Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βοσνία: Πρόσφυγες πεθαίνουν στο δρόμο

Χιλιά­δες μετα­νά­στες και πρό­σφυ­γες, που εγκλω­βί­στη­καν στη Βοσ­νία στο δρό­μο για τη δυτι­κή Ευρώ­πη, κοι­μού­νται πρό­χει­ρα σε πάρ­κα και εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­να κτί­ρια και μερι­κοί έχουν πεθά­νει, ανα­κοί­νω­σε την Πέμπτη
ο Ερυ­θρός Σταυρός.

Η Βοσ­νία, που απέ­φυ­γε το μετα­να­στευ­τι­κό κύμα το 2015, βλέ­πει τώρα συρ­ροή μετα­να­στών που προ­σπα­θούν να φθά­σουν σε πιο πλού­σιες χώρες της Ευρώ­πης μέσω της γει­το­νι­κής Κρο­α­τί­ας, που είναι μέλος της ΕΕ. Ορι­σμέ­νοι ανέ­φε­ραν ότι ξυλο­κο­πή­θη­καν από συνο­ρια­κούς φρου­ρούς όταν προ­σπά­θη­σαν να δια­σχί­σουν τα σύνο­ρα με την Κροατία.

Περί­που 25.000 άνθρω­ποι από την Ασία και τη Βόρεια Αφρι­κή εισήλ­θαν στη Βοσ­νία από τη Σερ­βία και το Μαυ­ρο­βού­νιο πέρυ­σι και περί­που 6.000 έφθα­σαν στη χώρα φέτος, σύμ­φω­να με τις υπη­ρε­σί­ες ασφα­λεί­ας της
Βοσ­νί­ας. Μόνο περί­που 3.500 δια­μέ­νουν σε κέντρα διέ­λευ­σης. Χιλιά­δες άλλοι κοι­μού­νται όπου μπορούν.

«Άνθρω­ποι κοι­μού­νται σε πάρ­κα, σε χώρους στάθ­μευ­σης αυτο­κι­νή­των, στο δρό­μο και σε επι­κίν­δυ­να κτί­ρια», δήλω­σε η διευ­θύ­ντρια επι­χει­ρή­σε­ων της Διε­θνούς Επι­τρο­πής του Ερυ­θρού Σταυ­ρού και της Ερυ­θράς Ημι­σε­λή­νου. «Η κατά­στα­ση είναι πολύ άσχημη».

Η ίδια είπε πως τρεις μετα­νά­στες που έμε­ναν σε ένα εγκα­τα­λειμ­μέ­νο κτί­ριο κάη­καν μέχρι θανά­του πριν από τρεις εβδο­μά­δες όταν ένα κερί προ­κά­λε­σε φωτιά. Άλλος ένας μετα­νά­στης έπε­σε από τον υψη­λό­τε­ρο όρο­φο ενός
κτι­ρί­ου όπου είχε βρει κατα­φύ­γιο και άλλος ένας αυτο­πυρ­πο­λή­θη­κε την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα από απόγνωση.

Εθε­λο­ντές του Ερυ­θρού Σταυ­ρού βοη­θούν στην ετοι­μα­σία γευ­μά­των για 3.000 ανθρώ­πους την ημέ­ρα σε πέντε κέντρα μετα­να­στών στη Βοσ­νία, ενώ κινη­τές μονά­δες παρέ­χουν σε ανθρώ­πους που βρί­σκο­νται εν κινήσει
τρό­φι­μα, ρού­χα, κου­βέρ­τες, ψυχο­λο­γι­κή και κοι­νω­νι­κή υπο­στή­ρι­ξη και πρώ­τες βοήθειες.

Οι μετα­νά­στες αντι­με­τω­πί­ζουν επί­σης τον κίν­δυ­νο ναρ­κών που έχουν μεί­νει από τον πόλε­μο της Βοσ­νί­ας στη δεκα­ε­τία του 1990.

Η Βοσ­νία είναι μια από τις χώρες με τις περισ­σό­τε­ρες νάρ­κες στην Ευρώ­πη. Οι περισ­σό­τε­ροι μετα­νά­στες συγκε­ντρώ­νο­νται στις δυτι­κές πόλεις Μπί­χατς και Βέλι­κα Κλά­ντου­ζα, όπου οι Αρχές λένε ότι οι υπη­ρε­σί­ες τους βρί­σκο­νται στο όριο των δυνα­το­τή­των τους. Έχουν ζητή­σει να κλεί­σουν τα τρία κέντρα διέ­λευ­σης που βρί­σκο­νται και όσοι μένουν εκεί να μετα­κι­νη­θούν αλλού.

Η εθνι­κά διαι­ρε­μέ­νη Βοσ­νία δεν έχει ακό­μη κυβέρ­νη­ση επτά μήνες μετά τη διε­ξα­γω­γή των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών. Οι κρα­τι­κοί θεσμοί αρμό­διοι για τη μετα­νά­στευ­ση και το άσυ­λο λει­τουρ­γούν σε υπη­ρε­σια­κή ικα­νό­τη­τα. «Η ομά­δα μας κάνει ό,τι μπο­ρεί αλλά εργά­ζε­ται στο όριο και η κατά­στα­ση έχει φθά­σει σε κρί­σι­μο σημείο. Πρό­κει­ται για μια ανθρω­πι­στι­κή κρί­ση», δήλω­σε ο Ράι­κο Λάζιτς, γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Ερυ­θρού Σταυρού
της Βοσνίας.

Πηγή: Χαραυ­γή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο