Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΒΟΛΙΒΙΑ: «Μετριοπάθεια» ζητά η ΕΕ, για «σενάρια πραξικοπήματος» κάνει λόγο η Μόσχα

Συνε­χί­ζο­νται οι διε­θνείς αντι­δρά­σεις για τις εξε­λί­ξεις στη Βολι­βία μετά τον εξα­να­γκα­σμό σε παραί­τη­ση του προ­έ­δρου Έβο Μοράλες.

Η επι­κε­φα­λής της διπλω­μα­τί­ας της ΕΕ Φεντε­ρί­κα Μογκε­ρί­νι κάλε­σε σήμε­ρα όλες τις πολι­τι­κές δυνά­μεις στη Βολι­βία να δεί­ξουν «μετριο­πά­θεια» και «υπευ­θυ­νό­τη­τα», για να επι­τύ­χουν τη διε­ξα­γω­γή νέων «αξιό­πι­στων» εκλο­γών μετά την παραί­τη­ση χθες του προ­έ­δρου της χώρας Έβο Μορά­λες. «Θα ήθε­λα να εκφρά­σω σαφώς την επι­θυ­μία μας όλα τα κόμ­μα­τα στη χώρα να δεί­ξουν μετριο­πά­θεια και υπευ­θυ­νό­τη­τα και να οδη­γή­σουν τη χώρα με ειρή­νη και ηρε­μία σε νέες αξιό­πι­στες εκλο­γές, οι οποί­ες θα επι­τρέ­ψουν στον λαό της Βολι­βί­ας να εκφρά­σει την δημο­κρα­τι­κή του βού­λη­ση» δήλω­σε η Μογκε­ρί­νι προ­σερ­χό­με­νη στη σύνο­δο των υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Evo Morales

Πηγή: Associated Press

Την ίδια ώρα η Ρωσία κατα­δί­κα­σε τα επει­σό­δια βίας, τα οποία ενορ­χη­στρώ­θη­καν, σύμ­φω­να με την ίδια, από την αντι­πο­λί­τευ­ση στην Βολι­βία, για να εξα­να­γκά­σουν τον πρό­ε­δρο της χώρας σε παραί­τη­ση, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι τα γεγο­νό­τα αυτά θυμί­ζουν «σενά­ριο πρα­ξι­κο­πή­μα­τος».

«Ένα κύμα βίας που εξα­πο­λύ­θη­κε από την αντι­πο­λί­τευ­ση εμπό­δι­σε τον Μορά­λες να ολο­κλη­ρώ­σει την προ­ε­δρι­κή του θητεία» σημειώ­νει σε ανα­κοί­νω­σή του το ρωσι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών. Η Μόσχα κρί­νει ότι η κυβέρ­νη­ση της Βολι­βί­ας «ήθε­λε μια λύση στη βάση ενός πολι­τι­κού δια­λό­γου, αλλά αντ’ αυτού τα γεγο­νό­τα πήραν μια τρο­πή που θυμί­ζει σενά­ριο πρα­ξι­κο­πή­μα­τος». Εκφρά­ζο­ντας την «ανη­συ­χία» του, το ρωσι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών κάλε­σε τέλος όλες τις πολι­τι­κές δυνά­μεις της Βολι­βί­ας να βρουν «έναν συνταγ­μα­τι­κό τρό­πο για να βγουν» από την κρίση.

Από την πλευ­ρά της, η Νικα­ρά­γουα «κατα­δί­κα­σε κατη­γο­ρη­μα­τι­κά το πρα­ξι­κό­πη­μα» ενα­ντί­ον του προ­έ­δρου της Βολι­βί­ας. «Απαι­τού­με να γίνουν σεβα­στές η ελευ­θε­ρία του, η σωμα­τι­κή ακε­ραιό­τη­τά του και η ζωή του» ανα­φέ­ρε­ται σε ανα­κοί­νω­ση που εκδό­θη­κε από την κυβέρ­νη­ση του νικα­ρα­γουα­νού προ­έ­δρου Ντα­νιέλ Ορτέ­γκα.

Στο Μεξι­κό, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Μαρ­σέ­λο Εμπράρδ ανέ­φε­ρε στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης πως στη Βολι­βία «βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη μια στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση» και χαρα­κτή­ρι­σε κι αυτός «πρα­ξι­κό­πη­μα» αυτό που συμ­βαί­νει στη Λα Πας. ταυ­τό­χρο­να ανα­κοί­νω­σε πως το Μεξι­κό φιλο­ξε­νεί από χθες, Κυρια­κή, στην πρε­σβεία του στη Λα Πας «είκο­σι προ­σω­πι­κό­τη­τες της κυβέρ­νη­σης και της βου­λής της Βολι­βί­ας». «Αν το απο­φα­σί­σει, θα προ­σφέ­ρου­με άσυ­λο και στον Έβο Μορά­λες» έγρα­ψε ο Μεξι­κα­νός υπουργός.

Και η Ισπα­νία επέ­κρι­νε τον ρόλο του στρα­τού και της αστυ­νο­μί­ας της Βολι­βί­ας. «Η Ισπα­νία κατα­δι­κά­ζει το γεγο­νός ότι η δια­δι­κα­σία που άρχι­σε για την προ­κή­ρυ­ξη εκλο­γών (την Κυρια­κή από τον Έβο Μορά­λες) στρε­βλώ­θη­κε από την επέμ­βα­ση των ενό­πλων δυνά­με­ων και της αστυ­νο­μί­ας που ζήτη­σαν από τον Έβο Μορά­λες να υπο­βά­λει την παραί­τη­σή του», ανα­φέ­ρε­ται σε σημε­ρι­νή ανα­κοί­νω­ση του ισπα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξωτερικών.

Στην Ουά­σινγ­κτον, αξιω­μα­τού­χος του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ δήλω­σε σήμε­ρα πως οι ΗΠΑ παρα­κο­λου­θούν την πολι­τι­κή κατά­στα­ση στη Βολι­βία και απηύ­θυ­νε έκκλη­ση στην πολι­τι­κή ηγε­σία να δια­τη­ρή­σει τον έλεγ­χο μετά την παραί­τη­ση του προ­έ­δρου Μορά­λες. «Έχει κρί­σι­μη σημα­σία η πολι­τι­κή ηγε­σία να δια­τη­ρή­σει τον έλεγ­χο στη διάρ­κεια της μετά­βα­σης», δήλω­σε ο αξιω­μα­τού­χος, ο οποί­ος ζήτη­σε να μην κατο­νο­μα­σθεί. «Καλού­με όλους να μην κατα­φεύ­γουν στη βία και θα συνε­χί­σου­με να εργα­ζό­μα­στε με τους διε­θνείς εταί­ρους μας για να δια­σφα­λί­σου­με ότι η δημο­κρα­τία και η συνταγ­μα­τι­κή τάξη της Βολι­βί­ας θα αντέ­ξουν», πρό­σθε­σε.

(Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Reuters», AFP)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο