Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βουλή: Υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές της ΝΔ το νομοσχέδιο-έκτρωμα για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη

Με τις ψήφους των βου­λευ­τών της ΝΔ έγι­νε δεκτό κατά πλειο­ψη­φία το νομο­σχέ­διο-έκτρω­μα για την δευ­τε­ρο­βάθ­μια περί­θαλ­ψη που βαθαί­νει περαι­τέ­ρω την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Υγείας.

Συγκε­κρι­μέ­να, σε σύνο­λο 297 ψηφι­σά­ντων, το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, έλα­βε 165 θετι­κές ψήφους και 141 αρνητικές.

Η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, που είχε κατα­θέ­σει αίτη­μα ονο­μα­στι­κής ψηφο­φο­ρί­ας, κατα­ψή­φι­σε το νομο­σχέ­διο επί της αρχής. Στη διή­με­ρη συζή­τη­ση που έγι­νε στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής, ανέ­δει­ξε τις αρνη­τι­κό­τα­τες επι­πτώ­σεις που θα έχει η εφαρ­μο­γή του νομο­σχε­δί­ου στην παρο­χή Υγεί­ας για τον λαό, καθώς και το στό­χο που εξυ­πη­ρε­τεί, δηλα­δή την εξα­σφά­λι­ση ακό­μα περισ­σό­τε­ρων κερ­δών για το ιδιω­τι­κό κεφά­λαιο που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στον κλάδο.

Ακό­μα, μετέ­φε­ρε εντός της αίθου­σας του Κοι­νο­βου­λί­ου τις αγω­νί­ες και τις διεκ­δι­κή­σεις χιλιά­δων υγειο­νο­μι­κών, για­τρών και εργα­ζο­μέ­νων σε νοσο­κο­μεία της χώρας, αλλά και άλλων εργα­ζο­μέ­νων, καθώς και την καθο­λι­κή ενα­ντί­ω­σή στο νομοσχέδιο.

Το νομο­σχέ­διο κατα­ψή­φι­σαν επί­σης ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η «Ελλη­νι­κή Λύση» και το ΜέΡΑ25. Κανέ­να όμως από αυτά τα κόμ­μα­τα δεν αμφι­σβή­τη­σε την στρα­τη­γι­κή της ΕΕ για την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Υγεί­ας, για τη λει­τουρ­γία των νοσο­κο­μεί­ων με ιδιω­τι­κο­οι­κο­νο­μι­κά κρι­τή­ρια, καθώς και τις συμπρά­ξεις δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα.

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο