Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βουλή: Καταπέλτης ο Δ. Κουτσούμπας ενάντια στο νόμο-πλαίσιο για τα ΑΕΙ (VIDEO)

Το νομο­σχέ­διο είναι κομ­μέ­νο και ραμ­μέ­νο για πτυ­χία χωρίς επαγ­γελ­μα­τι­κό αντί­κρι­σμα, για ένα Πανε­πι­στή­μιο όπου όλα θα πωλού­νται και όλα θα αγο­ρά­ζο­νται, επι­σή­μα­νε μετα­ξύ άλλων στην ομι­λία του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, παρεμ­βαί­νο­ντας στη συζή­τη­ση για το νέο νόμο- πλαί­σιο για τα ΑΕΙ. 

Η κυβέρ­νη­ση έφε­ρε το σχέ­διο νόμου με κλει­στά Πανε­πι­στή­μια, για να μη γίνει ουσια­στι­κή πραγ­μα­τι­κή συζή­τη­ση, όπως έκα­νε και η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, σημεί­ω­σε ο Δ. Κου­τσού­μπας, εκφρά­ζο­ντας την πλή­ρη αντί­θε­ση του ΚΚΕ στις αντι­λαϊ­κές δια­τά­ξεις του νομο­σχε­δί­ου, όπως και της πλειο­ψη­φί­ας των πανε­πι­στη­μια­κών, των εργα­ζο­μέ­νων στα Πανε­πι­στή­μια αλλά και των φοι­τη­τών. Κατήγ­γει­λε πως η κυβέρ­νη­ση, με ψέμα­τα περί ανα­βάθ­μι­σης, δίνει τη χαρι­στι­κή βολή στα πτυ­χία των Πανε­πι­στη­μί­ων, υπο­βαθ­μί­ζο­ντας το περιε­χό­με­νό τους και δημιουρ­γώ­ντας πτυ­χία πολ­λών και δια­φο­ρε­τι­κών ταχυ­τή­των.  Επι­σή­μα­νε ότι με το νομο­σχέ­διο απε­λευ­θε­ρώ­νο­νται τα δίδα­κτρα, μπαί­νουν στις διοι­κή­σεις των ιδρυ­μά­των μάνα­τζερ που θα αντι­με­τω­πί­ζουν τους φοι­τη­τές ως πελά­τες, μειώ­νε­ται η κρα­τι­κή χρηματοδότηση.

«ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ είστε στην ίδια αντι­λαϊ­κή όχθη και ψάχνε­τε τρό­πους για να θολώ­σε­τε τη μεγά­λη εικό­να», επι­σή­μα­νε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο Δ. Κου­τσού­μπας, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι η επέ­κτα­ση των διδά­κτρων σήμε­ρα έρχε­ται μετά τη γενί­κευ­σή τους από τον  ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρ­νη­ση.  Σημεί­ω­σε πως με το άρθρο 285 μπαί­νουν κρι­τή­ρια για τη δωρε­άν δια­νο­μή συγ­γραμ­μά­των, ουσια­στι­κά ανοί­γει δρό­μος για τη μη δωρε­άν δια­νο­μή τους σε ορι­σμέ­νο αριθ­μό φοι­τη­τών, ζητώ­ντας την άμε­ση από­συρ­ση του συγκε­κρι­μέ­νου άρθρου.

Ανα­φέρ­θη­κε στην απα­ρά­δε­κτη διά­τα­ξη που προ­βλέ­πει ότι οι φοι­τη­τές των καθη­γη­τι­κών σπου­δών δεν θα έχουν παι­δα­γω­γι­κή επάρ­κεια μέσα στο πτυ­χίο, παρά μόνο εάν πλη­ρώ­σουν, μία ρύθ­μι­ση που επι­χεί­ρη­σε να φέρει και η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τελι­κά κάτω από την πίε­ση των φοι­τη­τών την πήρε πίσω. Κατήγ­γει­λε ακό­μα ότι με το νομο­σχέ­διο μπαί­νουν ακό­μα πιο βαθιά οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες στα Πανε­πι­στή­μια, ενώ θα πλη­ρώ­νο­νται αδρά τα γκόλ­ντεν μπόις για να διοι­κούν τα Πανε­πι­στή­μια σαν επι­χει­ρή­σεις.  Την ίδια ώρα με τις σοβα­ρές ελλεί­ψεις σε υπο­δο­μές, αίθου­σες, εστί­ες, συγ­γράμ­μα­τα κ.ά., από τις οποί­ες στε­νά­ζουν χιλιά­δες φοι­τη­τές, η κυβέρ­νη­ση μπου­κώ­νει με ζεστό χρή­μα το μεγά­λο κεφά­λαιο δίνο­ντας 15 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ σε επι­χει­ρή­σεις για και­νο­το­μί­ες, 20 εκα­τομ­μύ­ρια για ξενό­γλωσ­σα τμή­μα­τα, 35 εκα­τομ­μύ­ρια για τα βιο­μη­χα­νι­κά διδακτορικά.

Όσον αφο­ρά την εσω­τε­ρι­κή μετα­κί­νη­ση με το πρό­γραμ­μα «Erasmus», που επι­κα­λεί­ται η κυβέρ­νη­ση, ο Δ. Κου­τσού­μπας ανα­ρω­τή­θη­κε πώς θα ισχύ­σει, όταν σήμε­ρα οι φοι­τη­τές 94 Τμη­μά­των δεν μπο­ρούν να πάρουν μετεγ­γρα­φή για­τί δεν υπάρ­χει αντί­στοι­χο τμή­μα, ενώ είναι ένα μεγά­λο ερώ­τη­μα ποιος θα πλη­ρώ­νει για τη φοί­τη­ση ενός φοι­τη­τή για ένα εξά­μη­νο σε άλλη πόλη και σχο­λή που προ­βλέ­πει ο νόμος. Στη­λί­τευ­σε την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης που προ­χω­ρά σε κατα­κερ­μα­τι­σμό των σπου­δών, απο­δυ­να­μώ­νει τα πτυ­χία, αφή­νει στον αέρα τα επαγ­γελ­μα­τι­κά δικαιώ­μα­τα των απο­φοί­των, ενώ ανοί­γει τον δρό­μο στην ανα­γνώ­ρι­ση πτυ­χί­ων ιδιω­τι­κών κολε­γί­ων με την εξί­σω­ση της 4ούς με την 3ετή φοίτηση.

Χαρα­κτή­ρι­σε αντι­δη­μο­κρα­τι­κούς τους όρους διοί­κη­σης που επι­βάλ­λει στα όργα­να των Πανε­πι­στη­μί­ων, όπου θα διο­ρί­ζο­νται πρυ­τά­νεις και μάνα­τζερ, ενώ επι­χει­ρεί να κατα­στή­σει θεα­τές τους φοι­τη­τές.  Ο νόμος θα μεί­νει στα χαρ­τιά, υπο­γράμ­μι­σε ο Δ. Κου­τσού­μπας, η πολι­τι­κή σας δεν θα περά­σει, έχει γνω­ρί­σει πολ­λές ήττες και θα γνω­ρί­σει κι άλλες, σημεί­ω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά.  Το δίκαιο και οι αγώ­νες των φοι­τη­τών βρί­σκουν το δρό­μο τους και αυτό φάνη­κε στην  ανά­δει­ξη της ΠΚΣ σε πρώ­τη δύνα­μη στα Πανε­πι­στή­μια που απο­τέ­λε­σε ένα χαστού­κι στην κυβέρ­νη­ση και απέ­δει­ξε πως οι φοι­τη­τές ξέρουν ποια είναι η δύνα­μή τους, σημεί­ω­σε. Εσείς είστε με την από­γνω­ση, εμείς με τη γνώ­ση, με το Πανε­πι­στή­μιο της κοι­νω­νι­κής προ­ό­δου που απευ­θύ­νε­ται σε όλους και όλες, που δια­χέ­ει την επι­στη­μο­νι­κή γνώ­ση και έρευ­να σε όλους, που είναι πραγ­μα­τι­κά ελεύ­θε­ρο από τις δεσμεύ­σεις των εκμεταλλευτών.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας, ξεκι­νώ­ντας την ομι­λία του, εξέ­φρα­σε την κατα­δί­κη του ΚΚΕ στην επί­θε­ση στα γρα­φεία της «Real News» καθώς και στα «παι­χνι­δά­κια» ΝΔ — ΠΑΣΟΚ με ερω­τα­πα­ντή­σεις  μετα­ξύ τους για θέμα­τα που έχουν τοπο­θε­τη­θεί ξεκάθαρα.

Ολόκληρη η ομιλία

«Γνω­στά τα παι­χνι­δά­κια αυτά, μη συνε­χί­ζου­με έτσι. Κάτι θέλω να πω, τελειώ­νει την ομι­λία του ο εκπρό­σω­πος της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, ο πρό­ε­δρος μέσα εδώ σ’ αυτή την αίθου­σα και του κάνε­τε ερω­τή­μα­τα, για να απα­ντή­σει ξανά σ’ αυτά που είπε περι­λη­πτι­κά στην ομι­λία του για μισή ώρα και θέλε­τε ξανά να απα­ντή­σε­τε. Έχε­τε τον λόγο μετά.

Κυρί­ες και κύριοι,

Θα ήθε­λα να ξεκι­νή­σω από τη σημε­ρι­νή επί­θε­ση στα γρα­φεία του “Real Fm” και της εφη­με­ρί­δας “Real News”. Είναι απο­λύ­τως κατα­δι­κα­στέα και απο­τρό­παιη αυτή η πρά­ξη και στρέ­φε­ται κυρί­ως ενά­ντια στους εργα­ζό­με­νους στα ΜΜΕ και γι’ αυτό έχουν την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη μας.

Ξεκι­νώ­ντας την παρέμ­βα­σή μου στη σημε­ρι­νή συζή­τη­ση για το επί­μα­χο νομο­σχέ­διο, θέλω κατ’ αρχάς να καταγ­γεί­λω το γεγο­νός ότι με το άρθρο 296 και εντε­λώς αιφ­νι­δια­στι­κά, βάζε­τε τα Πανε­πι­στη­μια­κά Δάση Περ­του­λί­ου Τρι­κά­λων και Ταξιάρ­χη Χαλ­κι­δι­κής, στο πιά­το επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Πρό­κει­ται για δάση μονα­δι­κής φυσι­κής ομορ­φιάς, για τα οποία, εδώ και χρό­νια, “τρέ­χουν τα σάλια” των επεν­δυ­τών, που τα βλέ­πουν ως “φιλέ­τα”.

Στα­μα­τή­στε το έγκλη­μα εδώ και τώρα! Απο­σύ­ρε­τε το κατά­πτυ­στο άρθρο, μαζί με άλλα βεβαί­ως που θα πω παρακάτω.

Κυρί­ες και κύριοι,

Θα ήταν πραγ­μα­τι­κή έκπλη­ξη, εάν φέρ­να­τε τον νόμο προς συζή­τη­ση με ανοι­χτά Πανε­πι­στή­μια, για να μπο­ρούν οι φοι­τη­τές, οι πανε­πι­στη­μια­κοί, οι εργα­ζό­με­νοι να συζη­τή­σουν ουσια­στι­κά, ελεύ­θε­ρα, μαζι­κά, πάνω στις προ­βλέ­ψεις του νόμου.

Πήρα­τε κι εσείς μαθή­μα­τα από την προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, που κι αυτός έφερ­νε νόμους για την Παι­δεία, ή κατά τη Μεγά­λη Εβδο­μά­δα του Πάσχα ή στις 2 Αυγούστου.

Εσείς που κόπτε­στε τόσο πολύ για την αρι­στεία, απο­κλεί­σα­τε από την Επι­τρο­πή Μορ­φω­τι­κών Υπο­θέ­σε­ων ‑ανά­με­σα σε άλλους Συλ­λό­γους- τους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους της Ιατρι­κής που πρό­τει­νε το ΚΚΕ. Δηλα­δή τους νέους που αύριο θα κλη­θούν να στη­ρί­ξουν την υγεία του λαού μας. Τους νέους που, όταν βγαί­νουν τα απο­τε­λέ­σμα­τα των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων, είναι “οι πρώ­τοι των πρώ­των”, αφού γρά­φουν άρι­στα, για 18,19,20 στις πανελλήνιες!

Δεν θέλε­τε να ακού­σε­τε από αυτά τα άρι­στα παι­διά την άπο­ψή τους για το νομο­σχέ­διό σας. Αυτά τα παι­διά δεν τα θέλε­τε. Όπως δεν θέλε­τε και τη γνώ­μη των πανε­πι­στη­μια­κών, των εργα­ζο­μέ­νων στα Πανε­πι­στή­μια, που δημό­σια σας έχουν καλέ­σει να απο­σύ­ρε­τε το σχέ­διο νόμου και κάνε­τε τους κουφούς.

Τι θέλε­τε; Μήπως τους περί­φη­μους “επι­χει­ρη­μα­τι­κούς αγγέ­λους”, τους “business angels”, όπως τους απο­κα­λεί­τε, στο άρθρο 222;

Μήπως μπερ­δευ­τή­κα­τε λιγά­κι από άλλο κεφά­λαιο του νόμου που αφο­ρά την εκκλη­σία και μιλά­τε για αγγέ­λους; Ή μήπως έχε­τε τόσο απο­γειώ­σει την “επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα” ώστε να την θεο­ποιεί­τε κιό­λας; Είναι σοβα­ρά πράγ­μα­τα αυτά;

Βέβαια, θα ήταν όντως έκπλη­ξη αν δεν ντύ­να­τε με ψέμα­τα την προ­σπά­θειά σας να δώσε­τε τη χαρι­στι­κή βολή στα πτυ­χία των Πανε­πι­στη­μί­ων! Για­τί αυτό κάνε­τε και θα σας το αποδείξουμε.

Δεν ντρέ­πε­στε να φτά­νε­τε στο σημείο να παρου­σιά­ζε­τε αυτό το απα­ρά­δε­κτο νομο­σχέ­διο ωσάν να είναι κάποια λαϊ­κή απαί­τη­ση. Στη­ρί­ζε­στε σε κάτι δημο­σκο­πή­σεις που πιο πολύ μοιά­ζουν με εκθέ­σεις ιδε­ών της κακιάς συμ­φο­ράς που θα έπαιρ­ναν κάτω από τη βάση ή, στην καλύ­τε­ρη περί­πτω­ση, μοιά­ζουν με εκεί­νες τις γελοί­ες ερω­τή­σεις που κάνουν σε καλ­λι­στεία κυρί­ως στην Αμε­ρι­κή με την SOS και “ασφα­λή” απά­ντη­ση να είναι η “παγκό­σμια ειρή­νη”, την οποία ποθούν όλες οι δια­γω­νι­ζό­με­νες, ακό­μα κι όταν έχουν σπόν­σο­ρες εμπό­ρους πολε­μι­κών όπλων.

1.300 νοι­κο­κυ­ριά ‑λέτε- απά­ντη­σαν στο αν θέλουν να υπάρ­χουν κέντρα ψυχο­λο­γι­κής στή­ρι­ξης για φοι­τη­τές και πανεπιστημιακούς!

Αλή­θεια; Αυτή είναι η ουσία του νόμου; Τον φέρα­τε για να φτιά­ξε­τε κάποια κέντρα ψυχο­λο­γι­κής υπο­στή­ρι­ξης στα Πανε­πι­στή­μια; Σε λίγο θα φτά­σε­τε να ρωτά­τε αν συμ­φω­νεί ο λαός μας οι αόμ­μα­τοι να βρού­νε το φως τους. Είναι δυνα­τόν; Μα αυτά, κυρί­ες και κύριοι της κυβέρ­νη­σης, είναι αυτο­νό­η­τα πράγματα.

Για­τί δεν κάνε­τε μια δημο­σκό­πη­ση για τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα που αφο­ρούν τα Πανεπιστήμια;

Για­τί δεν ρωτά­τε, για παρά­δειγ­μα, τη μεγά­λη πλειο­ψη­φία των φοι­τη­τών, τους πανε­πι­στη­μια­κούς, τους εργα­ζό­με­νους μέσα στα Πανε­πι­στή­μια, τον λαό μας, που κάνει θυσί­ες για να σπου­δά­σει τα παι­διά του, τα εξής απλά πάνω — κάτω:

“Θέλε­τε το παι­δί σας να πάρει ένα πτυχίο-«σούπα», χωρίς επαγ­γελ­μα­τι­κά δικαιώματα;”.

“Θέλε­τε να απε­λευ­θε­ρω­θούν τα δίδα­κτρα στα μετα­πτυ­χια­κά και να πλη­ρώ­σε­τε έναν σκα­σμό λεφτά;”.

“Θέλε­τε το κρά­τος να συνε­χί­ζει να μειώ­νει τη χρη­μα­το­δό­τη­ση για τις φοι­τη­τι­κές ανά­γκες για να επι­δο­τεί αβέρ­τα εφο­πλι­στές ή να ξοδεύ­ει 4 δισ. στο ΝΑΤΟ;”.

“Θέλε­τε να πλη­ρώ­νε­τε νοί­κια στις εστίες;”.

“Θέλε­τε να διοι­κεί­ται το Πανε­πι­στή­μιο από managers που θα κοι­τά­νε τους φοι­τη­τές στην τσέπη;”.

“Μήπως θεω­ρεί­τε περισ­σό­τε­ρο ότι σας κοροϊ­δεύ­ουν για τα κέντρα ψυχο­λο­γι­κής στή­ρι­ξης που εξαγ­γέλ­λο­νται, όταν για παρά­δειγ­μα στο Πάντειο Πανε­πι­στή­μιο υπάρ­χει μόλις 1 ψυχο­λό­γος για 10.000 φοιτητές;”.

“Θέλε­τε οι φοι­τη­τές να μην έχουν κανέ­να δικαί­ω­μα στη διεκ­δί­κη­ση και να ενι­σχυ­θούν οι πελα­τεια­κές σχέ­σεις στην εκλο­γή των εκπρο­σώ­πων τους;”.

Αφή­στε λοι­πόν τα μεγά­λα λόγια, τις μεγά­λες κου­βέ­ντες, τα ψέμα­τα. Αυτά και άλλα σχε­τι­κά φέρ­νει το νομο­σχέ­διό σας, που είναι κομ­μέ­νο και ραμ­μέ­νο στις επι­τα­γές της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης για πτυ­χία χωρίς επαγ­γελ­μα­τι­κό αντί­κρι­σμα. Σε ένα Πανε­πι­στή­μιο που όλα θα πωλού­νται και όλα θα αγοράζονται.

Και σε αυτό πάλι, παίρ­νε­τε τη σκυ­τά­λη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κυρί­ες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς δεν φέρα­τε γενί­κευ­ση διδά­κτρων στα μετα­πτυ­χια­κά; Εσείς δεν φέρα­τε ρύθ­μι­ση για ανα­γνώ­ρι­ση πτυ­χί­ων κολε­γί­ων; Εσείς δεν ιδρύ­σα­τε το πρώ­το ξενό­γλωσ­σο προ­πτυ­χια­κό πρό­γραμ­μα σπου­δών με δίδα­κτρα; Εσείς, μόλις πρό­σφα­τα, διά στό­μα­τος κ. Τσί­πρα, δεν είπα­τε ότι δεν έχει σημα­σία αν το πτυ­χίο έχει αντί­κρι­σμα στην εργασία;

Μιλά­τε σοβα­ρά; Αν δεν είναι αυτό βού­τυ­ρο στο ψωμί της εργα­σια­κής ζού­γκλας, των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τιών, τότε τι είναι;

Είστε και οι δυο, κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, στην ίδια αντι­λαϊ­κή όχθη και ψάχνε­τε να βρεί­τε τρό­πους για να θολώ­σε­τε τη μεγά­λη εικόνα.

Έφτα­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός να θέσει το ερώ­τη­μα “με τη βαριο­πού­λα ή με τη βιβλιο­θή­κη”; Και το είπε αυτό την ίδια στιγ­μή που η βιβλιο­θή­κη στο ΑΠΘ είχε πλημ­μυ­ρί­σει! Έχε­τε τέτοια αγά­πη και ενδια­φέ­ρον για τη βιβλιο­θή­κη και τα βιβλία, που στο άρθρο 285 βάζε­τε και …κρι­τή­ρια για τη δωρε­άν δια­νο­μή των συγ­γραμ­μά­των! Δηλα­δή, για να έχου­με το καλό ερώ­τη­μα, τι κρι­τή­ρια ακριβώς;

Μήπως είναι κι εδώ “οικο­νο­μι­κά κρι­τή­ρια”, αντί­στοι­χα με αυτά που υπάρ­χουν για τη συμ­με­το­χή των φοι­τη­τών στις φοι­τη­τι­κές εστίες;

Μήπως ανοί­γει ο δρό­μος για τη μη δωρε­άν δια­νο­μή σε ένα μικρό­τε­ρο ή μεγα­λύ­τε­ρο τμή­μα φοιτητών;

Τελι­κά, θα βάλε­τε και εδώ εισο­δη­μα­τι­κά κρι­τή­ρια… Μετά το power pass και το fuel pass, θα έχου­με και τα book pass;

Δεν κατα­λά­βα­τε, καλά κύριοι της κυβέρ­νη­σης! Ο λαός μας τα έχει πλη­ρώ­σει ήδη ακρι­βά τα πανε­πι­στη­μια­κά συγ­γράμ­μα­τα! Πάρ­τε το πίσω τώρα αυτό το κατά­πτυ­στο άρθρο.

Αλλά τι λέω; Αφού, αυτοί είστε!

Και μας μιλά­τε μάλι­στα για παθο­γέ­νειες των ελλη­νι­κών Πανε­πι­στη­μί­ων! Και δεν μιλά­τε πρώ­τα απ΄ όλα για τις δικές σας παθο­γέ­νειες. Μήπως, αλή­θεια, θέλε­τε να μιλή­σου­με για παθο­γέ­νειες και για προβλήματα;

Οι λαϊ­κές οικο­γέ­νειες, που βάζουν συνε­χώς και πιο βαθιά το χέρι στην τσέ­πη για να σπου­δά­σουν τα παι­διά τους (με τους νόμους που ψηφί­σα­τε, κύριοι της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, για το εξε­τα­στι­κό), θέλουν του­λά­χι­στον τα πτυ­χία που θα πάρουν τα παι­διά τους, να δίνουν ουσια­στι­κά εφό­δια για την εργα­σία. Να μην είναι το πτυ­χίο δια­βα­τή­ριο για την ανεργία!

Κι αυτό σημαί­νει το πτυ­χίο να παρέ­χει όλη την επι­στη­μο­νι­κή γνώ­ση και ειδί­κευ­ση που χρειά­ζε­ται κάθε νέος και νέα για να εργα­στεί στο επάγ­γελ­μά του. Να είναι η μόνη προ­ϋ­πό­θε­ση για να μπο­ρεί να βρει δου­λειά με δικαιώ­μα­τα και όχι ένα ακό­μα προ­σόν! Σ’ αυτή την αυτο­νό­η­τη και λογι­κή κοι­νω­νι­κή απαί­τη­ση δίνε­τε αρνη­τι­κή απάντηση.

Κάνε­τε λόγο για τα μαθη­σια­κά απο­τε­λέ­σμα­τα και τα προ­σό­ντα που απο­κτώ­νται από την ολο­κλή­ρω­ση του προ­πτυ­χια­κού προ­γράμ­μα­τος σπου­δών, λες και το πτυ­χίο είναι ένα ακό­μα σεμι­νά­ριο, μια ακό­μα πιστο­ποί­η­ση! Ούτε λόγος για το δικαί­ω­μα άσκη­σης του επαγ­γέλ­μα­τος με την από­κτη­ση του πτυ­χί­ου, για κατο­χυ­ρω­μέ­να επαγ­γελ­μα­τι­κά δικαιώ­μα­τα όλων των αποφοίτων!

Δεν κατα­λά­βα­τε καλά, κύριοι της κυβέρ­νη­σης κι εσείς του ΣΥΡΙΖΑ που έχε­τε ανοί­ξει τον ασκό του Αιό­λου! Από πού κι ως πού κυριο­λε­κτι­κά χιλιά­δες φοι­τη­τές των καθη­γη­τι­κών σχο­λών δεν θα έχουν παι­δα­γω­γι­κή επάρ­κεια μέσα στο πτυ­χίο; Για­τί αυτό φέρ­νε­τε με το κατά­πτυ­στο άρθρο 99.

Είστε τελεί­ως απα­ρά­δε­κτοι. Και σας πλη­ρο­φο­ρού­με ότι δεν πρό­κει­ται να περά­σει αυτό. Έφα­γε τα μού­τρα της και η προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό. Αλλά μυα­λό δεν βάζε­τε. Κυριο­λε­κτι­κά, το εννο­ού­με. Στα­μα­τή­στε να τρώ­τε παντε­σπά­νι σαν άλλες Μαρί­ες Αντουα­νέ­τες ‑μετα­φο­ρι­κά μιλά­με, μην εξε­γεί­ρε­στε- με τους διά­φο­ρους συν­δαι­τυ­μό­νες σας. Τους ανθρώ­πους των μεγά­λων επι­χει­ρή­σε­ων εννο­ού­με, που θέλε­τε να τους βάλε­τε ακό­μα πιο βαθιά στα Πανε­πι­στή­μια και μάλι­στα τούς προι­κί­ζε­τε και με ένα εκα­τομ­μύ­ριο τον χρό­νο, τον καθέναν!

Δηλα­δή, ο λαός μας θα πλη­ρώ­νει 25 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ τον χρό­νο για να πλη­ρώ­νο­νται τα golden boys για να διοι­κούν τα Πανε­πι­στή­μια σαν επι­χεί­ρη­ση, να αντι­με­τω­πί­ζουν και να βλέ­πουν τις νέες και τους νέους της χώρας μας σαν πελά­τες! Έλε­ος! Αυτές είναι οι προ­τε­ραιό­τη­τές σας.

Τα μόνα προ­βλή­μα­τα που εσείς θέλε­τε να λύσε­τε, είναι αυτά που αφο­ρούν κάποιες μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις. Δεν σας ενδια­φέ­ρουν και τόσο τα προ­βλή­μα­τα της μεγά­λης πλειο­ψη­φί­ας του λαού μας και των φοιτητών.

Τη στιγ­μή που στε­νά­ζει η νεο­λαία μέσα στα Πανε­πι­στή­μια, εσείς μπου­κώ­νε­τε με ζεστό χρή­μα οτι­δή­πο­τε έχει σχέ­ση με το μεγά­λο κεφά­λαιο. Να πού πήγαν και πάνε τα χρή­μα­τα για τα Πανε­πι­στή­μια, από το ΕΣΠΑ, τα τελευ­ταία δυο χρόνια:

15 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ για δρά­σεις “Στή­ρι­ξης της Επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας, Και­νο­το­μί­ας και Ωρίμανσης”!

20 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ για ανά­πτυ­ξη ξενό­γλωσ­σων Προ­γραμ­μά­των Σπου­δών, όταν τα ελλη­νό­φω­να στε­νά­ζουν από τις ελλεί­ψεις σε πόρους και υποδομές!

Αλλά προ­φα­νώς εσείς από εκεί περι­μέ­νε­τε έσο­δα. Όπως οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες! Αυτά θα στη­ρί­ξε­τε. Και τα άλλα, ας τα βγά­λουν πέρα όπως — όπως.

Θέλε­τε κι άλλα;

Μόλις 8 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ για υπο­τρο­φί­ες υπο­ψή­φιων διδα­κτό­ρων από το Ίδρυ­μα Κρα­τι­κών Υπο­τρο­φιών, αλλά 35 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ από το Ταμείο Ανά­καμ­ψης για βιο­μη­χα­νι­κά διδα­κτο­ρι­κά! Δηλα­δή χρή­μα, που αντί να πλη­ρώ­νουν οι επι­χει­ρή­σεις για τα απο­τε­λέ­σμα­τα της έρευ­νας που θα καρ­πω­θούν, τα πλη­ρώ­νουν οι λαοί της Ευρώ­πης ‑και ο δικός μας- μέσα από το Ταμείο Ανά­καμ­ψης. Να μεγα­λώ­νει το κρα­τι­κό χρέ­ος, για να γεμί­ζε­τε τις τσέ­πες μεγά­λων επιχειρήσεων!

Θέλε­τε να μιλή­σου­με λοι­πόν κι άλλο για παθογένειες;

Όταν ξυπνά­ει ένας φοι­τη­τής το πρωί για να πάει στη σχο­λή του, ανη­συ­χεί αν θα βρει χώρο να καθί­σει στην αίθου­σα ή το αμφι­θέ­α­τρο! Ανη­συ­χεί αν θα γίνουν φέτος τα εργα­στή­ρια ή λόγω έλλει­ψης προ­σω­πι­κού θα τα κάνουν πάλι στον πίνα­κα! Ανη­συ­χεί μήπως βασι­κά μαθή­μα­τα εξα­φα­νι­στούν από το πρό­γραμ­μα σπου­δών ‑όπως γίνε­ται κατά κόρον- λόγω της υποστελέχωσης!

Ανη­συ­χεί αν έφτια­ξαν τη θέρ­μαν­ση από πέρ­σι τον Δεκέμ­βρη που χάλα­σε κι αν υπάρ­χουν χρή­μα­τα για πετρέ­λαιο ή μήπως έχει βγει άγο­νη η δια­δι­κα­σία προ­μή­θειας, για­τί η υπο­ψή­φια εται­ρεία δεν βρή­κε συμ­φέ­ρο­ντες τους όρους!

Ανη­συ­χεί αν θα έχουν καθα­ρι­στεί οι τουα­λέ­τες ή μήπως δεν ολο­κλη­ρώ­θη­κε πάλι ο δια­γω­νι­σμός, λόγω της γνω­στής και μη εξαι­ρε­τέ­ας μεγά­λης γρα­φειο­κρα­τί­ας του Δημοσίου!

Κι εκεί­νο το fast track, τελι­κά ποιους αφορά;

Ανη­συ­χεί εάν θα είναι ανοι­χτό το εστια­τό­ριο για να φάει το μεση­μέ­ρι ή μήπως πάλι δεν τα βρή­καν διοί­κη­ση και εται­ρεία σίτισης;

Ανα­ρω­τιέ­ται αν θα του φθά­σουν για το νοί­κι ή να βρει κανέ­να μερο­κά­μα­το μπου­φε­τζής ή ντε­λι­βε­ράς για να τσο­ντά­ρει στη βοή­θεια που παίρ­νει από το σπί­τι “για να τη βγά­λει”. Αν οι δικοί του τα βγά­ζουν πέρα ή πρέ­πει ‑με το που περά­σει στη σχο­λή- να πιά­σει δου­λειά για να τους βοη­θά­ει (βλέ­πε­τε, είναι κι ο μικρός του αδερ­φός που δίνει φέτος και χρειά­ζε­ται φρο­ντι­στή­ριο). Κι ας καθυ­στε­ρή­σει έτσι κι ένα — δυο χρό­νια το πτυχίο.

Ο φοι­τη­τής που είναι και εστια­κός και ξέρει σαν τα δάχτυ­λα του χεριού του τους χώρους του Πανε­πι­στη­μί­ου ‑κατει­λημ­μέ­νους, ελεύ­θε­ρους και κλει­δω­μέ­νους- δεν έχει πρό­βλη­μα με τα “στέ­κια των Φοι­τη­τι­κών Συλλόγων”.

Έχει πρό­βλη­μα με το internet που δεν δου­λεύ­ει και δεν μπο­ρεί να κάνει την εργα­σία του. Έχει πρό­βλη­μα με την ποιό­τη­τα του φαγη­τού στο εστια­τό­ριο και με τα λεφτά που δεν του φθά­νουν να φάει έξω. Έχει πρό­βλη­μα με τα χωρίς συντή­ρη­ση κτί­ρια που καταρ­ρέ­ουν και τους σοβά­δες που κρέ­μο­νται πάνω από το κρε­βά­τι του.

Αν πάλι είναι υπο­ψή­φιος διδά­κτο­ρας, δεν τον καθη­λώ­νουν ούτε τον εμπο­δί­ζουν οι Συνε­λεύ­σεις και οι κινη­το­ποι­ή­σεις. Τον καθη­λώ­νει το χαρ­τζι­λί­κι της υπο­τρο­φί­ας και ιδρώ­νει στη σκέ­ψη τού τι θα κάνει μετά. Μέχρι πότε θα μένει με τους δικούς του, 30 χρό­νων έφτα­σε, μήπως να τα παρα­τή­σει και να βρει δου­λειά με το βασι­κό πτυ­χίο; (Να μην τον λένε και τεμπέ­λη, όπως οι παρα­τρε­χά­με­νοι της κυβέρ­νη­σης, με τα διά­φο­ρα “δομη­μέ­να βιογραφικά”)!

Δίνει καμιά απά­ντη­ση σε αυτά ο νόμος-πλαί­σιο; Όχι και πάλι όχι. Πέρα βρέ­χει για σας.

Οι φοι­τη­τές που βλέ­πουν προ­σθα­φαι­ρέ­σεις μαθη­μά­των, ανά­λο­γα με την επάρ­κεια καθη­γη­τών Πανε­πι­στη­μί­ου, ανά­λο­γα με τις επι­τα­γές της αγο­ράς, ανά­λο­γα με τις αξιο­λο­γή­σεις, ανά­λο­γα με το πώς θα στρι­μω­χτούν στην ανε­λα­στι­κή απαί­τη­ση για επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα, στο κατά τα άλλα ευέ­λι­κτο πρό­γραμ­μα, μόνο αρνη­τι­κές συνέ­πειες μπο­ρούν να περι­μέ­νουν από αυτόν τον νόμο.

Οι φοι­τη­τές που έχουν ανά­γκη να στη­ρι­χτούν για την επι­λο­γή τους να σπου­δά­ζουν ένα συγκε­κρι­μέ­νο επι­στη­μο­νι­κό αντι­κεί­με­νο, που πρέ­πει να έχει συγκε­κρι­μέ­νη επαγ­γελ­μα­τι­κή απο­κα­τά­στα­ση, μόνο ως ελευ­θε­ρία επι­λο­γών δεν βλέ­πουν τα πτυ­χία τους να εντάσ­σο­νται σε μια τρι­το­βάθ­μια σού­πα, που θα μετρά­ει τα πτυ­χία με το κιλό …των πιστω­τι­κών μονάδων!

Για­τί αυτή είναι η πραγματικότητα.

Τελι­κά, οι φοι­τη­τές και οι φοι­τή­τριες αντί να επι­λέ­γουν αντι­κεί­με­νο σπου­δών και επάγ­γελ­μα, θα παί­ζουν ρωσι­κή ρου­λέ­τα, ελπί­ζο­ντας να επι­λέ­ξουν τα σωστά μαθή­μα­τα που ίσως τους εξα­σφα­λί­σουν μία προ­σω­ρι­νή θέση εργα­σί­ας, ειδάλ­λως θα τους χρε­ώ­νε­τε την ανερ­γία, την ετε­ρο­α­πα­σχό­λη­ση σαν “ατο­μι­κή ευθύνη”!

“Έπαι­ξες και έχα­σες”, θα του λέτε!

Και μη μας μιλά­τε περί “ελευ­θε­ρί­ας των φοι­τη­τών να φτιά­χνουν το πρό­γραμ­μα σπου­δών τους και να απο­κτούν ευρύ­τε­ρη μόρ­φω­ση”! Ελευ­θε­ρία για τις σπου­δές είναι όλη η απα­ραί­τη­τη γνώ­ση να προ­σφέ­ρε­ται στα πτυχία!

Αν θέλε­τε, λοι­πόν, να προ­σφέ­ρε­τε “επι­λο­γές” στους νέους, ας ξεκι­νή­σε­τε με τα ανα­γκαία μαθή­μα­τα για να βρουν οι νέοι δου­λειά που βγή­καν από το προ­πτυ­χια­κά προ­γράμ­μα­τα. Αυτά τα μαθή­μα­τα που επι­λέ­γε­τε να που­λά­τε ακρι­βά σε μετα­πτυ­χια­κά προ­γράμ­μα­τα ή σε σεμι­νά­ρια από τα ίδια τα Πανε­πι­στή­μια! Αυτά τα μαθή­μα­τα που εξα­φα­νί­στη­καν ως διά μαγεί­ας, για­τί πλέ­ον δεν υπάρ­χουν καθη­γη­τές να τα διδάξουν!

Μας μιλά­τε υπο­κρι­τι­κά για ελευ­θε­ρία, για εσω­τε­ρι­κά Erasmus, και την ίδια στιγ­μή οι φοι­τη­τές 94 τμη­μά­των των ελλη­νι­κών πανε­πι­στη­μί­ων ‑δηλα­δή το 25% του συνό­λου- δεν μπο­ρούν να πάρουν μετεγ­γρα­φή για­τί δεν υπάρ­χει αντί­στοι­χο τμήμα!

Για ποια ευε­λι­ξία και ελευ­θε­ρία επι­λο­γών μιλά­τε, όταν δεν μπο­ρεί­τε ούτε τις μετεγ­γρα­φές μετα­ξύ ομώ­νυ­μων τμη­μά­των να δια­σφα­λί­σε­τε; Αν αυτό δεν είναι εγκλω­βι­σμός των φοι­τη­τών, που τόσο στε­νο­χω­ρεί την υπουρ­γό, τότε τι είναι;

Και για να έχου­με καλό ερώ­τη­μα: Ποιος θα καλύ­ψει το κόστος για να μπο­ρέ­σει ένας φοι­τη­τής να σπου­δά­σει για ένα εξά­μη­νο σε άλλη πόλη; Με τα ενοί­κια να έχουν αυξη­θεί κατά 20% την τελευ­ταία μόνο πεντα­ε­τία, τις φοι­τη­τι­κές εστί­ες να μην επαρκούν;

Μήπως ήρθε η ώρα να διπλα­σια­στεί το φοι­τη­τι­κό στε­γα­στι­κό επί­δο­μα στα 2.000 ευρώ και να διευ­ρυν­θούν οι δικαιού­χοι του, μαζί με την έναρ­ξη νέου προ­γράμ­μα­τος για την ανέ­γερ­ση φοι­τη­τι­κών εστιών στην ευθύ­νη του κρά­τους χωρίς ΣΔΙΤ και ενοίκια;

Κυρί­ες και κύριοι,

Τι ακρι­βώς θέλε­τε να πεί­τε με το άρθρο 74 που λέει ότι το Τμή­μα κατα­νέ­μει τους φοι­τη­τές στα διά­φο­ρα προ­γράμ­μα­τα σπου­δών του πρώ­του κύκλου; Μήπως ανοί­γε­τε τον δρό­μο για πολ­λές ταχύ­τη­τες σπου­δών εντός του ίδιου Τμήματος;

Δηλα­δή, θα μπαί­νει ένας πρω­το­ε­τής σε ένα Τμή­μα και μετά ενδέ­χε­ται το Τμή­μα αυτό να τον τοπο­θε­τεί σε τριε­τές ή σε άσχε­το πρό­γραμ­μα απ’ αυτό που ήθε­λε και δήλω­σε στο μηχανογραφικό;

Πού στο­χεύ­ει η ίδρυ­ση Τμη­μά­των Εφαρ­μο­σμέ­νων Επι­στη­μών και Τεχνο­λο­γί­ας, διάρ­κειας 7 εξα­μή­νων, με το άρθρο 73, που απο­τε­λεί επα­να­φο­ρά των ΤΕΙ από την πίσω πόρ­τα, σε χει­ρό­τε­ρη έκδο­ση, που είναι και πάγια επι­δί­ω­ξη του ΣΕΒ;

Ομο­λο­γεί­τε πως στο­χεύ­ουν στην “εκπαί­δευ­ση στις εφαρ­μο­γές των επι­στη­μών” και όχι στην ίδια την επι­στή­μη! Φτιά­χνε­τε χει­ρι­στές μηχα­νών και εφαρ­μο­γών που, με τη σημε­ρι­νή αλμα­τώ­δη τεχνο­λο­γι­κή ανά­πτυ­ξη, θα απα­ξιώ­νο­νται πριν καν αποφοιτήσουν!

Και από εδώ μέσα σας προει­δο­ποιού­με: Μην τολ­μή­σε­τε να παί­ξε­τε με τις σπου­δές των φοι­τη­τών, υπο­βαθ­μί­ζο­ντας υπάρ­χο­ντα πανε­πι­στη­μια­κά τμή­μα­τα σε Εφαρ­μο­σμέ­νων Επιστημών!

Λέτε, μάλι­στα, ότι θέλε­τε να βοη­θή­σε­τε τους νέους να βρί­σκουν δου­λειά. Ρωτά­με εμείς, αν θέλε­τε να βοη­θή­σε­τε τους απο­φοί­τους να βρί­σκουν δουλειά:

Για­τί προ­χω­ρά­τε σε κατα­κερ­μα­τι­σμό των σπου­δών, για­τί απο­δυ­να­μώ­νε­τε το πτυ­χίο, δηλα­δή το μόνο “δια­πραγ­μα­τευ­τι­κό χαρ­τί” που έχουν οι νέοι για εργασία;

Για­τί εξα­κο­λου­θεί­τε να αφή­νε­τε στον αέρα τα επαγ­γελ­μα­τι­κά δικαιώ­μα­τα των απο­φοί­των των ΑΤΕΙ και των Τμη­μά­των που ίδρυ­σε ο ΣΥΡΙΖΑ;

Για­τί εξι­σώ­νε­τε τα πτυ­χία των ΑΕΙ με τα τριε­τή ιδιω­τι­κά κολέγια;

Θέλε­τε σύν­δε­ση με την εργα­σία; Κάντε την πρα­κτι­κή άσκη­ση οργα­νι­κό κομ­μά­τι των προ­πτυ­χια­κών σπου­δών, στην ευθύ­νη και επο­πτεία του Ιδρύ­μα­τος, με απο­ζη­μί­ω­ση στο ύψος του κατώ­τα­του μισθού και πλή­ρη εργα­σια­κά — ασφα­λι­στι­κά δικαιώματα.

Θέλε­τε “διε­πι­στη­μο­νι­κά” πτυ­χία επί της ουσί­ας και όχι όχη­μα για άλω­ση της επι­στη­μο­νι­κής συγκρό­τη­σης των φοι­τη­τών; Ανα­βαθ­μί­στε και εκσυγ­χρο­νί­στε τις σπου­δές έτσι ώστε οι νέες και οι νέοι να απο­κτούν στέ­ρεα επι­στη­μο­νι­κή γνώ­ση του αντι­κει­μέ­νου τους, που θα τους επι­τρέ­πει να εμβα­θύ­νουν, να παρά­γουν ερευ­νη­τι­κό έργο και νέα γνώση.

Αλή­θεια, για ποια συνερ­γα­σία επι­στη­μών μιλά­τε, όταν με την πολι­τι­κή σας έχε­τε οδη­γή­σει τα Πανε­πι­στή­μια να αντα­γω­νί­ζο­νται μετα­ξύ τους με όρους επι­χει­ρη­μα­τι­κής αρένας;

Ο λαός μας και οι φοι­τη­τές έχουν χορ­τά­σει από “νοι­κο­κύ­ρε­μα των Πανε­πι­στη­μί­ων”! Έχε­τε μετα­τρέ­ψει τις νέες και τους νέους σε πει­ρα­μα­τό­ζωα. Μπαί­νουν σε ένα Τμή­μα και βγαί­νουν από άλλο. Αυτό δεν είναι νοι­κο­κύ­ρε­μα του ακα­δη­μαϊ­κού χάρτη.

Με το ίδιο επι­χεί­ρη­μα, από το 2011 και την κυβέρ­νη­ση ΠΑΣΟΚ — ΝΔ — ΛΑ.Ο.Σ., μέχρι το 2018 και την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ, χιλιά­δες φοι­τη­τές είδαν τις σπου­δές και τα πτυ­χία τους να μένουν “στον αέρα”!

Όσο, για το πιο σύντο­μο ανέκ­δο­το, αυτό της αντι­με­τώ­πι­σης της δια­πλο­κής, υπεν­θυ­μί­ζου­με στην κυβέρ­νη­ση ότι αυτή δεν δια­μορ­φώ­νε­ται μόνο στο έδα­φος της οικογενειοκρατίας.

Γύρω από τις δομές της επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρά­σης ανα­πτύσ­σε­ται ένα πολυ­πλό­κα­μο σύστη­μα με σχέ­σεις πολι­τι­κής και οικο­νο­μι­κής εξάρ­τη­σης και τρο­φο­δό­τη­σης επι­χει­ρη­μα­τιών και διδα­σκό­ντων. Αυτό είναι που τελι­κά οδη­γεί και σε αλλο­τρί­ω­ση συνει­δή­σε­ων, για να υπο­στη­ρί­ζουν, συντη­ρούν και γιγα­ντώ­νουν την επιχειρηματικότητα!

Αυτό το Πανε­πι­στή­μιο είναι ξένο στις ανά­γκες των φοι­τη­τών. Γι’ αυτό δημιουρ­γεί­τε νέους, χει­ρό­τε­ρους όρους διοί­κη­σης, ακό­μα πιο αντι­δη­μο­κρα­τι­κούς. Με διο­ρι­σμέ­νους πρυ­τά­νεις και μάνα­τζερ. Και θέλε­τε να κάνε­τε τους φοι­τη­τές “συνέ­νο­χους” ή του­λά­χι­στον θεα­τές στην πολι­τι­κή σας, με “Συμ­βού­λια Φοι­τη­τών”, παρα­μά­γα­ζα των κυβερ­νή­σε­ων και των διοι­κή­σε­ων, πει­θαρ­χι­κά και ποι­νι­κο­ποί­η­ση των αγώνων.

Δεν πρό­κει­ται να σας περά­σει. Η πολι­τι­κή σας στην εκπαί­δευ­ση έχει γνω­ρί­σει ήττες και θα συνε­χί­σει να γνω­ρί­ζει. Θέλα­τε να κλεί­σε­τε πανε­πι­στη­μια­κά τμή­μα­τα. Τελι­κά, μετά από τις κινη­το­ποι­ή­σεις χιλιά­δων φοι­τη­τών, το πήρα­τε πίσω. Η πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία ακό­μα είναι στα αζήτητα.

Έτσι, στα χαρ­τιά θα μεί­νουν και μια σει­ρά ρυθ­μί­σεις που φέρ­νε­τε τώρα. Όπως η από­σπα­ση της παι­δα­γω­γι­κής επάρ­κειας από το πτυ­χίο. Όπως ο κόφτης στη δια­νο­μή δωρε­άν συγ­γραμ­μά­των για τους φοι­τη­τές. Όπως η επι­δί­ω­ξή σας να υπο­νο­μεύ­σε­τε τους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους. Και άλλα πολλά.

Το ξανα­λέ­με: Δεν πρό­κει­ται να σας περά­σει. Εξη­γού­μα­στε για να μην παρεξηγούμαστε.

Το δίκιο και οι αγώ­νες των φοι­τη­τών βρί­σκουν τον δρό­μο τους! Η ανά­δει­ξη της “Παν­σπου­δα­στι­κής” σε 1η δύνα­μη ‑και το χαστού­κι στην κυβερ­νη­τι­κή παρά­τα­ξη- απέ­δει­ξε ότι οι φοι­τη­τές ξέρουν ποια είναι η δύνα­μή τους! Και είναι απο­φα­σι­σμέ­νοι να την υπερασπιστούν!

Η πρό­τα­σή σας για το Πανε­πι­στή­μιο είναι σκου­ρια­σμέ­νη και ξεπε­ρα­σμέ­νη από την εξέ­λι­ξη των επι­στη­μών. Είναι ξένη με τις ανά­γκες της κοινωνίας.

Εσείς και η κοι­νω­νι­κή τάξη που εκπρο­σω­πεί­τε, βρί­σκε­στε σήμε­ρα στην ιστο­ρι­κή θέση που βρί­σκο­νταν οι φεου­δάρ­χες μιας άλλης, προη­γού­με­νης επο­χής που έμπαι­ναν εμπό­διο στην ανά­πτυ­ξη της επι­στή­μης. Όμως η κοι­νω­νι­κή πρό­ο­δος, το προ­ο­δευ­τι­κό και το και­νο­τό­μο, όσα εμπό­δια και να συνα­ντά, προ­χω­ρά μπροστά.

Και το Πανε­πι­στή­μιο της κοι­νω­νι­κής προ­ό­δου είναι αυτό που δίνει τελι­κά νέα πνοή και ορι­σμό στις κακο­ποι­η­μέ­νες έννοιες της “εξω­στρέ­φειας”, της “αξιο­λό­γη­σης”, της “ελευ­θε­ρί­ας”.

Για­τί απευ­θύ­νε­ται σε όλους και όλες. Και δια­χέ­ει τα απο­τε­λέ­σμα­τα της επι­στη­μο­νι­κής έρευ­νας σε όλους και για αυτό τελι­κά αξιο­λο­γεί­ται και γι’ αυτό τελι­κά είναι πραγ­μα­τι­κά ελεύ­θε­ρο! Που σημαί­νει: Ελεύ­θε­ρο από τις δεσμεύ­σεις, τα μυστι­κά και τους πολέ­μους των εκμε­ταλ­λευ­τών των λαών, των κηφή­νων καπιταλιστών.

Κυρί­ες και κύριοι,

Εσείς που δια­χει­ρί­ζε­στε τις υπο­θέ­σεις του κεφα­λαί­ου, σε όποιο αστι­κό κόμ­μα κι αν ανή­κε­τε, σας το λέμε ξεκάθαρα:

Εσείς είστε με τη σύγ­χρο­νη “Ιερά Εξέ­τα­ση” της επο­χής που απαι­τεί όρκους πίστης στην επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα. Εμείς είμα­στε με την επι­στή­μη που έχει στό­χο την απαλ­λα­γή της ανθρω­πό­τη­τας από τον μόχθο και τη δεισιδαιμονία.

Είστε με το Πανε­πι­στή­μιο που συν­δέ­ε­ται με την κοι­νω­νία μόνον εάν και εφό­σον βγαί­νουν κέρ­δη για τους λίγους. Είμα­στε με το Πανε­πι­στή­μιο της επι­στή­μης και της έρευ­νας προς όφε­λος μόνο των πολλών.

Είστε με το Πανε­πι­στή­μιο της κατα­στο­λής και του αυταρ­χι­σμού. Είμα­στε με το Πανε­πι­στή­μιο της ουσια­στι­κής ακα­δη­μαϊ­κής ελευ­θε­ρί­ας, της συζή­τη­σης και του προβληματισμού.

Είστε με τα πτυ­χία-δια­βα­τή­ρια για την εργα­σια­κή περι­πλά­νη­ση, χωρίς δικαιώ­μα­τα. Είμα­στε με τα πτυ­χία που θα δίνουν όλη τη γνώ­ση που χρειά­ζε­ται για να εργα­στούν οι νέες και οι νέοι, δημιουρ­γι­κά, με αξιο­πρέ­πεια από τον μισθό τους.

Είστε με την εκμε­τάλ­λευ­ση και τη σύγ­χρο­νη ζού­γκλα της απο­στο­λής βιο­γρα­φι­κών μήπως και τύχει να βρει κάποιος μια δου­λειά. Είμα­στε με την επι­στη­μο­νι­κή διεύ­θυν­ση της κοι­νω­νί­ας εκεί­νης που θα έχει απο­τι­νά­ξει την εκμε­τάλ­λευ­ση, που θα αξιο­ποιεί τις γνώ­σεις όλων των νέων με σχέ­διο για εξα­σφα­λι­σμέ­νη στα­θε­ρή, μόνι­μη δου­λειά και ερευ­νη­τι­κή εργασία.

Είστε με την από­γνω­ση. Είμα­στε με τη γνώ­ση. Περιτ­τό να σας πού­με ποιος θα νική­σει τελικά…

Άλλω­στε, πάντα στην ιστο­ρία, αργά ή γρή­γο­ρα, νικά η επι­στή­μη, η πρό­ο­δος, το μέλ­λον και όχι το παρελ­θόν και η κοι­νω­νι­κή καθυ­στέ­ρη­ση που εκπροσωπείτε».

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας στην ομι­λία του μετα­ξύ άλλων ζήτη­σε την από­συρ­ση του άρθρου 296, που εντε­λώς αιφ­νι­δια­στι­κά παρα­δί­δει τα Πανε­πι­στη­μια­κά Δάση σε Περ­τού­λι, Χαλ­κι­δι­κή και Θεσ­σα­λο­νί­κη σε επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.

Στο θέμα επι­χεί­ρη­σε να απα­ντή­σει, παρου­σιά­ζο­ντας το μαύ­ρο άσπρο, η υπουρ­γός Παι­δεί­ας όπως και για την εκπρο­σώ­πη­ση των φοι­τη­τών, με τον Δημή­τρη Κου­τσού­μπα να της επι­ση­μαί­νει σε σύντο­μη δευ­τε­ρο­λο­γία του ότι η κυβέρ­νη­ση δεν ακού­ει και δεν υπο­λο­γί­ζει τις προ­τά­σεις και τις θέσεις σύσ­σω­μης της πανε­πι­στη­μια­κής κοι­νό­τη­τας για αυτά τα θέματα.

Η απάντηση στην υπουργό Παιδείας

«Επει­δή συνε­χώς προ­κα­λεί η κυρία υπουρ­γός, επα­να­λαμ­βά­νο­ντας τα ίδια και τα ίδια, λες και έχει το μαγνη­το­φω­νά­κι στην τσέ­πη και το βάζει στο στό­μα και τα λέει, φαντά­ζο­μαι και ο ελλη­νι­κός λαός και εδώ μέσα η Βου­λή την άκου­σε και πώς μιλά­ει κάθε φορά, επα­να­λαμ­βά­νο­ντας τα ίδια και τα ίδια. Αυτά που έλε­γε στις Επι­τρο­πές, αυτά που είπε στην εισή­γη­σή της, αυτά που κάνει στις διά­φο­ρες παρεμ­βά­σεις της. Απά­ντη­ση υπάρ­χει! Του­λά­χι­στον η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ κατέ­θε­σε συγκε­κρι­μέ­νες προ­τά­σεις. Πριν με άκου­σαν όλοι και είπα συγκε­κρι­μέ­να πράγ­μα­τα γι’ αυτά που επα­νέ­λα­βε δήθεν ως ερωτήματα.

Οι πανε­πι­στη­μια­κοί, οι εργα­ζό­με­νοι στα Πανε­πι­στή­μια, οι ίδιοι οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι έχουν δώσει προ­τά­σεις δημό­σια για το πώς θέλουν να διοι­κού­νται, για το πώς θέλουν να εκλέ­γο­νται, πώς θέλουν να διοι­κού­νται τα Πανε­πι­στή­μια και λοι­πά και λοι­πά και για όλο το νόμο-πλαί­σιο και γι’ αυτά τα κατά­πτυ­στα άρθρα τα οποία τα ανέ­λυ­σα. Αλλά δεν παρα­κο­λου­θού­σε. Έπαι­ζε με το κινη­τό της ή μιλού­σε με το τηλέ­φω­νο ή με τον συνά­δελ­φό της. Αυτά θέλω να πω και δεν μου χρειά­ζε­ται απάντηση».

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο