Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βουλή-Πρόταση μομφής: Ανούσιες «κοκορομαχίες» ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ μακρια από την ουσία των λαϊκών προβλημάτων

Σε ανού­σιες «κοκο­ρο­μα­χί­ες» μακριά από την ουσία των λαϊ­κών προ­βλη­μά­των επι­δό­θη­καν βου­λευ­τές της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ στη Βου­λή κατά την διάρ­κεια της συζή­τη­σης για την πρό­τα­ση μομφής.

Κατά την βρα­δυ­νή συνε­δρί­α­ση της Παρα­σκευ­ής, πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο στον δικομ­μα­τι­κό καυ­γά είχαν ο πρώ­ην ανα­πλη­ρω­τής Υπουρ­γός Υγεί­ας και βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ Παύ­λος Πολά­κης και ο βου­λευ­τής Β’ Πει­ραιά της ΝΔ Δημή­τρης Μαρκόπουλος.

Η έντα­ση κλι­μα­κώ­θη­κε όταν οι δύο τους αντάλ­λα­ξαν… χαρα­κτη­ρι­σμούς, με τον Πολά­κη να χαρα­κτη­ρί­ζει τον Μαρ­κό­που­λο «Γκέ­μπελς του Μητσο­τά­κη» και τον βου­λευ­τή της ΝΔ να αντα­πο­δί­δει απο­κα­λώ­ντας τον βου­λευ­τή Χανί­ων «Λαβρέ­ντι Μπέ­ρια του ΣΥΡΙΖΑ».

Η… υψη­λού επι­πέ­δου κοκ­κο­ρο­μα­χία Πολά­κη-Μαρ­κό­που­λου είναι ενδει­κτι­κή του απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κού χαρα­κτή­ρα που έχει η αντι­πα­ρά­θε­ση ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ και της προ­σπά­θειας και των δύο να εκτο­νω­θεί η λαϊ­κή αγα­νά­κτη­ση, μακριά και πέρα από ουσια­στι­κή πολι­τι­κή συζήτηση.

Οι θεα­τρι­νι­σμοί, οι εκα­τέ­ρω­θεν χαρα­κτη­ρι­σμοί και η ψευ­δε­πί­γρα­φη αντι­πα­ρά­θε­ση ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ (με την ευγε­νι­κή συμ­με­το­χή και του ΚΙΝΑΛ) στη Βου­λή απο­τε­λούν άλλη μια ξεκά­θα­ρη από­δει­ξη της πρό­θε­σής τους να μην βγουν συμπε­ρά­σμα­τα για το προ­φα­νές: Την δια­χρο­νι­κή ευθύ­νη όλων των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων στην εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή που θυσιά­ζει τα συμ­φέ­ρο­ντα και τις ανά­γκες των πολ­λών για τα κέρ­δη των λίγων.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο