Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βουλή: Αντιπερισπασμός για να κρύψουν τις ευθύνες τους

Σε εξέ­λι­ξη είναι αυτή την ώρα στη Βου­λή η συζή­τη­ση για «την ποιό­τη­τα του δημό­σιο δια­λό­γου» που ζήτη­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός με αφορ­μή την υπό­θε­ση Λιγνά­δη. Από την πλευ­ρά του ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυρ. Μητσο­τά­κης προ­σπά­θη­σε να κρύ­ψει τις κυβερ­νη­τι­κές ευθύ­νες, εμμέ­νει στη στή­ρι­ξη της Μεν­δώ­νη, με αντε­πί­θε­ση στον ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μεριά του ο ΑΛ. Τσί­πρας προ­σπά­θη­σε να απο­κο­μί­σει πολι­τι­κά οφέ­λη, κρύ­βο­ντας τις ευθύ­νες της δικής του κυβέρ­νη­σης για το εργα­σια­κό και νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο που παρά­γει δρά­στες και θύματα.

Κυρ. Μητσοτάκης: Αντιπερισπασμός για να κρυφτούν οι ευθύνες ενός πλαισίου που παράγει δράστες και θύματα

Να κρύ­ψει τις κυβερ­νη­τι­κές ευθύ­νες προ­σπά­θη­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης από τη Βου­λή τόσο για την υπό­θε­ση Λιγνά­δη όσο και για τη δια­τή­ρη­ση ενός εργα­σια­κού και νομο­θε­τι­κού πλαι­σί­ου που παρά­γει δρά­στες και θύμα­τα και εξω­θεί τα θύμα­τα στη χρό­νια σιωπή.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός ανα­φέρ­θη­κε σε «χυδαία σχό­λια» στο δια­δί­κτυο που συνέ­δε­σαν τη ΝΔ με την παι­δε­ρα­στία και ανα­φέρ­θη­κε σε σχό­λια που έκα­ναν δυο βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ η Λίνα Ελευ­θε­ριά­δου και ο Παύ­λος Πολάκης.

Ισχυ­ρί­στη­κε ότι η κυβέρ­νη­σή του έλυ­σε το πρό­βλη­μα με τα ασυ­νό­δευ­τα προ­σφυ­γό­που­λα κατη­γο­ρώ­ντας τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν το έπρα­ξε όσο ήταν στη διακυβέρνηση.

Δήλω­σε ότι στη­ρί­ζει την υπουρ­γό Πολι­τι­σμού, για την οποία ισχυ­ρί­στη­κε ότι είναι μια απο­τε­λε­σμα­τι­κή υπουρ­γός διό­τι προ­ώ­θη­σε τα έργα στο Ελλη­νι­κό και στο Μετρό της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Χαρα­κτή­ρι­σε «μεγά­λο λάθος» την ανα­φο­ρά της ότι είναι «επι­κίν­δυ­νος άνθρω­πος» ο Λιγνά­δης, για τον οποίο είπε ότι δεν ήταν φίλος του και ότι δεν υπήρ­ξε συγκά­λυ­ψη, διό­τι μετά την πρώ­τη καταγ­γε­λία «οδη­γή­θη­κε σε παραί­τη­ση» που «έγι­νε αμέ­σως δεκτή».

Ανα­κοί­νω­σε την πρό­θε­ση της κυβέρ­νη­σης να αλλά­ξει τον Ποι­νι­κό Κώδι­κα για τα εγκλή­μα­τα της προ­σβο­λής της γενε­τή­σιας αξιο­πρέ­πειας, ενώ δεν ανέ­φε­ρε τίπο­τα για την εργα­σια­κή ζού­γκλα που επι­κρα­τεί και στον χώρου του Πολι­τι­σμού και αφή­νει απρο­στά­τευ­τους τους εργαζόμενους.

Είπε ότι θα αυστη­ρο­ποι­η­θούν οι ποι­νές και ότι θα ανα­στέλ­λε­ται η παρα­γρα­φή μέχρι την ενη­λι­κί­ω­ση του θύμα­τος, πως οι υπο­θέ­σεις αυτές θα εκδι­κά­ζο­νται κατά προ­τε­ραιό­τη­τα. Ανέ­φε­ρε ακό­μα ότι θα δημιουρ­γη­θεί πύλη στο δια­δί­κτυο και για καταγ­γε­λί­ες σε πραγ­μα­τι­κό χρό­νο και θα δημιουρ­γη­θεί ειδι­κό μητρώο για όλους όσοι έρχο­νται σε επα­φή με παι­διά π.χ. προ­πο­νη­τές, εργα­ζό­με­νοι σε κατα­σκη­νώ­σεις και σε προ­σφυ­γι­κές δομές. Επί­σης, ανα­κοί­νω­σε ότι θα επε­κτα­θεί η διδα­σκα­λία του προ­γράμ­μα­τος σεξουα­λι­κής διαπαιδαγώγησης.

Αλ. Τσίπρας: Στο απυρόβλητο το πλαίσιο που ενθαρρύνει την εργοδοτική ασυδοσία

Να αξιο­ποι­ή­σει πολι­τι­κά την υπό­θε­ση των σοβα­ρών καταγ­γε­λιών του τελευ­ταί­ου δια­στή­μα­τος και την υπό­θε­ση Λιγνά­δη επι­χεί­ρη­σε ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώ­ντας στη Βου­λή σε επί­πε­δο αρχη­γών κομ­μά­των, για την ποιό­τη­τα της δημο­κρα­τί­ας και του δημό­σιου δια­λό­γου, σε μια προ­σπά­θεια να καλύ­ψει τις ευθύ­νες και της δικής του κυβέρ­νη­σης για το εργα­σια­κό και νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο που παρά­γει δρά­στες και θύμα­τα και δίνει αέρα στα πανιά της εργο­δο­σί­ας για να τσα­κί­ζει τα δικαιώ­μα­τα των εργαζομένων.

Ο Αλ. Τσί­πρας κατη­γό­ρη­σε την κυβέρ­νη­ση για επι­χεί­ρη­ση συγκά­λυ­ψης του «σκαν­δά­λου Μεν­δώ­νη — Λιγνά­δη» και επι­σή­μα­νε ότι ο πρω­θυ­πουρ­γός είναι πολι­τι­κά εκτε­θει­μέ­νος για αλλη­λου­χία παρα­λεί­ψε­ων και λαθών στην υπό­θε­ση Λιγνά­δη. Κατήγ­γει­λε την υπουρ­γό Πολι­τι­σμού που καθυ­στέ­ρη­σε 15 μέρες να κατα­θέ­σει μηνυ­τή­ρια ανα­φο­ρά κατά του Δ. Λιγνά­δη, παρό­τι είχαν γνω­στο­ποι­η­θεί οι σοβα­ρές καταγ­γε­λί­ες σε βάρος του. Επί­σης για το γεγο­νός ότι κατάρ­γη­σε τον δια­γω­νι­σμό για την ανά­δει­ξη του καλ­λι­τε­χνι­κού διευ­θυ­ντή του Εθνι­κού Θεά­τρου, επι­κα­λού­με­νη «λόγους δημο­σί­ου συμ­φέ­ρο­ντος», όταν πάντως και η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει το ίδιο με τον διο­ρι­σμό του προη­γού­με­νου καλ­λι­τε­χνι­κού διευ­θυ­ντή του Εθνικού.

«Κάνε­τε πως δεν ακού­τε την πάν­δη­μη απαί­τη­ση για παραί­τη­ση της Μεν­δώ­νη και επι­χει­ρεί­τε να την ξεπλύ­νε­τε πολι­τι­κά με τον ισχυ­ρι­σμό ότι “δεν έκα­νε παρά ένα μικρό επι­κοι­νω­νια­κό λάθος”», σημεί­ω­σε ο Αλ. Τσί­πρας, επα­να­λαμ­βά­νο­ντας τη θέση του κόμ­μα­τός του για παραί­τη­ση της υπ. Πολι­τι­σμού, γεγο­νός που δεν σημα­το­δο­τεί πάντως την αλλα­γή μιας πολι­τι­κής που εντεί­νει την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του Πολι­τι­σμού και θυσιά­ζει τα δικαιώ­μα­τα των καλ­λι­τε­χνών στον βωμό των κερ­δών των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Κατη­γό­ρη­σε τον πρω­θυ­πουρ­γό ότι προ­σπα­θεί να ξεφύ­γει από τις πολι­τι­κές ευθύ­νες του, μετα­τρέ­πο­ντας τη συζή­τη­ση για την υπό­θε­ση Λιγνά­δη σε συζή­τη­ση για την ποιό­τη­τα της δημο­κρα­τί­ας και του δημό­σιου δια­λό­γου την ώρα που η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που φρό­ντι­σε με τις αλλα­γές στον ποι­νι­κό κώδι­κα να πέφτουν στα μαλα­κά οι δρά­στες της σεξουα­λι­κής παρενόχλησης.

Τέλος, ανα­φέρ­θη­κε στην εργα­σια­κή ζού­γκλα που επι­κρα­τεί στον χώρο του Πολι­τι­σμού και της Τέχνης, απο­σιω­πώ­ντας πάντως ότι και η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ ακο­λού­θη­σε ακρι­βώς την ίδια γραμ­μή υπε­ρά­σπι­σης των συμ­φε­ρό­ντων της εργο­δο­σί­ας και με τους νόμους που ψήφι­σε έλυ­σε τα χέρια των εργο­δο­τών για κατα­στρα­τή­γη­ση των εργα­σια­κών δικαιω­μά­των, δημιουρ­γώ­ντας συν­θή­κες γαλέ­ρας για τους εργα­ζό­με­νους σε όλους τους χώρους δουλειάς.

Πηγή: 902.gr

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο