Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βολιβία: Καταιγιστικές εξελίξεις μετά το πραξικόπημα σε βάρος του Μοράλες

💥  Χάος στη Βολιβία
💥  Τραμπ: Τα γεγονότα στη Βολιβία στέλνουν μήνυμα σε Βενεζουέλα και Νικαράγουα
💥  Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις παρά την παραίτηση Μοράλες
💥  Ο Έβο Μοράλες κατέφυγε στο Μεξικό, όπου του παρασχέθηκε άσυλο

USA-BoliviaTramp Bolivia 

Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ δήλω­σε ότι η παραί­τη­ση του Έβο Μορά­λες από τον προ­ε­δρι­κό θώκο της Βολι­βί­ας «δια­φυ­λάσ­σει τη δημο­κρα­τία σε αυτήν τη χώρα και στέλ­νει ένα μήνυ­μα στα “παρά­νο­μα καθε­στώ­τα” στη Βενε­ζου­έ­λα και τη Νικα­ρά­γουα», συμπλη­ρώ­νο­ντας πως «η παραί­τη­ση χθες του προ­έ­δρου της Βολι­βί­ας Έβο Μορά­λες απο­τε­λεί μια σημα­ντι­κή στιγ­μή για τη δημο­κρα­τία στο δυτι­κό ημι­σφαί­ριο»

«Οι ΗΠΑ χαι­ρε­τί­ζουν τον λαό της Βολι­βί­ας που ζήτη­σε την ελευ­θε­ρία και τις ένο­πλες δυνά­μεις της Βολι­βί­ας που σεβά­στη­καν τον όρκο τους να μην προ­στα­τεύ­ουν μονά­χα ένα πρό­σω­πο, αλλά το Σύνταγ­μα της Βολι­βί­ας» επι­σή­μα­νε..

«Αυτά τα γεγο­νό­τα στέλ­νουν ένα ισχυ­ρό μήνυ­μα στα παρά­νο­μα καθε­στώ­τα στη Βενε­ζου­έ­λα και τη Νικα­ρά­γουα ότι η δημο­κρα­τία και η βού­λη­ση των πολι­τών θα θριαμ­βεύ­ουν πάντα».

Την ίδια ώρα, ένας υψη­λό­βαθ­μος αξιω­μα­τού­χος του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ είπε ότι η Ουά­σιγ­κτον καλεί όλες τις πλευ­ρές στη Βολι­βία να «κάνουν ένα βήμα πίσω», να απέ­χουν από τη βία, να τηρή­σουν το κρά­τος δικαίου.

Επι­πλέ­ον, σύμ­φω­να με τον ίδιο, οι ΗΠΑ δεν θεω­ρούν ότι η παραί­τη­ση Μορά­λες είναι πρα­ξι­κό­πη­μα, τη θεω­ρούν ως έκφρα­ση του λαού της Βολι­βί­ας που έχει κου­ρα­στεί από την αδια­φο­ρία της κυβέρ­νη­σης προς τη βού­λη­σή του.

Ο αξιω­μα­τού­χος του αμε­ρι­κα­νι­κού ΥΠΕΞ προ­έ­τρε­ψε το κοι­νο­βού­λιο της Βολι­βί­ας να συγκλη­θεί το συντο­μό­τε­ρο για να κάνει δεκτή την παραί­τη­ση Μορά­λες και να ακο­λου­θή­σει τις επι­τα­γές του συντάγ­μα­τος για την πλή­ρω­ση του πολι­τι­κού κενού.

Οι ΗΠΑ, εξάλ­λου, σύμ­φω­να με τον ίδιο, δεν έχουν καμία προ­τί­μη­ση μετα­ξύ των υπο­ψη­φί­ων, που πιθα­νόν ηγη­θούν της Βολι­βί­ας μετά την απο­χώ­ρη­ση Μοράλες.

Ωστό­σο, όπως τόνι­σε ο αξιω­μα­τού­χος του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ, όποιος εμπλα­κεί προ­σπα­θώ­ντας να δια­στρε­βλώ­σει το απο­τέ­λε­σμα των τελευ­ταί­ων εκλο­γών στη Βολι­βία δεν θα πρέ­πει να του επι­τρα­πεί να συμ­με­τά­σχει στον επό­με­νο γύρο της εκλο­γι­κής διαδικασίας.

- ℹ️ -

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες ο «παραι­τη­θείς πρό­ε­δρος της Βολι­βί­ας Έβο Μορά­λες ζήτη­σε πολι­τι­κό άσυ­λο στο Μεξι­κό», όπως ανα­κοί­νω­σε  το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της χώρας αυτής.
Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Μαρ­σέ­λο Εμπράρδ έκα­νε γνω­στό ότι το αίτη­μα του Μορά­λες έγι­νε δεκτό και ενη­με­ρώ­θη­κε σχε­τι­κά ο Οργα­νι­σμός Αμε­ρι­κα­νι­κών Κρατών.
Ζητή­θη­κε
επί­σης από το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Βολι­βί­ας να εγγυ­η­θεί την ασφα­λή έξο­δο του Μορά­λες από τη χώρα.
Από την Κυρια­κή 10-Νοε, ο Εμπράρδ πρό­σφε­ρε άσυ­λο στον Έβο Μορά­λες, κάνο­ντας γνω­στό ότι η μεξι­κα­νι­κή πρε­σβεία στη Λα Πας έχε ήδη υπο­δε­χθεί περί­που 20 κυβερ­νη­τι­κούς αξιω­μα­τού­χους και κοι­νο­βου­λευ­τι­κούς.
Την Κυρια­κή, ο Μορά­λες διέ­ψευ­σε τις πλη­ρο­φο­ρί­ες ότι έχει φύγει από τη χώρα. “Δεν έχω κανέ­ναν λόγο να δρα­πε­τεύ­σω. Θέλω να ξέρει ο λαός ότι δεν έκλε­ψα τίπο­τα από κανέ­ναν”, τόνι­σε, ανα­φε­ρό­με­νος στις κατη­γο­ρί­ες περί δια­φθο­ράς σε βάρος του.
Σύμ­φω­να με κάποιες πλη­ρο­φο­ρί­ες, το σπί­τι του Μορά­λες στην Κοτσα­μπά­μπα λεη­λα­τή­θη­κε και δεν έχει διευ­κρι­νι­στεί το πού βρί­σκε­ται σήμε­ρα ο παραι­τη­θείς πρόεδρος.
Νωρί­τε­ρα, ο Μορά­λες είχε κατη­γο­ρή­σει τους ηγέ­τες της αντι­πο­λί­τευ­σης Κάρ­λος Μέσα και Λουίς Φερ­νά­ντο Καμά­τσο για πρα­ξι­κό­πη­μα. Οι δυο τους «θα περά­σουν στην ιστο­ρία ως ρατσι­στές και πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες», είπε, καλώ­ντας τους «να ανα­λά­βουν την ευθύ­νη της ειρή­νευ­σης της χώρας».

Bolivia διαδηλώσεις

✔️  Λεη­λα­σί­ες και πυρ­κα­γιές ανα­φέρ­θη­καν τη νύχτα της Κυρια­κής προς την Δευ­τέ­ρα στην πρω­τεύ­ου­σα Λα Πας. Ελά­χι­στοι στρα­τιώ­τες περι­πο­λού­σαν στους δρό­μους, σύμ­φω­να με τον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό Todo Noticias. “Θέλου­με να προ­στα­τεύ­σου­με τους πολί­τες” από τη βία, δήλω­σε στην τηλε­ό­ρα­ση ένας νεα­ρός άνδρας που φύλα­γε ένα οδόφραγμα.

✔️   Το κοι­νο­βού­λιο, το οποίο παρέ­λα­βε σήμε­ρα την επί­ση­μη επι­στο­λή παραί­τη­σης του Μορά­λες, ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νώ­σει ποιος θα ανα­λά­βει υπη­ρε­σια­κός πρό­ε­δρος, δεδο­μέ­νου ότι παραι­τή­θη­καν επί­σης ο αντι­πρό­ε­δρος Άλβα­ρο Γκαρ­σία Λινέα και οι πρό­ε­δροι της Γερου­σί­ας και της Βου­λής, δηλα­δή οι επό­με­νοι στη σει­ρά που ανα­λαμ­βά­νουν σε περί­πτω­ση αδυ­να­μί­ας του προ­έ­δρου να ασκή­σει τα καθή­κο­ντά του.

✔️  20 υψη­λό­βαθ­μοι αξιω­μα­τού­χοι έχουν παραι­τη­θεί μέσα σε διά­στη­μα 48 ωρών. Σε αυτούς περι­λαμ­βά­νο­νται υπουρ­γοί, κυβερ­νή­τες, δήμαρ­χοι και ο πρό­ε­δρος του εκλο­γο­δι­κεί­ου. Εκτι­μά­ται ότι την προ­ε­δρία θα ανα­λά­βει η αντι­πρό­ε­δρος της Γερου­σί­ας Ζανίν Ανιές, που πρό­σκει­ται στην αντι­πο­λί­τευ­ση και κατη­γο­ρεί τον Μορά­λες ότι βύθι­σε τη Βολι­βία στο χάος.

Bolivia διαδηλώσεις

ℹ️ Με βάση το Σύνταγ­μα, θα πρέ­πει να προ­κη­ρυ­χθούν νέες εκλο­γές μέσα σε διά­στη­μα 90 ημερών.
Το κοι­νο­βού­λιο
, ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νώ­σει ποιος θα ανα­λά­βει υπη­ρε­σια­κός πρό­ε­δρος, δεδο­μέ­νου ότι παραι­τή­θη­καν επί­σης ο αντι­πρό­ε­δρος Άλβα­ρο Γκαρ­σία Λινέα και οι πρό­ε­δροι της Γερου­σί­ας και της Βου­λής, δηλα­δή οι επό­με­νοι στη σει­ρά που ανα­λαμ­βά­νουν σε περί­πτω­ση αδυ­να­μί­ας του προ­έ­δρου να ασκή­σει τα καθή­κο­ντά του.


ℹ️  Δεί­τε επί­σης τα τελευ­ταία ‑πριν 2 ώρες Twitter, Evo Morales Ayma‏  @evoespueblo

Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía…Para un presidente indígena que representa al pueblo humilde, la Policía se amotina y da golpe mientras las FFAA piden su renuncia. Para políticos neoliberales que ostentan poder económico, Policía y FFAA reprimen al pueblo que defiende la democracia con justicia, paz e igualdad… Así fue mi primera noche después de dejar la presidencia forzado por el golpe de Mesa y Camacho con ayuda de la Policía. Así recordé tiempos de dirigente. Muy agradecido con mis hermanos de las federaciones del Trópico de Cochabamba por brindarnos seguridad y cuidado.

Evo Morales tweet

Αδελ­φές και αδέλ­φια, φεύ­γω για το Μεξι­κό, ευγνώ­μο­νας για τη γεν­ναιο­δω­ρία της κυβέρ­νη­σης αυτής της αδελ­φι­κής χώρας,  που μου έδω­σε άσυ­λο για να προ­στα­τέ­ψει τη ζωή μου. Με πονά­ει που εγκα­τα­λεί­πω τη χώρα μου για πολι­τι­κούς λόγους, αλλά πάντα θα είμαι παρών. Σύντο­μα θα επι­στρέ­ψω με περισ­σό­τε­ρη δύνα­μη και ενέργεια.

Στα­σιά­ζει η αστυ­νο­μία και γίνε­ται πρα­ξι­κό­πη­μα, ενα­ντί­ον ενός αυτό­χθο­νος προ­έ­δρου που εκπρο­σω­πεί τον ταπει­νό λαό, ενώ οι ένο­πλες δυνά­μεις ζητούν την παραί­τη­σή του. Οι νεο­φι­λε­λεύ­θε­ροι πολι­τι­κοί, που έχουν την οικο­νο­μι­κή δύνα­μη, η αστυ­νο­μία και οι ένο­πλες δυνά­μεις κατα­πνί­γουν ένα λαό που υπε­ρα­σπί­ζε­ται τη δημο­κρα­τία με δικαιο­σύ­νη, ειρή­νη και ισότητα.

Αυτή ήταν η πρώ­τη μου νύχτα μετά την ανα­χώ­ρη­ση από την προ­ε­δρία που ανα­γκά­στη­κα από το πρα­ξι­κό­πη­μα Mesa y Camacho με τη βοή­θεια της Αστυ­νο­μί­ας. Έτσι θυμή­θη­κα τους χρό­νους ηγέ­τη. Ευγνώ­μων στους αδελ­φούς μου από τις περιο­χές (ομο­σπον­δί­ες) του Tropic και της Cochabamba για την παρο­χή ασφά­λειας και φροντίδας.

-  ℹ️  -

En un comunicado, ALBA-TCP exigieron respetar los derechos civiles, la libertad e integridad física de Evo Morales y su equipo de Gobierno. Autobuses quemados durante una protesta en La Paz, después de que el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunciara su renuncia. Gobierno y personalidades mundiales han reiterado que la oposición impulsó la violencia en todo el país boliviano, con el objetivo de obligar a renunciar a Evo Morales.

ALBA-TCP condena infame golpe de Estado en Bolivia 
Paso a paso el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia
 Siguen muestras de apoyo a Evo y rechazo al plan golpista en Bolivia

Rusia y China llamaron a avanzar en una solución constitucional para la paz en Bolivia.

Rusia aboga por una solución constitucional para Bolivia

El golpe en Bolivia: cinco lecciones

El golpe en Bolivia: cinco lecciones

 Evo Morales tweetX4


Όλες οι τελευ­ταί­ες ειδή­σεις, ρεπορ­τάζ και ανα­λύ­σεις για τις εξε­λί­ξεις στη Βολιβία ↓↵

 

Atexnos Logo ^^

🔼 🔼

 

 

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο