Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βλ. Πούτιν: Η Μόσχα είναι έτοιμη για πιθανή συμφωνία με την Ουκρανία

Ο Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν δήλω­σε σήμε­ρα ότι η Ρωσία πιθα­νό­τα­τα θα πρέ­πει στο μέλ­λον να κατα­λή­ξει σε συμ­φω­νί­ες ανα­φο­ρι­κά με την Ουκρα­νία, αλλά ο Ρώσος πρό­ε­δρος τόνι­σε πως η Μόσχα νιώ­θη προ­δο­μέ­νη από την κατάρ­ρευ­ση των συμ­φω­νιών του Μινσκ.

Ο Πού­τιν ανέ­φε­ρε ότι η Γερ­μα­νία και η Γαλ­λία — που μεσο­λά­βη­σαν για συμ­φω­νί­ες κατά­παυ­σης του πυρός στην πρω­τεύ­ου­σα της Λευ­κο­ρω­σί­ας, Μινσκ μετα­ξύ της Ουκρα­νί­ας και των υπο­στη­ρι­ζό­με­νων από τη Ρωσία αυτο­νο­μι­στών στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία το 2014 και το 2015 — πρό­δω­σαν τη Ρωσία και τώρα χορη­γούν όπλα στην Ουκρανία.

Παράλ­λη­λα ο Ρώσος πρό­ε­δρος προει­δο­ποί­η­σε ότι οποια­δή­πο­τε χώρα τολ­μή­σει να επι­τε­θεί στη Ρωσία με πυρη­νι­κά όπλα θα εξα­φα­νι­στεί από προ­σώ­που γης.

Ο Πού­τιν είπε ότι η Ρωσία δεν έχει εντο­λή να εξα­πο­λύ­σει ένα πρώ­το προ­λη­πτι­κό πυρη­νι­κό πλήγ­μα, σε αντί­θε­ση με ΗΠΑ, αλλά ότι τα ρωσι­κά προηγ­μέ­να υπε­ρη­χη­τι­κά όπλα θα δια­σφα­λί­σουν ότι η Ρωσία θα μπο­ρεί να απα­ντή­σει σθε­να­ρά αν δεχτεί ποτέ επίθεση.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο