Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βολιβία: Η Τζανίνε Άνιες ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές της 3ης Μαΐου

Την υπο­ψη­φιό­τη­τά της για τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές της 3ης Μαΐ­ου ανα­κοί­νω­σε η αυτο­α­να­κη­ρυγ­μέ­νη «πρό­ε­δρος» της Βολι­βί­ας Τζα­νί­νε Άνιες.

«Απο­φά­σι­σα να θέσω υπο­ψη­φιό­τη­τα στις (προ­ε­δρι­κές) εκλο­γές» (που διε­ξά­γο­νται την ίδια ημέ­ρα με τις κοι­νο­βου­λευ­τι­κές), επι­βε­βαί­ω­σε σε ομι­λία της χθες (τοπι­κή ώρα) η Άνιες, που ανέ­λα­βε τα καθή­κο­ντά της στις 12 Νοεμ­βρί­ου, δύο ημέ­ρες αφού ο Μορά­λες ανα­γκά­στη­κε να εγκα­τα­λεί­ψει την εξου­σία, έπει­τα από το αμε­ρι­κα­νο­κί­νη­το πρα­ξι­κό­πη­μα.

«Δεν σχε­δί­α­ζα να συμ­με­τά­σχω σε αυτές τις εκλο­γές», δήλω­σε η πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ας Άνιες, τονί­ζο­ντας ότι απο­φά­σι­σε τελι­κά να προ­χω­ρή­σει στην κίνη­ση αυτή, καθώς δεν υπάρ­χει ενό­τη­τα στην αντι­δρα­στι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση απέ­να­ντι στο Κίνη­μα προς το Σοσια­λι­σμό (MAS), της παρά­τα­ξης του Έβο Μορά­λες. «Η δια­σπο­ρά ψήφων και υπο­ψη­φιο­τή­των με οδή­γη­σε να λάβω αυτή την από­φα­ση», δήλω­σε η Άνιες.

Ο Μορά­λες έχει ανα­κοι­νώ­σει ότι υπο­ψή­φιος του Κινή­μα­τος προς τον Σοσια­λι­σμό (MAS) για την προ­ε­δρία στις εκλο­γές της 3ης Μαΐ­ου θα είναι ο Λουίς Άρσε Κατα­κό­ρα, ο πρώ­ην υπουρ­γός Οικο­νο­μί­ας της κυβέρ­νη­σής του, ενώ υπο­ψή­φιος αντι­πρό­ε­δρος θα είναι ο πρώ­ην υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ντα­βίντ Τσοκεουάνκα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο