Βολταίρος

Στις 21 Νοεμ­βρί­ου 1694 γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, φιλό­σο­φος και ιστο­ρι­κός Βολ­ταί­ρος. Ο Βολ­ταί­ρος (ψευ­δώ­νυ­μο του Μαρί Φραν­σουά Αρουέ) κρα­τώ­ντας απο­στά­σεις από τις ιδέ­ες της πεφω­τι­σμέ­νης δεσπο­τεί­ας, προ­ω­θεί το ιδα­νι­κό της δημο­κρα­τί­ας ως τον πιο ορθο­λο­γι­κό τύπο κρα­τι­κού συστή­μα­τος. Γίνε­ται έτσι ο πιο λαμπρός εκφρα­στής της προ­ο­δευ­τι­κής κοι­νής γνώ­μης της Ευρώ­πης. Πολ­λές από τις τρα­γω­δί­ες του προ­οιω­νί­ζο­νται … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Βολ­ταί­ρος.