Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βιετνάμ: 90 χρόνια από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος από τον Χο Τσι Μινχ

Ενε­νή­ντα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα, 3 Φλε­βά­ρη, από την ίδρυ­ση του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος του Βιετ­νάμ — του κόμ­μα­τος που ίδρυ­σε και ηγή­θη­κε ο θρυ­λι­κός κομ­μου­νι­στής επα­να­στά­της Χο Τσι Μινχ.

Η ίδρυ­ση του ΚΚ Βιετ­νάμ προ­έ­κυ­ψε από την συνέ­νω­ση τριών κομ­μου­νι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων, υπό την καθο­δή­γη­ση του ίδιου του Χο Τσι Μινχ στις 3 Φλε­βά­ρη 1930.

Στα χρό­νια που ακο­λού­θη­σαν, το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα απο­τέ­λε­σε την επα­να­στα­τι­κή πρω­το­πο­ρία του λαού του Βιετ­νάμ ενά­ντια σε αποι­κιο­κρά­τες-ιμπε­ρια­λι­στές και τους ντό­πιους συμ­μά­χους τους. Οι ηρω­ϊ­κές μάχες που έδω­σε ο λαός του Βιετ­νάμ, υπό την οργά­νω­ση και καθο­δή­γη­ση των κομ­μου­νι­στών, οδή­γη­σε σε θριαμ­βευ­τι­κές νίκες απέ­να­ντι στους ιμπε­ρια­λι­στές, αρχι­κά τους Γάλ­λους και εν συνε­χεία τους αμερικανούς.

Με πλή­θος εκδη­λώ­σε­ων η ηγε­σία και ο λαός της ασια­τι­κής χώρας γιόρ­τα­σε αυτές τις μέρες την 90η επέ­τειο του κόμ­μα­τος. Οι εορ­τα­σμοί κορυ­φώ­θη­καν σήμε­ρα στην πρω­τεύ­ου­σα Ανόι με μια μεγά­λη πολι­τι­κή και πολι­τι­στι­κή εκδή­λω­ση παρου­σία του προ­έ­δρου της χώρας Νγκου­γιέν Φου Τρονγκ, αξιω­μα­τού­χων του κόμ­μα­τος, βετε­ρά­νων του πολέ­μου και πλή­θος λαού.

Συγ­χα­ρη­τή­ρια τηλε­γρα­φή­μα­τα εστά­λη­σαν από ξένους ηγέ­τες και κομ­μου­νι­στι­κά και εργα­τι­κά κόμ­μα­τα του εξω­τε­ρι­κού, μετα­ξύ των οποί­ων ο ΓΓ του ΚΚ Κού­βας Ραούλ Κάστρο, το ΚΚ Κίνας και ο πρώ­τος Γραμ­μα­τέ­ας του Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος της Κορέ­ας Κιμ Γιονγκ-Ουν.

Πηγή: idcommunism.com

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο