Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βολιβία: Γυναίκες, Ponchos Rojos διαδηλώνουν ενάντια στο πραξικόπημα

San Julián, San Ignacio de Velasco, San Martín στη μάχη, τις επό­με­νες ώρες Guarayos και άλλες περιο­χές ανα­μέ­νε­ται να πάρουν μέρος στις δια­δη­λώ­σεις ενά­ντια στο πρα­ξι­κό­πη­μα και καταγ­γέλ­λο­ντας τα άγρια κατα­σταλ­τι­κά μέτρα στρα­τού και παρα­κρά­τους με νεκρούς και τραυματίες

📹  πηγή |> Noticias Bolivia -|> bolivia noticias hoy / bolivia en vivo

Στο μετα­ξύ «χιλιά­δες Βολι­βια­νοί από διά­φο­ρες πόλεις της χώρας κινη­το­ποιού­νται καθη­με­ρι­νά στη Λα Παζ και αλλού ενά­ντια στο πρα­ξι­κό­πη­μα ενά­ντια στην κυβέρ­νη­ση του Evo Morales, ενά­ντια στην κατα­στο­λή στρα­τού-αστυ­νο­μί­ας, στη σιω­πή των μέσων ενη­μέ­ρω­σης απέ­να­ντι σ’ αυτά και στις σοβα­ρές πρά­ξεις ρατσι­σμού και ξενοφοβίας».
Στη 
μάχη και οι «Ponchos Rojos»

📹 |>  teleSUR -|> 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο