Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βολιβία: Ρήγματα στο Στρατό;

Σε κάποια βίντεο  στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα τις τελευ­ταί­ες ώρες, παρου­σιά­ζο­νται εικό­νες από επαρ­χί­ες της Βολι­βί­ας με στρα­τιώ­τες και στρα­τιω­τι­κά οχή­μα­τα που φέρουν την σημαία των αυτο­χθό­νων λαών της Βολι­βί­ας να πορεύ­ο­νται μαζί  ακό­μα και μετα­φέ­ρουν διαδηλωτές.

 

Αυτές οι περι­πτώ­σεις φαί­νο­νται προς το παρόν μεμο­νω­μέ­νες… πάντως γεγο­νός ότι ακό­μα και στην απο­κλει­σμέ­νη από καύ­σι­μα και αγρο­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα πρω­τεύ­ου­σα Λα Πας εμφα­νί­στη­καν στρα­τιώ­τες και στρα­τιω­τι­κοί να συν­δια­λέ­γο­νται και κάποιοι να προ­σχω­ρούν στο στρα­τό­πε­δο των διαδηλωτών

Παρα­μέ­νει η δήλω­ση της χού­ντας ότι ο στρα­τός θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σει τη μέγι­στη ισχύ και πραγ­μα­τι­κά πυρά.
MV English @MV_Eng

New images of the Bolivian Armed Forces infantry joining the march of the Copa Cabana Syndicate on the Oruro-La Paz highway.

“Armed forces, join the fight,” chant the protesters, and the military responds with the greeting “jallalla”.

video via @amandaasubiar

Ενσωματωμένο βίντεο

Misión Verdad @Mision_Verdad

ÚLTIMA HORA: Soldados del Ejército Boliviano (división de infantería) se unen al movimiento indígena en resistencia que marcha desde Oruro rumbo a La Paz.

Ενσωματωμένο βίντεο

Misión Verdad @Mision_Verdad

Más de la marcha del movimiento indígena boliviano a la que se han sumado soldados del ejército. Carretera Oruro-La Paz. Exigen la renuncia de la cúpula golpista.

Ενσωματωμένο βίντεο

Στο μετα­ξύ ο Morales Ο Evo Morales σε συνέ­ντευ­ξή του στο BBC Mundo δηλώ­νει: “Θα επι­στρέ­ψω ανά πάσα στιγμή”

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο