ΒΙΝΣΕΝΤ ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ, «οι Πατατοφάγοι», ένας ύμνος στη χειρωνακτική εργασία και η ταύτισή του με τους ανθρώπους του μόχθου

Γρά­φει η Ελέ­νη Μαρ­κά­κη // «Έχω προ­σπα­θή­σει  να τονί­σω το πως αυτοί οι άνθρω­ποι τρώ­νε πατά­τες στο φως του λυχνα­ριού, τσα­πί­ζουν τη γη με τα ίδια χέρια που τώρα ακου­μπούν το πιά­το. Στην ουσία μιλάω για τη χει­ρω­να­κτι­κή εργα­σία και για το πώς αυτοί οι άνθρω­ποι έχουν κερ­δί­σει τίμια το ψωμί τους. (…) O πίνα­κάς … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΒΙΝΣΕΝΤ ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ, «οι Πατα­το­φά­γοι», ένας ύμνος στη χει­ρω­να­κτι­κή εργα­σία και η ταύ­τι­σή του με τους ανθρώ­πους του μόχθου.