Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Βολική» αντιπαράθεση

Είναι πολύ βολι­κό για την κυβέρ­νη­ση — και όχι μόνο — σε αυτή τη φάση να μετα­τί­θε­ται η αντι­πα­ρά­θε­ση στο «ναι ή όχι στο επί­δο­μα» των ένστο­λων που ψηφί­στη­κε τη Δευ­τέ­ρα στη Βου­λή και να ξεφύ­γει από τα κρί­σι­μα ερω­τή­μα­τα που προ­κύ­πτουν μετά και από την εν ψυχρώ εκτέ­λε­ση του 16χρονου Ρομά.

Τέτοιο είναι το ερώ­τη­μα αν πρέ­πει να καταρ­γη­θούν ή όχι κατα­σταλ­τι­κές μονά­δες και μέσα στην αστυ­νο­μία. Την ίδια ώρα μάλι­στα που η κυβέρ­νη­ση προ­σπα­θεί να εμφα­νι­στεί και ως «προ­στά­της» ενός μεγά­λου τμή­μα­τος των ένστο­λων, παρό­λο που και οι ίδιοι μπο­ρεί να δια­φω­νούν με τον κατα­σταλ­τι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό και γι’ αυτό θα πρέ­πει να συντα­χθούν με τον λαό και τη νεολαία.

Ο αυταρ­χι­κός κατα­σταλ­τι­κός προ­σα­να­το­λι­σμός της αστυ­νο­μί­ας δεν καθο­ρί­ζε­ται από το αν θα πάρουν ή όχι ένα επί­δο­μα όσοι εργά­ζο­νται σ’ αυτήν και στα άλλα σώμα­τα ασφα­λεί­ας. Αυτό που τον καθο­ρί­ζει είναι η πολι­τι­κή τόσο της σημε­ρι­νής όσο και των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων, που καθε­μία βάζει και ένα λιθα­ρά­κι στο κάδρο της κατα­στο­λής. Αλλος με ενί­σχυ­ση του αντι­δρα­στι­κού θεσμι­κού πλαι­σί­ου (νόμοι για δια­δη­λώ­σεις), άλλος με ίδρυ­ση νέων μονά­δων κατα­στο­λής, άλλος με αξιο­ποί­η­ση «νέων» μέσων (βλέ­πε Αύρες κ.λπ.).

Το ΚΚΕ είναι στην πρώ­τη γραμ­μή για την ανά­δει­ξη αυτού του κρί­σι­μου ζητή­μα­τος και γι’ αυτό προ­τεί­νει, παλεύ­ει και πρω­το­στα­τεί σε κάθε χώρο για την κατάρ­γη­ση όλων των κατα­σταλ­τι­κών ομά­δων της αστυ­νο­μί­ας (ΜΑΤ, ΔΙΑΣ, ΔΡΑΣΗ, πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία κ.λπ.).

Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από τον «Ριζο­σπά­στη»

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο