Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βιετνάμ: Επανεξελέγη Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος ο Νγκουγιέν Φου Τρονγκ

Ο Νγκου­γιέν Φου Τρονγκ επα­νε­ξε­λέ­γη στην θέση του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα της ΚΕ του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος του Βιετ­νάμ κατά την διάρ­κεια των εργα­σιών του 13ου Εθνι­κού Συνε­δρί­ου του κόμματος.

Ο Τρονγκ, 76 ετών, εκλέ­χθη­κε για πρώ­τη φορά στην θέση του ΓΓ του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος στις 19 Γενά­ρη 2011 και Πρό­ε­δρος της χώρας τον Οκτώ­βρη του 2018, σε μια κρί­σι­μη περί­ο­δο για την χώρα, ηγού­με­νος μιας προ­σπά­θειας πάτα­ξης φαι­νο­μέ­νων δια­φθο­ράς. Το 2016 επα­νε­ξε­λέ­γη στην θέση του ΓΓ του κόμματος.

Η Ολο­μέ­λεια της νεο­ε­κλε­γεί­σας Κεντρι­κής Επι­τρο­πής εξέ­λε­ξε επί­σης νέο Πολι­τι­κό Γρα­φείο, ολο­κλη­ρώ­νο­ντας έτσι τις εργα­σί­ες ενός πολυ­πλη­θούς πανε­θνι­κού συνε­δρί­ου με περί­που 1.600 συμ­με­τέ­χο­ντες που έλα­βε χώρα στο Ανόι.

Σχετικά με τον Νγκουγιέν Φου Τρονγκ

Ο Βιετ­να­μέ­ζος ηγέ­της γεν­νή­θη­κε το 1944 στο Ανόι από οικο­γέ­νεια φτω­χών επαρχιωτών.

Έγι­νε μέλος του ΚΚ Βιετ­νάμ τον Δεκέμ­βρη του 1967, ανα­λαμ­βά­νο­ντας πλη­θώ­ρα χρε­ώ­σε­ων και υπη­ρε­τώ­ντας από διά­φο­ρα πόστα. Είναι από­φοι­τος της Φιλο­λο­γι­κής Σχο­λής του Πανε­πι­στη­μί­ου του Ανόι (σήμε­ρα Εθνι­κό Πανε­πι­στή­μιο του Βιετ­νάμ) και είναι καθη­γη­τής πολι­τι­κών επιστημών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο