Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βιογραφικό μιούζικαλ για τη ζωγράφο Φρίντα Κάλο στο Μπρόντγουεϊ

Η οικο­γέ­νεια της Φρί­ντα Κάλο ενέ­κρι­νε ένα νέο θεα­τρι­κό μιού­ζι­καλ βασι­σμέ­νο στην ιστο­ρία της ζωής της ζωγρά­φου από το Μεξι­κό με τίτλο «Frida, The Musical» που ετοι­μά­ζε­ται να ανέ­βει σε θεα­τρι­κή σκη­νή του Μπρόντγουεϊ.

«Η Φρί­ντα έχει ακό­μα τόσα πολ­λά να μας διδά­ξει και είμαι ενθου­σια­σμέ­νη που μου δίνε­ται η ευκαι­ρία να τιμή­σω τη ζωή και το έργο της μέσω αυτού του πιο εκφρα­στι­κού μέσου» δήλω­σε η παρα­γω­γός Βαλε­ντί­να Μπέρ­γκερ. «Το πνεύ­μα της είναι πολύ ζωντα­νό στη νεα­νι­κή δημιουρ­γι­κή μας ομά­δα» ανέφερε.

Η Βαλε­ντί­να Μπέρ­γκερ μαζί με το ίδρυ­μα Φρί­ντα Κάλο και τη BTF Media, ανα­κοί­νω­σαν το πρό­τζεκτ την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα. Η μου­σι­κή θα είναι του Μεξι­κα­νού συν­θέ­τη Χάι­με Λοσά­νο και τους στί­χους υπο­γρά­φει η βρα­βευ­μέ­νη με βρα­βείο Obie θεα­τρι­κή συγ­γρα­φέ­ας Νίνα Μπίγκερ.

Οι παρα­γω­γοί ανέ­φε­ραν ότι το μιού­ζι­καλ θα απο­κα­λύ­ψει νέα, ανε­ξε­ρεύ­νη­τα στρώ­μα­τα αυτής της πιο περί­πλο­κης και παθια­σμέ­νης μεξι­κά­νι­κης ιδιο­φυ­ΐ­ας καθώς ακολου­θεί το ταξί­δι της από την Πόλη του Μεξι­κού στο Παρί­σι και τη Νέα Υόρ­κη και τελι­κά πίσω στην πατρί­δα της, στο σπί­τι, στο οποίο γεν­νή­θη­κε, για έναν τελευ­ταίο επαγ­γελ­μα­τι­κό θρίαμβο.

«Η Κάλο επα­να­προσ­διό­ρι­σε την ομορ­φιά, τον ανθρω­πι­σμό, τον πολι­τι­κό ακτι­βι­σμό, τον φεμι­νι­σμό και τη σεξουα­λι­κό­τη­τα στην επο­χή της. Μέσα από μια έκρη­ξη μου­σι­κής, μαζί με αυθε­ντι­κές εικό­νες και απο­κλει­στι­κό υλι­κό που παρα­χω­ρεί­ται από το ίδρυ­μα, το μιού­ζι­καλ “Frida” υπό­σχε­ται να ανα­δεί­ξει στο κοι­νό νέες δια­στά­σεις της Φρί­ντα Κάλο.

Αν και αγνο­ή­θη­κε κατά τη διάρ­κεια της ζωής της, η Φρί­ντα Κάλο, που πέθα­νε το 1954 σε ηλι­κία 47 ετών, θεω­ρεί­ται πλέ­ον ευρέ­ως ως μία από τις πιο σημα­ντι­κές ζωγρά­φους του περα­σμέ­νου αιώ­να, υπό­δειγ­μα σου­ρε­α­λι­σμού και πρω­το­πο­ρια­κή καλ­λι­τε­χνι­κή δύνα­μη στον φεμινισμό».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο