Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βολιβία: Εκλογές εν μέσω βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης και πολιτικής πόλωσης

Βου­λευ­τι­κές εκλο­γές πραγ­μα­το­ποιού­νται στη Βολι­βία σήμε­ρα 18 Οκτώ­βρη, μέσα σε κλί­μα έντο­νης πολι­τι­κής πόλω­σης και εντά­σε­ων, σε συν­θή­κες βαθιάς καπι­τα­λι­στι­κής κρί­σης και ραγδαί­ας επι­δεί­νω­σης της ζωής των λαϊ­κών στρωμάτων.

Οι εκλο­γές λαμ­βά­νουν χώρα σχε­δόν ένα χρό­νο μετά την ανα­τρο­πή του εκλεγ­μέ­νου σοσιαλ­δη­μο­κρά­τη Προ­έ­δρου Εβο Μορά­λες από την αντι­δρα­στι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση. Θυμί­ζε­ται ότι η στις 10 Νοέμ­βρη 2019, η ντό­πια δεξιά αντι­πο­λί­τευ­ση με τη στή­ρι­ξη των ΗΠΑ όρι­σε στην προ­ε­δρία της χώρας την Για­νί­νε Ανιες, σε ένα κοι­νο­βου­λευ­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα που υπο­τί­θε­ται ότι δημιούρ­γη­σε μία μετα­βα­τι­κή κυβέρ­νη­ση για τη διε­νέρ­γεια «δίκαιων εκλογών».

Η πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κή κυβέρ­νη­ση προ­χώ­ρη­σε σε μετα­τό­πι­ση της εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής στον άξο­να των ΗΠΑ και επι­δει­νώ­θη­κε παρα­πέ­ρα το βιο­τι­κό επί­πε­δο των λαϊ­κών στρω­μά­των, που επι­πλέ­ον βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­πα με την παν­δη­μία του κορο­νοϊ­ού (έχουν κατα­γρα­φεί 138.922 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα και 8.351 θάνα­τοι), ενώ ο Μορά­λες βρί­σκε­ται με άσυ­λο στην Αργεντινή.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό πως για πρώ­τη φορά εδώ και 20 χρό­νια, ο Μορά­λες, πρό­ε­δρος από το 2006 μέχρι το 2019, δεν είναι υποψήφιος.

Οι γενι­κές εκλο­γές (με εκλο­γι­κό σώμα γύρω στα 7,3 εκα­τομ­μύ­ρια), που ανα­βλή­θη­καν τρεις φορές, αφο­ρούν την εκλο­γή Προ­έ­δρου, αντι­προ­έ­δρου, γερου­σια­στών βου­λευ­τών για την περί­ο­δο έως το 2025.

Ο Οργα­νι­σμός Αμε­ρι­κα­νι­κών Κρα­τών (ΟΑΚ), η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, η Ένω­ση Εκλο­γι­κών Οργα­νώ­σε­ων της Αμε­ρι­κής (UNIORE) και το Ίδρυ­μα Κάρ­τερ έστει­λαν παρα­τη­ρη­τές, ενώ οι εκκλή­σεις να επι­κρα­τή­σει ηρε­μία πολ­λα­πλα­σιά­στη­καν τελευ­ταία, με τον ΟΗΕ, την Ε.Ε. και την καθο­λι­κή εκκλη­σία να απευ­θύ­νουν εκκλή­σεις να υπάρ­ξει «ειρη­νι­κή» ψηφο­φο­ρία και το απο­τέ­λε­σμα να γίνει σεβαστό.

Προηγείται ο σοσιαλδημοκράτης Λουίς Άρσε

Στις τελευ­ταί­ες δημο­σκο­πή­σεις προη­γεί­ται με ποσο­στά από 32% έως 42% ο υπο­ψή­φιος του MAS για την προ­ε­δρία, πρώ­ην υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Λουίς Αρτσε Κατα­κό­ρα, οικο­νο­μο­λό­γος με σπου­δές στην Αγγλία και «αρχι­τέ­κτο­νας» του κεϊν­σια­νού μοντέ­λου στη σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή δια­χεί­ρι­ση του καπι­τα­λι­σμού της Βολι­βί­ας, με υπο­ψή­φιο αντι­πρό­ε­δρο τον Ντα­βίντ Τσο­κε­ουάν­κα (11 χρό­νια υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών) ο οποί­ος προ­έρ­χε­ται από τους ιθα­γε­νείς Αϊμά­ρα, από όπου κατά­γε­ται και ο Μοράλες.

Στον Μορά­λες δεν επι­τρά­πη­κε να είναι υπο­ψή­φιος γερου­σια­στής, όπως είχε ζητη­θεί. Ακο­λου­θούν ο φιλε­λεύ­θε­ρος Κάρ­λος Μέσα με την «Κοι­νό­τη­τα Πολι­τών», με 24,5% — 33%, ο ακρο­δε­ξιός Λουίς Φερ­νά­ντο Καμά­τσο, με 10% — 16%, και με πολύ μικρά ποσο­στά ο κορε­α­τι­κής κατα­γω­γής Τσι Χιουν Τσουνγκ κ.ά.

Η πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κή «πρό­ε­δρος» Ανιες, που έδει­χνε να βρί­σκε­ται πολύ πίσω στις δημο­σκο­πή­σεις, απέ­συ­ρε την υπο­ψη­φιό­τη­τά της για την προ­ε­δρία, στο όνο­μα της «ενό­τη­τας όλων των δυνά­με­ων κατά του ΜAS».

mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο