Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Βλαχογιάννειο Μουσείο Βέροιας». Σφυρίζοντας αδιάφορα… για τη φύτρα φασισμού και μισαλλοδοξίας (Αποκαλυπτικό φωτογραφικό υλικό)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

veroia1Πανελ­λα­δι­κή έκτα­ση πήρε η κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στο Βλα­χο­γιάν­νειο Μου­σείο» Βέροιας από την ανα­κοί­νω­ση του ΣΦΕΑ, σχε­τι­κά με το μισαλ­λό­δο­ξο-αντι­κο­μου­νι­στι­κό περιε­χό­με­νο εκθε­μά­των του. Με τη σει­ρά του το γεγο­νός αυτό ενερ­γο­ποί­η­σε θεσμι­κούς παρά­γο­ντες με στό­χο την αντι­με­τώ­πι­ση των ζητη­μά­των που προ­κύ­πτουν μια και τον χώρο επι­σκέ­πτο­νταν τα προη­γού­με­να χρό­νια μαθη­τές δημοτικών.

Έτσι σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του διευ­θυ­ντή της Α/Θμιας Εκπαί­δευ­ση Ημα­θί­ας έχου­με την παρα­κά­τω εξέλιξη:

«Τον περα­σμέ­νο Ιού­νιο, και μετά από έγγρα­φο του Συν­δέ­σμου Φυλα­κι­σθέ­ντων Εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών (ΣΦΕΑ) που μου κοι­νο­ποί­η­σε ο Περι­φε­ρεια­κός Διευ­θυ­ντής Εκπαί­δευ­σης Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, επι­σκέ­φθη­κα, με την ιδιό­τη­τά μου, το εν λόγω Μου­σείο το οποίο στο ισό­γειό του περι­λαμ­βά­νει μια αξιό­λο­γη συλ­λο­γή από την ιστο­ρία του Μακε­δο­νι­κού Αγώνα.

Στον 2ο όρο­φο, περι­λαμ­βά­νο­νται εκθέ­μα­τα που ανή­κουν στην ιδιω­τι­κή συλ­λο­γή του υπευ­θύ­νου του Μου­σεί­ου και ανα­φέ­ρο­νται κυρί­ως στην ιστο­ρία του εμφυ­λί­ου πολέ­μου. Σε ορι­σμέ­να από τα εκθέ­μα­τα αυτά, όπως σε φωτο­γρα­φί­ες και στο­λές, δια­πί­στω­σα πως υπάρ­χουν πλη­ρο­φο­ρια­κές ετι­κέ­τες με ανα­φο­ρές όπως «συμ­μο­ρι­το­πό­λε­μος», «κομ­μου­νι­στο­συμ­μο­ρί­τες» κλπ, καθώς και μια στο­λή στρα­τη­γού της Αστυ­νο­μί­ας ο οποί­ος κατα­δι­κά­στη­κε (σύμ­φω­να με το έγγρα­φο του ΣΦΕΑ) ως βασα­νι­στής κατά τη διάρ­κεια της δικτατορίας.

Μετά την προ­σω­πι­κή δια­πί­στω­ση, ενη­μέ­ρω­σα τον υπεύ­θυ­νο του Μου­σεί­ου για την υπο­χρέ­ω­σή του να συμ­μορ­φω­θεί άμε­σα με τις δια­τά­ξεις του Ν.1863/1989, που δεν επι­τρέ­πει τη χρή­ση μισαλ­λό­δο­ξων όρων για την περί­ο­δο του εμφυ­λί­ου πολέ­μου, καθώς και για τον προ­α­να­φε­ρό­με­νο στρα­τη­γό της Αστυ­νο­μί­ας. Του έδω­σα μάλι­στα αντί­γρα­φο του συγκε­κρι­μέ­νου Νόμου και του επέ­στη­σα την προ­σο­χή πως σε περί­πτω­ση μη συμ­μόρ­φω­σης θα ενη­με­ρω­θούν όλα τα σχο­λεία μας ώστε να μην επι­σκέ­πτο­νται ένα μου­σείο που κακο­ποιεί την Ιστο­ρία και υμνεί βασανιστές.
Ο υπεύ­θυ­νος του Μου­σεί­ου, και ιδιο­κτή­της της συγκε­κρι­μέ­νης συλ­λο­γής, απο­δέ­χθη­κε τις παρα­τη­ρή­σεις μας και δεσμεύ­τη­κε να προ­βεί σε όλες τις ανα­γκαί­ες παρεμ­βά­σεις, όπως ακρι­βώς του υπο­δεί­ξα­με. Ο ίδιος όμως ζήτη­σε να έχει και τη σύμ­φω­νη γνώ­μη της Ιεράς Μητρο­πό­λε­ως Βεροί­ας & Ναού­σης, στην οποία ανή­κει το Μου­σείο. Για τον λόγο αυτό, επι­σκέ­φθη­κα την ίδια ημέ­ρα τον Μητρο­πο­λί­τη, ο οποί­ος αγνο­ού­σε το συγκε­κρι­μέ­νο θέμα, και συμ­φώ­νη­σε να απο­κα­τα­στα­θεί άμε­σα η νομι­μό­τη­τα και η ιστο­ρι­κή αλή­θεια μέσα από όλες τις ανα­γκαί­ες παρεμ­βά­σεις στο Μουσείο.

Μετά από όλα αυτά, είμαι βέβαιος πως με τη νέα σχο­λι­κή χρο­νιά οι μαθη­τές μας, αλλά και οι επι­σκέ­πτες της Βέροιας, θα μπο­ρούν να επι­σκέ­πτο­νται ένα Μου­σείο που θα σέβε­ται τον εαυ­τό του, τον ρόλο και την εκπαι­δευ­τι­κή του διά­στα­ση. Ένα Μου­σείο που θα ανα­δει­κνύ­ει την Ιστο­ρία της σύγ­χρο­νης Ελλά­δας με από­λυ­το σεβα­σμό στα ιστο­ρι­κά γεγο­νό­τα και πρόσωπα.»

Όμως παρά τις υπο­σχέ­σεις η κατά­στα­ση δεν έχει διορ­θω­θεί. Στις ΦΩΤΟ φαί­νο­νται αναρ­τή­σεις του τελευ­ταί­ου 24ωρου (στο σχε­τι­κό fb του υπεύ­θυ­νου του Μου­σεί­ου) που αφο­ρούν το περιε­χό­με­νο εκθε­μά­των του Μου­σεί­ου ώστε ο καθέ­νας να βγά­λει ουσια­στι­κά συμπε­ρά­σμα­τα αλλά και για να δια­πι­στώ­σει πως γίνο­νται πρά­ξη οι υπο­σχέ­σεις για «διορ­θω­τι­κές κινήσεις»

veroia4

Οι υπο­σχέ­σεις του υπεύ­θυ­νου για «παρεμ­βά­σεις» και για απο­κα­τά­στα­ση της «νομι­μό­τη­τας και της ιστο­ρι­κής αλή­θειας» ώστε τη νέα σχο­λι­κή χρο­νιά «οι μαθη­τές μας, αλλά και οι επι­σκέ­πτες της Βέροιας, θα μπο­ρούν να επι­σκέ­πτο­νται ένα Μου­σείο που θα σέβε­ται τον εαυ­τό του, τον ρόλο και την εκπαι­δευ­τι­κή του διά­στα­ση.» είναι κατά τη γνώ­μη μας δύσκο­λο να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν. Είναι τέτοια η δομή η Μου­σεί­ου (π.χ έντο­νο στρα­τιω­τι­κό-μιλι­τα­ρι­στι­κό χρώ­μα κ.α) και τέτοιος ο ιδε­ο­λο­γι­κός προ­σα­να­το­λι­σμός του, που π.χ η αφαί­ρε­ση κάποιων «ακραί­ων» πινα­κί­δων δεν πρό­κει­ται ν’ αλλά­ξει την ουσία του.

veroia5

_________________________________________________________________________________________________

Αλέκος Α. Χατζηκώστας  Δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Η Άλλη Άποψη της Ημαθίας» και του alli-apopsi.gr. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά και site εδώ και δεκαετίες, ενώ έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε μια σειρά ιστορικά συνέδρια και ημερίδες. Έχει εκδώσει 7 βιβλία και συμμετέχει σε συλλογικούς τόμους.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο