χρό­νια– ήρθε να δώσει απα­ντή­σεις στα προ­βλή­μα­τα του σχο­λεί­ου, εξη­γώ­ντας τους για­τί αυτές οι μεταρ­ρυθ­μί­σεις εντεί­νουν αυτά προ­βλή­μα­τα, με κάθε χρο­νιά να είναι χει­ρό­τε­ρη από την προη­γού­με­νη, αντι­πα­ρα­θέ­το­ντας στις συνε­χό­με­νες αστι­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις την επι­στη­μο­νι­κή, ταξι­κή κρι­τι­κή που ανα­δει­κνύ­ει τις σύγ­χρο­νες δυνα­τό­τη­τες και τους πολι­τι­κούς όρους για να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν, με κύριο την απο­φα­σι­στι­κή ενί­σχυ­ση της δια­πά­λης με την αστι­κή ιδε­ο­λο­γι­κή επί­θε­ση όπως αυτή εκφρά­ζε­ται στο χώρο της εκπαί­δευ­σης, συνο­λι­κά στο περιε­χό­με­νο της εκπαι­δευ­τι­κής διαδικασίας.

Εν τέλει, η έκδο­ση απο­δει­κνύ­ει ότι το ΚΚΕ με τις σύγ­χρο­νες ανα­λύ­σεις του μπο­ρεί να μελε­τά­ει την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, μπο­ρεί να εμπνέ­ει την καθη­με­ρι­νό­τη­τα του εκπαι­δευ­τι­κού, του μαθη­τή, του γονιού, στη σύν­θε­τη και απαι­τη­τι­κή μάχη για την κατά­κτη­ση της γνώ­σης, για να ταρα­κου­νιού­νται και να αφυ­πνί­ζο­νται συνει­δή­σεις, να ανοί­γουν ρήγ­μα­τα σε στε­ρε­ό­τυ­πες από­ψεις και τρό­πους σκέ­ψης, να ανα­τρέ­πο­νται συσχε­τι­σμοί και να γέρ­νει η πλά­στιγ­γα υπέρ των προ­ο­δευ­τι­κών, ριζο­σπα­στι­κών, ορθο­λο­γι­κών ιδε­ών, κόντρα σε παλιό­τε­ρους και νεό­τε­ρους μετα­φυ­σι­κούς τρό­πους σκέ­ψης, σε επι­βιώ­σεις και ανα­βιώ­σεις του ανορ­θο­λο­γι­σμού στις μέρες μας.

Περιε­χό­με­να της έκδο­σης –βλ και “Ατέ­χνως

Εισή­γη­ση του Νίκου Σοφια­νού, μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

1η Ενό­τη­τα: Γλωσ­σι­κά Μαθήματα

«Ανα­ζη­τώ­ντας τη “χαμέ­νη τιμή” της Λογο­τε­χνί­ας», Μαρία Πεσκε­τζή.

«Το “νέο” πρό­γραμ­μα σπου­δών της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας στο Δημο­τι­κό Σχο­λείο: “Όταν το παλιό βαφτί­ζε­ται νέο”», Χαρά Γαλα­νο­πού­λου.

«Η διδα­σκα­λία των Ελλη­νι­κών στη Δευ­τε­ρο­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση», Ρίτα Νικο­λα­ΐ­δου.

2η Ενό­τη­τα: Φυσι­κές Επι­στή­μες και Μαθηματικά

«Μαθη­μα­τι­κά: Ανά­πτυ­ξη και μεθο­δο­λο­γία στη διδα­σκα­λία τους», Ελπί­δα Νασιοπούλου.

«Διδά­σκο­ντας Φυσι­κές Επι­στή­μες σε παι­διά του Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου. Ανά­γκες και δυνα­τό­τη­τες», Βιο­λέ­τα Γαλανοπούλου.

«Νέα ανα­λυ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα της Χημεί­ας: Και­νο­το­μία ή ημι­μά­θεια;», Ανδρέ­ας Καρ­γό­που­λος.

«Σύγ­χρο­νο σχο­λείο και ανα­λυ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα Φυσι­κής», Βασί­λης Καρά­βο­λας.

«Βιο­λο­γία: Μαθαί­νο­ντας σε “θολά νερά” υπό όρους…», Σπύ­ρος Βέρρας.

3η Ενό­τη­τα: Ζητή­μα­τα ερμη­νεί­ας της κοι­νω­νί­ας και της εξέ­λι­ξής της

«Μετα­μο­ντερ­νι­σμός και ενσω­μά­τω­ση. Όψεις του σύγ­χρο­νου συντη­ρη­τι­σμού στα μαθή­μα­τα των κοι­νω­νι­κών επι­στη­μών στη Δευ­τε­ρο­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση», Πανα­γιώ­της Πανάς.

«Οι ιστο­ρι­κές δια­δρο­μές της “δημο­κρα­τί­ας” και το περιε­χό­με­νό της στην αντί­λη­ψη του σημε­ρι­νού σχο­λεί­ου», Δημή­τρης Βεργάκης.

«1821 και 1922: Πτυ­χές της δια(παρα)μόρφωσης της συλ­λο­γι­κής-λαϊ­κής συνεί­δη­σης και μνή­μης μέσα από δύο σταθ­μούς της σύγ­χρο­νης ελλη­νι­κής Ιστο­ρί­ας στα σχο­λι­κά βιβλία», Ανα­στά­σης Γκίκας.

«Πώς γυρί­ζει ο τρο­χός της Ιστο­ρί­ας; Δύο παρα­δείγ­μα­τα — δύο επο­χές», Νίκος Δάρ­δα­λης.

«Μια κρι­τι­κή προ­σέγ­γι­ση των νέων ανα­λυ­τι­κών προ­γραμ­μά­των στο μάθη­μα των Θρη­σκευ­τι­κών», Μαρία Πετί­κη.

«Οικο­νο­μι­κή εκπαί­δευ­ση ή απο­λο­γη­τι­κή του καπι­τα­λι­σμού;», Χρή­στος Μπαλωμένος.

4η Ενό­τη­τα: Εργα­στή­ρια δεξιο­τή­των, αισθη­τι­κή και φυσι­κή αγωγή

«Μάθη­μα Φυσι­κής Αγω­γής: Νέα προ­γράμ­μα­τα σπου­δών χωρίς γυμνα­στή­ρια και καθη­γη­τές Φυσι­κής Αγω­γής, ή αλλιώς “ο νηστι­κός καρ­βέ­λια ονει­ρεύ­ε­ται”», Ολυ­μπία Ζαρα­μπού­κα.

«Η Αισθη­τι­κή Αγω­γή στην Εκπαί­δευ­ση: Ανά­γκη και προ­ϋ­πό­θε­ση για τη δια­μόρ­φω­ση ολο­κλη­ρω­μέ­νων και δημιουρ­γι­κών ανθρώ­πων», Νατά­σα Μου­σά­δη.

«Ανα­λύ­σεις για τις ανι­σό­τι­μες σχέ­σεις των δύο φύλων στα εργα­στή­ρια δεξιο­τή­των: Κατα­πο­λέ­μη­ση των δια­κρί­σε­ων ή σημείο συνά­ντη­σης παρω­χη­μέ­νων αντι­λή­ψε­ων και του “μοντέρ­νου” ανορ­θο­λο­γι­σμού;», Κων­στα­ντί­να Τσότρα.

«Εργα­στή­ριαδεξιο­τή­των: Κακή απά­ντη­ση σε ένα πραγ­μα­τι­κό πρό­βλη­μα», Πανα­γιώ­της Ευαγ­γέ­λου.

5η Ενό­τη­τα: Η πολι­τι­κή και ιδε­ο­λο­γι­κή δια­πά­λη με επί­κε­ντρο το περιε­χό­με­νο της σχο­λι­κής γνώσης 

«Επι­στη­μο­λο­γι­κοί όροι ανα­πα­ρα­γω­γής της αστι­κής κοσμο­α­ντί­λη­ψης στα ανα­λυ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα σπου­δών», Δημή­τρης Κοιλάκος.

«Αξιο­λό­γη­ση και νέα ανα­λυ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα: Ποιος ο ρόλος του εκπαι­δευ­τι­κού στο σύγ­χρο­νο αστι­κό σχο­λείο;», Κων­στα­ντί­να Τσιουπρά.

«Συζη­τά­με και αγω­νι­ζό­μα­στε για “το σχο­λείο που έχου­με ανά­γκη σήμε­ρα”», Μυρ­τώ Καλτικοπούλου.

Συμπε­ρά­σμα­τα και προ­ο­πτι­κές, Κυριά­κος Ιωαν­νί­δης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, υπεύ­θυ­νος του Τμή­μα­τος Παι­δεί­ας και Έρευ­νας της ΚΕ.

divider 

divider

Με την ενότητα για την πολιτική και ιδεολογική διαπάλη με επίκεντρο το περιεχόμενο της σχολικής γνώσης ολοκληρώθηκε η ημερίδα

Εργαστήρια δεξιοτήτων, αισθητική και φυσική αγωγή στην 4η θεματική της Ημερίδας

Ζητήματα ερμηνείας της κοινωνίας και της εξέλιξής της στην τρίτη ενότητα της ημερίδας 

Με ενδιαφέρουσες ομιλίες η ενότητα της ημερίδας για τα Γλωσσικά Μαθήματα 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο