Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βλ. Πούτιν: Η Ρωσία «δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τα σοβαρά πράγματα» στην Ουκρανία

«Ας δοκι­μά­σουν!» Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν προ­κά­λε­σε σήμε­ρα τους Δυτι­κούς να νική­σουν τη Ρωσία «στο πεδίο της μάχης» στην Ουκρα­νία, όπου Αμε­ρι­κα­νοί και Ευρω­παί­οι επι­τά­χυ­ναν τις παρα­δό­σεις όπλων στις ένο­πλες δυνά­μεις του Κιέβου.

Εάν η Δύση θέλει να νική­σει τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης, είναι ευπρόσ­δε­κτη να δοκι­μά­σει, δήλωσε.

«Σήμε­ρα ακού­με ότι θέλουν να μας νική­σουν στο πεδίο της μάχης. Τι μπο­ρού­με να πού­με, ας τους αφή­σου­με να δοκι­μά­σουν. Έχου­με ακού­σει πολ­λές φορές ότι η Δύση θέλει να μας πολε­μή­σει μέχρι τον τελευ­ταίο Ουκρα­νό. Αυτό είναι τρα­γω­δία για τον ουκρα­νι­κό λαό, αλλά φαί­νε­ται ότι όλα οδεύ­ουν προς αυτό», δήλω­σε ο Πού­τιν κατά τη διάρ­κεια συνε­δρί­α­σης με τους επι­κε­φα­λής των ομά­δων της κάτω βου­λής του Κοι­νο­βου­λί­ου, η οποία μετα­δό­θη­κε από την τηλεόραση.

Η Ρωσία «δεν έχει ξεκι­νή­σει ακό­μη τα σοβα­ρά πράγ­μα­τα» στην Ουκρα­νία, όπου διε­ξά­γει από τα τέλη Φεβρουα­ρί­ου μεγά­λη στρα­τιω­τι­κή επί­θε­ση, δήλω­σε ο πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν, επι­βε­βαιώ­νο­ντας παράλ­λη­λα ότι η Μόσχα παρα­μέ­νει ανοι­χτή στις συνο­μι­λί­ες με το Κίεβο.

«Ο καθέ­νας πρέ­πει να γνω­ρί­ζει ότι δεν έχου­με ξεκι­νή­σει ακό­μη τα σοβα­ρά πράγ­μα­τα» στην Ουκρα­νία, είπε ο Πούτιν.

«Ταυ­τό­χρο­να, δεν αρνού­μα­στε τις ειρη­νευ­τι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις. Όμως όσοι τις αρνού­νται πρέ­πει να γνω­ρί­ζουν ότι όσο περισ­σό­τε­ρο (θα αρνού­νται), τόσο πιο δύσκο­λο θα τους είναι να δια­πραγ­μα­τευ­τούν μαζί μας», πρόσθεσε.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο