Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βουλή: Τρεις προτάσεις στο νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια, υπέβαλε το ΚΚΕ — «Παρών» επί της αρχής

Τρεις προ­τά­σεις, στο πλαί­σιο της συζή­τη­σης του νομο­σχε­δί­ου για τη συνε­πι­μέ­λεια, υπέ­βα­λε το ΚΚΕ με ισά­ριθ­μες τρο­πο­λο­γί­ες που κατα­τέ­θη­καν στη Βου­λή. Με την πρώ­τη τρο­πο­λο­γία, το ΚΚΕ προ­τεί­νει οικο­νο­μι­κά μέτρα στή­ρι­ξη των δια­ζευγ­μέ­νων γονιών, τρο­πο­ποί­η­ση των δια­τά­ξε­ων για το συναι­νε­τι­κό δια­ζύ­γιο και απά­λει­ψη των δια­τά­ξε­ων για την ιδιω­τι­κή διαμεσολάβηση.

«Για εμάς έχουν ωρι­μά­σει οι συν­θή­κες για την κοι­νή γονι­κή μέρι­μνα. Υπο­στη­ρί­ζου­με την ανά­γκη τρο­πο­ποί­η­σης των δια­τά­ξε­ων για την κοι­νή άσκη­ση της γονι­κής μέρι­μνας», τόνι­σε η ειδι­κή αγο­ρή­τρια του ΚΚΕ, Μαρία Κομνη­νά­κα, η οποία, όμως, σημεί­ω­σε ότι πρέ­πει να υπάρ­χει ολό­πλευ­ρη στή­ρι­ξη των γονέ­ων. Η βου­λευ­τής του ΚΚΕ, η οποία ανέ­φε­ρε ότι το κόμ­μα της θα ψηφί­σει «παρών» επί της αρχής, είπε ότι το νομο­σχέ­διο δεν λαμ­βά­νει υπό­ψη του αυτήν την ανα­γκαιό­τη­τα και απου­σιά­ζει η κρα­τι­κή στή­ρι­ξη από τις δια­τά­ξεις του οικο­γε­νεια­κού δικαί­ου. Όπως, εξάλ­λου, επι­σή­μα­νε οι καθη­με­ρι­νές συν­θή­κες που αντι­με­τω­πί­ζουν σήμε­ρα τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα είναι τέτοιες, που δεν εξο­μα­λύ­νουν τις συγκρού­σεις των γονέων.

«Δεν αρκεί να δια­μορ­φώ­σε­τε το πλαί­σιο για τη ρύθ­μι­ση των σχέ­σε­ων των γονέ­ων. Θα παρα­μεί­νουν γράμ­μα κενό οι ρυθ­μί­σεις του νομο­σχε­δί­ου αν δεν υπάρ­ξει συν­δρο­μή κρα­τι­κών δομών, συμ­βου­λευ­τι­κή των γονέ­ων, παι­δο­ψυ­χια­τρι­κές υπη­ρε­σί­ες. Αν ανα­γνω­ρί­ζε­τε αυτήν την ανα­γκαιό­τη­τα πρέ­πει να εντά­ξε­τε την υπο­χρέ­ω­ση του κρά­τους να παρέ­χει τις ανα­γκαί­ες κοι­νω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες, την οικο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη των γονε­ών, αλλιώς δεν εξα­σφα­λί­ζε­ται το συμ­φέ­ρον του παι­διού», υπογράμμισε.

Επί­σης, η κ. Κομνη­νά­κα υπο­στή­ρι­ξε ότι με το νομο­σχέ­διο οι γονείς σπρώ­χνο­νται στην ιδιω­τι­κή δια­με­σο­λά­βη­ση και τόνι­σε πως αυτή μόνο υπο­νο­μευ­τι­κά μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει, προ­σθέ­τει νέα οικο­νο­μι­κά βάρη και χρό­νο, και η επί­λυ­ση στε­ρεί­ται αντικειμενικότητας.

Τέλος, η ειδι­κή αγο­ρή­τρια του ΚΚΕ ζήτη­σε να απο­σα­φη­νι­στούν οι έννοιες για άσκη­ση από κοι­νού και εξί­σου, της γονι­κής μέρι­μνας, διό­τι δημιουρ­γού­νται συγ­χύ­σεις που αντι­κει­με­νι­κά δημιουρ­γούν ερμη­νεί­ες για την ισό­χρο­νη διαμονή.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Με τα μάτια των παι­διών (Βέρα Κλών­τζα-Για­κλο­βά – Φρά­νιο Κραλ)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο