Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΒΟΛΙΒΙΑ: Ένταλμα σύλληψης κατά του Έβο Μοράλες εξέδωσε η εισαγγελία

Η εισαγ­γε­λία της Βολι­βί­ας εξέ­δω­σε σήμε­ρα ένταλ­μα σύλ­λη­ψης κατά του πρώ­ην προ­έ­δρου Έβο Μορά­λες, (ο οποί­ος βρί­σκε­ται πλέ­ον στην Αργε­ντι­νή που του χορή­γη­σε πολι­τι­κό άσυ­λο) στο πλαί­σιο ανοι­κτής έρευ­νας για στά­ση, τρο­μο­κρα­τία και χρη­μα­το­δό­τη­ση της τρο­μο­κρα­τί­ας, σύμ­φω­να με την επί­ση­μη απόφαση.

Το κεί­με­νο, που υπο­γρά­φουν οι εισαγ­γε­λείς της Λα Πας, δια­τάσ­σει τις δυνά­μεις της τάξης να «συλ­λά­βουν και να οδη­γή­σουν τον Χουάν ‘Εβο Μορά­λες Άιμα στην έδρα της εισαγγελίας».

Ένταλ­μα σύλ­λη­ψης εκδό­θη­κε επί­σης σε βάρος του Φαου­στί­νο Γιού­κρα Γιάρ­γουι, ηγε­τι­κού στε­λέ­χους του MAS, του κόμ­μα­τος του Μορά­λες, ο οποί­ος κατη­γο­ρεί­ται ότι βοή­θη­σε τον Μορά­λες να ενθαρ­ρύ­νει τις δια­δη­λώ­σεις κατά της κυβέρ­νη­σης της μετα­βα­τι­κής προ­έ­δρου Για­νί­νε Ανιές, γρά­φει η εφη­με­ρί­δα «El Deber».

«Δεν φοβά­μαι τη σύλ­λη­ψη», είπε ο Μορά­λες, προ­σθέ­το­ντας ότι δεν θα βρε­θούν απο­δει­κτι­κά στοι­χεία για να δικαιο­λο­γή­σουν μια δίκη του.


 

Δεί­τε και (www.telesurtv.net) “Ο Evo Morales γιορ­τά­ζει την επέ­τειο της επα­νά­στα­σης που ανα­γέν­νη­σε  τη Βολι­βία

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο