Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βοθροκάναλα και η… πίπα της Μόνικα

Είδα­τε καμιά πορεία Πολυ­τε­χνεί­ου; Τις χιλιά­δες από το κόκ­κι­νο ποτά­μι που δια­τρά­νω­σε μέχρι την πρε­σβεία του αμε­ρι­κά­νι­κου ιμπε­ρια­λι­σμού; Εξα­φα­νί­στη­καν τα μυριόστομα:

«Φονιά­δες των λαών Αμε­ρι­κά­νοι», «Όχι στα σχέ­δια κυβέρ­νη­σης — ιμπε­ρια­λι­στών. Έξω το ΝΑΤΟ και οι βάσεις του από την Ελλά­δα», «Το Πολυ­τε­χνείο ζει, έξω το ΝΑΤΟ κι οι Αμε­ρι­κα­νοί», «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιά­δες των λαών».

Έχουν άλλα να ασχο­λη­θούν τα βοθρο­κά­να­λα. Μια χού­φτα χαφιε­δο­κω­λό­παι­δα να κάνουν μπά­χα­λο την Αθή­να. Ή την προ­ε­δρι­κή πίπα της Μόνι­κα πριν από είκο­σι τόσα χρό­νια στον Κλίντον.

Και μια που μιλά­με για την τηλε­ο­πτι­κή αλη­τεία – ιδιω­τι­κή και δημό­σια ας δού­με μια τυπι­κή τηλε­ο­πτι­κή μέρα ζέχνο­ντος τοπίου:

Παρα­σκευή 16/11/18 στις 21:48 που θεω­ρεί­ται ζώνη υψη­λής τηλεθέασης:

ΑΝΤ1 – Nomads (ανθρω­ποει­δή στην Μαδαγασκάρη).

SKAIMy style Rocks Gala (δια­πό­μπευ­ση και εξευ­τε­λι­σμός ανο­ή­των γυναικών).

STARMaster chef junior (εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση παι­διών), όπου, εκτός των άλλων, ο παι­δευ­τι­κός ρόλος ευαί­σθη­των ηλι­κιών αφή­νε­ται σε χιμπα­τζή­δες και τηλε­περ­σό­νες του τίπο­τα. Κι οι γονείς τους τα κοι­τούν περή­φα­να στην πτώ­ση που τα στέλ­νουν αντί να διώ­κο­νται ποινικά.

ALPHA – Ο Ραπα­τού­ης (παι­δι­κό κόμικ). Παρε­μπι­πτό­ντως το είχε σε επα­νά­λη­ψη την Κυρια­κή 17/11, ίσως για να το εμπε­δώ­σει το σκυ­λά­κι μου που στην πρώ­τη προ­βο­λή το παρα­κο­λου­θού­σε με ευλα­βι­κή προσήλωση.

ΒΟΥΛΗ – Τα γνω­στά και συνήθη

ΕΤ2 – Ντοκιμαντέρ/αμερικανιά (κάποια που προ­σπα­θεί να κατα­λά­βει αν είναι λευ­κή ή μαύρη)

ΕΤ1 – Ποδόσφαιρο 

Το ίδιο βρά­δυ – ξημε­ρώ­μα­τα προς Σάβ­βα­το 02:42, 17/11/18

ΑΝΤ1 – VICE (Σαδο­μα­ζο­χι­στι­κές εμπει­ρί­ες στη… Σερ­βία). Λεπτο­μέ­ρειες, εργα­λεία, τρό­ποι οργά­νω­σης, ζωντα­νή ανα­πα­ρά­στα­ση, κραυ­γές και άλλα επιφωνήματα.

SKAIDark minds (φονι­κά μυαλά/ιστορίες δολο­φό­νων στις ΗΠΑ). Κάτι που έλει­πε από τις γνώ­σεις μας, μιας και έχου­με απο­στη­θί­σει όλες της προ­σω­πι­κό­τη­τες της ιστορίας.

STARNCIS

ALPHAKardashians (η επι­το­μή της αμε­ρι­κά­νι­κης σαχλαμάρας).

ΒΟΥΛΗ – Βού­τσης (με το συμπάθιο)

ΕΤ2 – Χονδρός-Λιγνός

ΕΤ1 – Ντο­κι­μα­ντέρ (Χρή­μα χωρίς αξία (πως κανείς θα εκπαι­δευ­τεί να βγά­ζει χρή­μα­τα στον καπιταλισμό).

Ενδιά­με­σα, στις απα­ρά­δε­κτης χρο­νι­κής διάρ­κειας δια­φη­μί­σεις, απα­τε­ώ­νες αστρο­λό­γοι, αριθ­μο­λό­γοι, ταρό κι εκεί­νες οι θλι­βε­ρές που καί­γο­νται και ζητούν να τις… ακού­σεις, που σε καλούν να τους αλλά­ξεις τα… φώτα, που λατρεύ­ουν τα extreme sports και θέλουν να είναι πάντα από… πάνω (αυτό το θεω­ρούν extreme).

Η τηλε­ό­ρα­ση της αλη­τεί­ας, της πολι­τι­σμι­κής έκπτω­σης, του ξεπε­σμού, της ξεφτί­λας. Και η μάζα της ανο­χής. Ανί­κα­νη να φωνά­ξει «Δεν πάει άλλο».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο