Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βολιβία: Συνελήφθη η πραξικοπηματίας τέως πρόεδρος Τζανίν Άνιες

Συνε­λή­φθη η πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ας τέως πρό­ε­δρος της Βολι­βί­ας Τζα­νίν Άνιες μετά την έκδο­ση εντάλ­μα­τος σύλ­λη­ψης ενα­ντί­ον της για “τρο­μο­κρα­τία” και “στά­ση” στο πλαί­σιο της έρευ­νας που διε­ξά­γε­ται για το φερό­με­νο πρα­ξι­κό­πη­μα σε βάρος του πρώ­ην σοσιαλ­δη­μο­κρά­τη προ­έ­δρου Έβο Μορά­λες, ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός Εσωτερικών.

“Ενη­με­ρώ­νω τον λαό της Βολι­βί­ας ότι η Τζα­νίν Άνιες συνε­λή­φθη ήδη και αυτή τη στιγ­μή βρί­σκε­ται στα χέρια της αστυ­νο­μί­ας”, δήλω­σε ο Κάρ­λος Εδουάρ­δο ντελ Καστί­γιο σε μήνυ­μά του στο Twitter και το Facebook. Εντάλ­μα­τα σύλ­λη­ψης έχουν εκδο­θεί και ενα­ντί­ον άλλων υπουρ­γών της προη­γού­με­νης, πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κής κυβέρ­νη­σης (Νοέμ­βριος 2019-Οκτώ­βριος 2020), όπως ο Αρτού­ρο Μου­ρί­γο (Εσω­τε­ρι­κών), ο Λουίς Φερ­νά­ντο Λόπες (Άμυ­νας) και ο Γιέρ­κο Νού­νιες (Προ­ε­δρί­ας).

Η έρευ­να των εισαγ­γε­λι­κών αρχών ξεκί­νη­σε μετά τη μήνυ­ση που κατέ­θε­σε τον Δεκέμ­βριο ένας πρώ­ην βου­λευ­τής του κόμ­μα­τος του Έβο Μορά­λες (2006–19), κατη­γο­ρώ­ντας την Άνιες ότι ανέ­τρε­ψε, τον Νοέμ­βριο του 2019, την εκλεγ­μέ­νη κυβέρ­νη­ση της χώρας.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι μετά τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές, τον Οκτώ­βριο του 2019, στις οποί­ες ο Μορά­λες διεκ­δι­κού­σε μια τέταρ­τη θητεία, η δεξιά αντι­πο­λί­τευ­ση κατήγ­γει­λε νοθεία και αμφι­σβή­τη­σε το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα. Με την στή­ρι­ξη των ΗΠΑ και τρο­μο­κρα­τι­κών στοι­χεί­ων ακο­λού­θη­σε κύμα βίας σε όλη τη χώρα, με απο­τέ­λε­σμα την ακύ­ρω­ση των εκλο­γών και την πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κή ανα­τρο­πή της κυβέρ­νη­ση. Του­λά­χι­στον 35 άνθρω­ποι είχαν χάσει την ζωή τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο