Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βλαντιμίρ Ίλιτς Ουλιάνοφ Λένιν — 21 Ιανουαρίου 1924: Η καρδιά του Οδηγητή παύει να χτυπά

Η καρ­διά του Βλα­ντι­μίρ Ίλιτς Ουλιά­νοφ Λένιν, ηγέ­τη του προ­λε­τα­ριά­του της Ρωσί­ας, αλλά και της παγκό­σμιας εργα­τι­κής τάξης, παύ­ει να χτυ­πά. Ο άνθρω­πος που το όνο­μά του έγι­νε σύμ­βο­λο για την παγκό­σμια εργα­τι­κή τάξη μαζί με των Μαρξ και Ενγκελς είχε γεν­νη­θεί στις 22 Απρί­λη 1870 στην πόλη Σιμπίρσκ, στο Βόλγα.

Ο Λένιν, ως θεω­ρη­τι­κός της επι­στη­μο­νι­κής κοσμο­θε­ω­ρί­ας της εργα­τι­κής τάξης, μελε­τώ­ντας τα έργα των Μαρξ — Ενγκελς, ανέ­πτυ­ξε παρα­πέ­ρα το μαρ­ξι­σμό στην επο­χή του ανώ­τα­του στα­δί­ου του καπι­τα­λι­σμού, δηλα­δή του ιμπε­ρια­λι­σμού. Αλλά ανέ­πτυ­ξε και τις θεω­ρη­τι­κές βάσεις της οικο­δό­μη­σης της νέας κοι­νω­νί­ας, του σοσια­λι­σμού. Ετσι, δίκαια ο Λένιν καθιε­ρώ­θη­κε μαζί με τους Μαρξ — Ενγκελς ως ένας από τους θεμε­λιω­τές της κοσμο­θε­ω­ρί­ας του επι­στη­μο­νι­κού κομμουνισμού.

Ο Λένιν δεν ήταν μόνο θεω­ρη­τι­κός του μαρ­ξι­σμού, αλλά συμ­με­τεί­χε ο ίδιος άμε­σα στην πρα­κτι­κή δρά­ση για την επα­να­στα­τι­κή ανύ­ψω­ση της εργα­τι­κής τάξης, επέ­με­νε στην ίδρυ­ση του δικού της κόμ­μα­τος πάνω στις αρχές που ο ίδιος επε­ξερ­γά­στη­κε, τις αρχές του «Κόμ­μα­τος Νέου Τύπου», τις αρχές του δημο­κρα­τι­κού συγκε­ντρω­τι­σμού και του προ­λε­τα­ρια­κού διε­θνι­σμού, σε συν­δυα­σμό με την επα­να­στα­τι­κή στρα­τη­γι­κή, θέτο­ντας στο πρό­γραμ­μά του την κατά­κτη­ση της εργα­τι­κής εξου­σί­ας με την εγκα­θί­δρυ­ση της δικτα­το­ρί­ας του προ­λε­τα­ριά­του. Ηταν επί­μο­νος στην αρχή του προ­λε­τα­ρια­κού διε­θνι­σμού και την ενιαία πάλη των κομ­μου­νι­στι­κών κομ­μά­των ενά­ντια στο διε­θνή καπι­τα­λι­σμό, με απο­φα­σι­στι­κή συμ­βο­λή στην ίδρυ­ση της Γ’ Κομ­μου­νι­στι­κής Διε­θνούς, στα 1919.

Ηταν φανα­τι­κός πολέ­μιος κάθε ανα­θε­ω­ρη­τι­κής και ρεφορ­μι­στι­κής δια­στρέ­βλω­σης της επα­να­στα­τι­κής θεω­ρί­ας. Θεω­ρού­σε ως έναν από τους πιο βασι­κούς όρους για τη νίκη της σοσια­λι­στι­κής επα­νά­στα­σης την αδιάλ­λα­κτη πάλη ενά­ντια στον οπορ­του­νι­σμό. Ως ηγέ­της του ΣΔΕΚΡ, επι­κε­φα­λής της Κεντρι­κής του Επι­τρο­πής, καθο­δή­γη­σε την Οχτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση και ήταν ο ηγέ­της του πρώ­του στον κόσμο εργα­τι­κού κράτους.

Ο Λένιν δεν πέθα­νε ποτέ

100 χρό­νια Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση – Ποι­ή­μα­τα ενός λαϊ­κού ποι­η­τή από την Κέρκυρα

Ο γιορ­τα­σμός της πρώ­της επε­τεί­ου του θανά­του του Β.Ι. ΛΕΝΙΝ στην Θεσ­σα­λο­νί­κη στα 1925

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο