Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βοσκότοπος η Μακρόνησος!

Μέχρι και άρθρο για τη βοσκή αιγο­προ­βά­των στη Μακρό­νη­σο προ­βλε­πό­ταν ανά­με­σα σε δεκά­δες τρο­πο­λο­γί­ες του Υπ. Περι­βάλ­λο­ντος, που κατα­τέ­θη­καν στη Βου­λή άρον άρον για να προ­λά­βουν να ψηφι­στούν πριν τις εκλογές.
Ευτυ­χώς τελευ­ταια στιγ­μή, μετα τις έντο­νες αντι­δρά­σεις της Δ. Μανω­λά­κου, βου­λευ­τί­νας του ΚΚΕ, το συγκε­κρι­μέ­νο αρθρο απο­σύρ­θη­κε. Πάντως το ζήτη­μα παρα­μέ­νει, αφού ήδη βοσκοί και κατα­πα­τη­τές λυμαί­νο­νται το Μακρονήσι.
Ντρο­πή! Στον ιστο­ρι­κό τόπο, στον τόπο μαρ­τυ­ρί­ου να επι­τρέ­πουν τη βοσκή.
Βοσκό­το­πος η Μακρό­νη­σος! Έλε­ος ! Αιδώς Αργείοι.

Ελέ­νη Κακναβάτου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο