Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βουλή: Τροπολογία ΚΚΕ για τη μονιμοποίηση όλων των πενταετών, επταετών και των εποχικών πυροσβεστών

Τρο­πο­λο­γία με θέμα τη μονι­μο­ποί­η­ση όλων των πεντα­ε­τών, επτα­ε­τών και των επο­χι­κών πυρο­σβε­στών, κατέ­θε­σε στο εργα­σια­κό νομο­σχέ­διο, η κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του ΚΚΕ, με πρώ­το υπο­γρά­φο­ντα τον γενι­κό γραμ­μα­τέα του κόμ­μα­τος, Δημή­τρη Κουτσούμπα.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, οι μεγά­λες κατα­στρο­φι­κές πυρ­κα­γιές, πλημ­μύ­ρες, και άλλες κατα­στρο­φές, που εκδη­λώ­θη­καν τα τελευ­ταία χρο­νιά και είχαν ως απο­τέ­λε­σμα την απώ­λεια ανθρώ­πι­νων ζωών, περιου­σιών, καλ­λιερ­γειών και χιλιά­δων ζώων, κατα­δει­κνύ­ουν με τον πιο κατη­γο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο ότι όλοι οι πυρο­σβέ­στες 5ετούς υπο­χρέ­ω­σης και 7ετούς καθώς και όλοι οι επο­χι­κοί πυρο­σβέ­στες που υπη­ρε­τούν στο Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα, είναι άκρως απαραίτητοι.

Όπως επι­ση­μαί­νουν, πρέ­πει να εργά­ζο­νται σε μόνι­μη και στα­θε­ρή βάση για να καλύ­ψουν ένα μέρος των μεγά­λων ελλεί­ψε­ων που υπάρ­χουν σε προ­σω­πι­κό, προ­κει­μέ­νου να μπο­ρέ­σουν οι πυρο­σβε­στι­κές υπη­ρε­σί­ες να αντα­πε­ξέλ­θουν απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρα στα επι­χει­ρη­σια­κά συμ­βά­ντα που προ­κύ­πτουν καθ΄ όλη την διάρ­κεια του έτους (αντι­με­τώ­πι­ση πυρ­κα­γιών, δια­σώ­σεις — παρο­χές βοή­θειας κατά την διάρ­κεια πλημ­μυ­ρών, σει­σμών και άλλων καταστροφών).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο