Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βουλή: Με υπογραφή Τασούλα ο διορισμός της υπόδικης χρυσαυγίτισσας Ζαρούλια!

Έντο­νες αντι­δρά­σεις προ­κα­λεί ο διο­ρι­σμός στη Βου­λή της χρυ­σαυ­γί­τισ­σας Ελέ­νης Ζαρού­λια, σύζυ­γος του επι­κε­φα­λής της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης «Χρυ­σή Αυγή» Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου λίγες μέρες πριν την γνω­στο­ποί­η­ση της δικα­στι­κής από­φα­σης και με την υπο­γρα­φή του προ­έ­δρου της Βου­λής Κώστα Τασιούλα.

Συγκε­κρι­μέ­να η «Εφη­με­ρί­δα της Κυβερ­νή­σε­ως» με αριθ­μό 811 ανα­φέ­ρει: «Με την υπ’ αρ. 10747/7309/24–9‑2020 από­φα­ση του προ­έ­δρου της Βου­λής των Ελλή­νων διο­ρί­ζε­ται σε θέση μετα­κλη­τού υπαλ­λή­λου κατη­γο­ρί­ας ΥΕ, προ­βλε­πό­με­νη από τις δια­τά­ξεις του άρθρου 35 παρ. 1θ’ του Κανο­νι­σμού της Βου­λής (Μέρος Β’, Α’ 51/1997), όπως ισχύ­ει, στον πρώ­ην προ­έ­δρο ΚΟ “ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ — ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ”, Νικό­λαο Μιχα­λο­λιά­κο, μετά την κατά νόμο πρό­τα­σή του, σύμ­φω­να με τις δια­τά­ξεις των άρθρων 35 και 36 του προ­α­να­φε­ρό­με­νου Κανο­νι­σμού, η Ελέ­νη Ζαρού­λια του Βασι­λεί­ου (…)».

Με την από­φα­ση αυτή εκτί­θε­ται ο πρό­ε­δρος της Βου­λής καθώς υπέ­γρα­ψε τον διο­ρι­σμό και προ­κα­λεί σοβα­ρά ερω­τη­μα­τι­κά η στά­ση του διό­τι είναι αδια­νό­η­το να απο­δέ­χε­ται τον διο­ρι­σμό ενός μέλους της ηγε­σί­ας της «Χρυ­σής Αυγής» που ευθύ­νε­ται για τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα και σωρεία άλλων εγκλη­μα­τι­κών πράξεων.

ΚΚΕ: Να ανακληθεί τώρα η απόφαση

Σε ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζεται:

«Λίγες μέρες πριν την ανα­κοί­νω­ση της δικα­στι­κής από­φα­σης για τη ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή Χρυ­σή Αυγή, η από­φα­ση του Προ­έ­δρου της Βου­λής να διο­ρί­σει, ως μετα­κλη­τή υπάλ­λη­λο της Βου­λής, την πρώ­ην βου­λευ­τή της Χρυ­σής Αυγής και μάλι­στα υπό­δι­κη Ελ. Ζαρού­λια, προ­κα­λεί την οργή κάθε λαϊ­κού ανθρώ­που, νέου και νέας, κάθε δημο­κρά­τη και πάνω απ’ όλα των θυμά­των της ναζι­στι­κής βίας.

Κανέ­νας κανο­νι­σμός της Βου­λής και καμιά δια­δι­κα­σία δεν πρέ­πει να γίνει το άλλο­θι για τέτοιες απα­ρά­δε­κτες απο­φά­σεις, που πρέ­πει εδώ και τώρα να ανα­κλη­θούν, μαζί με την κατάρ­γη­ση του επί­μα­χου άρθρου του κανο­νι­σμού της Βουλής».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο