Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΒΙΝΤΕΟ του ΚΚΕ για Ασφαλιστικό: «Θέλουν να μας κλέψουν τη ζωή. Να μην τους αφήσουμε!»

Το ΚΚΕ έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα ενη­με­ρω­τι­κό βίντεο για το ασφα­λι­στι­κό, «με αφορ­μή το νομο­σχέ­διο για το ασφα­λι­στι­κό, που μπαί­νει σήμε­ρα προς συζή­τη­ση στη Βου­λή, και την αυρια­νή απερ­γία που έχει προ­κη­ρυ­χτεί σε δημό­σιο και ιδιω­τι­κό τομέα ενά­ντια στον νόμο Βρούτση-Κατρούγκαλου».

Στο βίντεο, επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ, «φωτί­ζο­νται οι δια­χρο­νι­κές, αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές των κυβερ­νή­σε­ων και το πλιά­τσι­κο των ιδιω­τών στην Κοι­νω­νι­κή Ασφάλιση».

Ταυ­τό­χρο­να αναδεικνύονται:

« ‑Οι θέσεις και οι διεκ­δι­κή­σεις του ΚΚΕ.

- Οι πραγ­μα­τι­κές, αρνη­τι­κές συνέ­πειες του νόμου Βρού­τση-Κατρού­γκα­λου για τους εργα­ζό­με­νους ‑ιδιαί­τε­ρα τους νεό­τε­ρους- αλλά και για τους συνταξιούχους».

«Τώρα να καταρ­γη­θεί ο νόμος Κατρού­γκα­λου-Βρού­τση που εντα­φιά­ζει την Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση για τους σημε­ρι­νούς εργα­ζό­με­νους και αυρια­νούς συντα­ξιού­χους! Θέλουν να μας κλέ­ψουν τη ζωή. Να μην τους αφή­σου­με!», υπο­γραμ­μί­ζει το ΚΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο