Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βουλή: Κατατέθηκε το απαράδεκτο νομοσχέδιο για τη Δευτεροβάθμια περίθαλψη

Κατα­τέ­θη­κε στη Βου­λή το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας «Δευ­τε­ρο­βάθ­μια περί­θαλ­ψη, ιατρι­κή εκπαί­δευ­ση, μισθο­λο­γι­κές ρυθ­μί­σεις για τους ιατρούς και οδο­ντιά­τρους του εθνι­κού συστή­μα­τος υγεί­ας και λοι­πές δια­τά­ξεις». Το νομο­σχέ­διο απορ­ρί­πτε­ται από τους υγειονομικούς. 

Μετα­ξύ άλλων προ­βλέ­πει την κατάρ­γη­ση της πλή­ρους και απο­κλει­στι­κής απα­σχό­λη­σης των για­τρών, με δυνα­τό­τη­τα λει­τουρ­γί­ας ιδιω­τι­κού ιατρεί­ου, δυνα­τό­τη­τα χει­ρουρ­γεί­ου σε ιδιω­τι­κό θερα­πευ­τή­ριο και την είσο­δο στο ΕΣΥ ιδιω­τών για­τρών με part-time απα­σχό­λη­ση τρεις φορές την εβδομάδα.

Η Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας ζητά την από­συρ­ση του νομο­σχε­δί­ου και καλεί σε «ξεση­κω­μό τώρα για την υγεία του λαού».

Η Ένω­ση Νοσο­κο­μεια­κών Ιατρών Θεσ­σα­λο­νί­κης διορ­γά­νω­σε σύσκε­ψη στην οποία συμ­με­τεί­χαν πάνω από 30 εκπρό­σω­ποι φορέ­ων υγειο­νο­μι­κών, εργα­τι­κών και συντα­ξιου­χι­κών σωμα­τεί­ων, συλ­λό­γων ασθε­νών και άλλων μαζι­κών φορέ­ων απο­φα­σί­στη­κε οι δυνά­μεις του κινή­μα­τος να τεθούν σε αγω­νι­στι­κή ετοι­μό­τη­τα κατά του νομο­σχε­δί­ου για την δευ­τε­ρο­βάθ­μια περίθαλψη.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο