Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βουλή: Βία και χυδαιότητα από πρώην Σπαρτιάτη και βουλευτή του Βελόπουλου

Σε «αμέ­ρι­καν μπαρ» μετέ­τρε­ψαν το «ναό της αστι­κής Δημο­κρα­τί­ας» ακρο­δε­ξιοί βου­λευ­τές των Σπαρ­τια­τών και του κόμ­μα­τος του Βελόπουλου.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο πρώ­ην «Σπαρ­τιά­της», Κων­στα­ντί­νο Φλώ­ρο (και πλέ­ον ανε­ξάρ­τη­τος), γρον­θο­κό­πη­σε τον βου­λευ­τή της Ελλη­νι­κής Λύσης Βασί­λη Γραμ­μέ­νο ο οποί­ος απε­δεί­χθη άρι­στος γνώ­στης της γλώσ­σας των καταγωγίων…

Aφορ­μή φέρε­ται να ήταν η συζή­τη­ση για άρση ασυ­λί­ας του προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Λύσης, Κυριά­κου Βελό­που­λου μετά από μήνυ­ση του πρώ­ην βου­λευ­τή των Σπαρτιατών.

Το καθ’ όλα απα­ρά­δε­κτο επει­σό­διο ξεκί­νη­σε εντός Βου­λής με τους δύο βου­λευ­τές να χρη­σι­μο­ποιούν χυδαί­ες εκφρά­σεις εντός της αίθου­σας όπου διε­ξα­γό­ταν η συζήτηση.

Φλώ­ρος: Aυτό θα το κρί­νουν οι δικαστές.

Γραμ­μέ­νος: Βού­λω­σέ το εσύ σκουπίδι.

Φλώ­ρος: Άντε.

Γραμ­μέ­νος: Γ@@@ τη μάνα σου… Εσέ­να τη μανού­λα σου θα τη γ@@@, θα σε πάω και με τα βρα­χιο­λά­κια μέσα θα το θυμά­σαι παλιό@@@@.

Η αντι­πα­ρά­θε­ση συνε­χί­στη­κε στο περι­στύ­λιο με τον Κων­στα­ντί­νο Φλώ­ρο να πιά­νει από τον για­κά τον Βασί­λη Γραμ­μέ­νο, να τον γρον­θο­κο­πεί και να τον πετά­ει κατω.

Μετά το περι­στα­τι­κό ο βου­λευ­τής της Ελλη­νι­κής Λύσης μετα­φέρ­θη­κε στο ιατρείο της Βου­λής όπου του παρα­σχέ­θη­καν οι πρώ­τες βοήθειες.

Μένει να φανεί εάν θα γίνει μήνυ­ση από τον βου­λευ­τή της Ελλη­νι­κής Λύσης προ­κει­μέ­νου να ξεκι­νή­σει η δια­δι­κα­σία του αυτο­φώ­ρου για τον Κων­στα­ντί­νο Φλώρο.

Αποκλεισμός 15 ημερών για τον Φλώρο

Μετά το άγριο περι­στα­τι­κό ο πρό­ε­δρος της Βου­λής, Κων­στα­ντί­νος Τασού­λας, ζήτη­σε την απο­μά­κρυν­ση του ανε­ξάρ­τη­του βου­λευ­τή με τη συν­δρο­μή της φρου­ράς και ειση­γή­θη­κε τον απο­κλει­σμό του από το κοι­νο­βού­λιο για 15 ημέρες.

Ειδι­κό­τε­ρα ο κ. Τασού­λας δήλω­σε: Δυστυ­χώς ο κανο­νι­σμός δεν προ­βλέ­πει αυτή την κτη­νώ­δη συμπε­ρι­φο­ρά και είναι επιει­κής για­τί όταν τον φτιά­χνα­με θεω­ρού­σα­με ότι απευ­θυ­νό­μα­στε σε νοή­μο­νες. Ζητώ την άδεια του Σώμα­τος για να απο­μα­κρύ­νω τον βου­λευ­τή με την φρου­ρά για 15 ημέ­ρες από τις εργα­σί­ες του Σώμα­τος. Θα ήθε­λα την άδεια σας. Είναι χάδι ένα­ντι της χυδαιό­τη­τας και της κτη­νώ­δους συμπε­ρι­φο­ράς του. Προ­φα­νώς θα υπάρ­ξει άρση ασυ­λί­ας του. Ποι­νή χάδι αλλά δεν υπάρ­χει κάτι βαρύ­τε­ρο δυστυ­χώς. Προ­φα­νώς θα παρα­πεμ­φθεί και στην επι­τρο­πή δεοντολογίας.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο