Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βουλή: Χρυσαυγίτικο παραλήρημα και αντικομμουνιστικό κρεσέντο από βουλευτή της ΝΔ

Το «παρά­πλευ­ρο» θέμα του Νίκου Μπε­λο­γιά­νη που προ­έ­κυ­ψε κατά τη συζή­τη­ση στη Βου­λή (Εξε­τα­στι­κή για τον Γ. Παπα­ντω­νί­ου) και τα όσα ελέ­χθη­σαν προ­κά­λε­σαν την αντί­δρα­ση — παρέμ­βα­ση της επί­τι­μης προ­έ­δρου του ΚΚΕ Αλέ­κας Παπα­ρή­γα. Ανα­γκαία μετά από όσα ελέχθησαν.

Η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα χαρα­κτή­ρι­σε απα­ρά­δε­κτο το γεγο­νός ότι στη συζή­τη­ση της Βου­λής για τη σύστα­ση εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής, εκπρό­σω­ποι κομ­μά­των ανα­φέρ­θη­καν κατ’ επα­νά­λη­ψη στο Νίκο Μπε­λο­γιάν­νη με ανι­στό­ρη­τα γεγο­νό­τα, με αφορ­μή τα χθε­σι­νά εγκαί­νια του Μου­σεί­ου της Αμα­λιά­δας. Κατήγ­γει­λε ότι από διά­φο­ρες πλευ­ρές και με διά­φο­ρες σκο­πι­μό­τη­τες, μπερ­δεύ­ε­ται η συγκε­κρι­μέ­νη ημε­ρή­σια διά­τα­ξη με το θέμα του Ν. Μπελογιάννη.

Πρό­σθε­σε ότι «είμα­στε σε δύο αντί­πα­λα, ασυμ­φι­λί­ω­τα στρα­τό­πε­δα, αλλά του­λά­χι­στον, δεν έχει κανέ­νας το δικαί­ω­μα να πει τι θα ‘κάνε ο Μπε­λο­γιάν­νης σήμε­ρα. (…) Έχει δικαί­ω­μα ο καθέ­νας να μιλά­ει για το Μπε­λο­γιάν­νη δεν μονο­πω­λού­με τίπο­τα, αλλά δεν μπο­ρού­με να ανε­χθού­με την υπο­κρι­σία, την καπη­λεία και το μίσος, το οποίο το εξηγούμε».

Αφορ­μή για την παρέμ­βα­ση της Αλ. Παπα­ρή­γα στά­θη­κε η καταρ­χήν τοπο­θέ­τη­ση του βου­λευ­τή της ΝΔ, κ. Τασού­λα. Όμως η συμ­βο­λή της Βου­λής για να μετα­τρα­πεί σε μου­σείο το σπί­τι του Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη και να παρα­δο­θεί στο κοι­νό στην χθε­σι­νή εκδή­λω­ση στην Αμα­λιά­δα, προ­κά­λε­σε τοπο­θε­τή­σεις και αντι­δρά­σεις και άλλων βου­λευ­τών. Αρχι­κά του βου­λευ­τή της ΝΔ Κ. Τασού­λα και στη συνέ­χεια του Κώστα Τζα­βά­ρα, επί­σης βου­λευ­τή ΝΔ (Είχε προη­γη­θεί το χρυ­σαυ­γί­τη­τι­κο παραλήρημα).

Ο Κ. Τασού­λας επι­δό­θη­κε σε ένα αντικμ­μου­νι­στι­κό κρεσέντο:

«Η παρου­σία του κ. Τσί­πρα στα εγκαί­νια του μου­σεί­ου Μπε­λο­γιάν­νη, ήταν στο πλαί­σιο της ομο­βρο­ντί­ας αντι­πε­ρι­σπα­σμού. Υπάρ­χουν κι άλλες παρα­τά­ξεις σε αυτή τη χώρα. Όχι μόνο η Αρι­στε­ρά. Ακού­στη­κε ότι ο Μπε­λο­γιάν­νης αγω­νί­στη­κε για τη δημο­κρα­τία. Δια­φω­νώ. Ο θάνα­τός του ήταν σκλη­ρό­τα­τος . Αλλά δεν μπο­ρεί εν ονό­μα­τι ενός πολύ σκλη­ρού θανά­του που μπο­ρεί κανείς να κρί­νει να θεω­ρη­θεί ότι η επι­δί­ω­ξη επι­βο­λής κομ­μου­νι­στι­κής δημο­κρα­τί­ας συνι­στά πρά­ξη δημο­κρα­τί­ας. Αν είχε επι­κρα­τή­σει η άλλη παρά­τα­ξη στη χώρα μας δεν θα επι­τρε­πό­ταν όχι απλώς να πω αυτά αλλά ούτε να τα σκε­φτώ αυτά», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά προ­κα­λώ­ντας πολ­λά σχό­λια στη Βουλή.

Ο Κ. Τζα­βά­ρας, με πιο προ­σεγ­μέ­νη ομι­λία για να προ­στα­τέ­ψει το κόμ­μα­του μιας και είχαν προ­γη­θεί αντι­δρά­σεις για την τοπο­θέ­τη­ση Τασού­λα, είπε ότι ο Μπε­λο­γιάν­νης είναι λαμπρός αγω­νι­στής και ήρω­ας του κόμ­μα­τος του και δεν μπο­ρεί να εμφα­νί­ζε­ται ως ήρω­ας της Δημο­κρα­τί­ας άρα και της άλλης πλευ­ράς. «Ήρω­ες υπάρ­χουν και από την άλλη πλευ­ρά και θα έπρε­πε η Βου­λή να έχει την πρό­νοια για τέτοια θέμα­τα και να έχει μια αξια­κή ουδετερότητα.»

Στις ανα­φο­ρές Κ. Τζα­βά­ρα αντέ­δρα­σε ο ίδιος ο πρό­ε­δρος της Βου­λής λέγο­ντας πως μένει έκπλη­κτος από αυτά που ακού­στη­καν και πρό­σθε­σε ότι στην χτε­σι­νή εκδή­λω­ση στην Αμα­λιά­δα από που­θε­νά δεν υπήρ­ξε ούτε μία ένστα­ση από οπου­δή­πο­τε για το ότι η Βου­λή θα τιμή­σει τον Μπελογιάννη.

Υπέρ του Νίκου Βού­τση τάχθη­κε ο προ­ε­δρεύ­ων βου­λευ­τής ΠΑΣΟΚ Δημή­τρης Κρε­μα­στι­νός λέγο­ντας ότι είναι πολύ σωστή η ενέρ­γεια της Βου­λής να τιμή­σει τον Μπελογιάννη.

Όμως ο βου­λευ­τής της ΝΔ επα­νήλ­θε κάνο­ντας λόγο για σκό­πι­μη σύγ­χυ­ση «Άλλο το θέμα της εκτέ­λε­σης για το οποίο όλοι αντέ­δρα­σαν και άλλο να γίνε­ται ήρω­ας, ενώ ήταν ήρω­ας μόνο της παρά­τα­ξης του.

Ο ελλη­νι­κός εμφύ­λιος ήταν για να μην γίνει Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία η Ελλά­δα. Ποιος δικαιώ­θη­κε; Απ´ όλες τις πλευ­ρές υπήρ­ξαν ήρω­ες και κακοποιοί.

Δεν πρέ­πει αυτή η μελα­νή σελί­δα της ιστο­ρί­ας, ο εμφύ­λιος να απο­τε­λέ­σει στιγ­μή πολι­τι­στι­κής κληρονομιάς».

Το Χρυ­σαυ­γί­τι­κο αραλήρημα

Μια παρα­λη­ρη­μα­τι­κή απει­λη­τι­κή τοπο­θέ­τη­ση κατά του Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη ήταν αυτή του βου­λευ­τή του Χρυ­σής Αυγής Πανα­γιώ­τη Ηλιό­που­λου που προ­κά­λε­σε την οργή των βου­λευ­τών κατά τη συζή­τη­ση για την προ­α­να­κρι­τι­κή επιτροπή.

«Χθες ο Τσί­πρας, ευρι­σκό­με­νος με την πλά­τη στον τοί­χο, για να τσι­γκλί­σει τα αρι­στε­ρά αντα­να­κλα­στι­κά του ακρο­α­τη­ρί­ου του, εγκαι­νί­α­σε ένα μου­σείο για τον Μπε­λο­γιάν­νη. Για τον αρχι­σφα­γέα του κομ­μου­νι­στι­κού κόμ­μα­τος. Γι αυτόν που ευθύ­νε­ται για τόσα εγκλή­μα­τα εγκαι­νιά­στη­κε ένα μου­σείο. Βέβαια για τον Παύ­λο Μελά, του οποί­ου το σπί­τι ρημά­ζει στην Κηφι­σιά, δεν έχει ακου­στεί ούτε μια λέξη» είπε ο βου­λευ­τής της Χρυ­σής Αυγής. Μετά τις αντι­δρά­σεις από τα έδρα­να της αρι­στε­ράς, ο βου­λευ­τής επέ­μει­νε: «Τιμή­σα­τε τον σφα­γέα αλλά εμείς το σπί­τι του θα το γκρε­μί­σου­με για να μην θυμί­ζει τα εγκλή­μα­τα του κομ­μου­νι­σμού, όταν θα έρθει η ώρα. Θα δεί­τε το Μου­σείο Μπε­λο­γιάν­νη τι θα γίνει, όταν θα έρθει η Χρυ­σή Αυγή στα πράγματα».

«Κανέ­να σπί­τι δεν μπο­ρεί κανείς να γκρε­μί­σει» απά­ντη­σε ο αντι­πρό­ε­δρος της Βου­λής Νική­τας Κακλαμάνης.

«Καλά, θα έρθου­με στα πράγ­μα­τα και θα δεί­τε» επέ­μει­νε ο Πανα­γιώ­της Ηλιόπουλος.

Στο ίδιο κλί­μα και ο υπό­δι­κος Λαγός ο οποί­ος και απέ­δω­σε ευθύ­νες στον Νίκο Μπε­λο­γιάν­νη για τη «σφα­γή του Μελι­γα­λά» και δικαιο­λό­γη­σε την εκτέ­λε­ση του Μπε­λο­γιάν­νη λέγο­ντας ότι δικά­στη­κε για προδοσία.

 Σ. Βάρδαλης «αντικουμιστική υστερία»

Ξεκι­νώ­ντας την ομι­λία του ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ απά­ντη­σε στην αντι­κομ­μου­νι­στι­κή υστε­ρία του εκπρο­σώ­που της Χρυ­σής Αυγής και την επί­θε­σή του στον εκτε­λε­σμέ­νο Ν. Μπε­λο­γιάν­νη. Ο Σ. Βαρ­δα­λής σημεί­ω­σε πως η ΧΑ δεν έχει το ανά­στη­μα να ανα­φέ­ρε­ται στον Ν. Μπε­λο­γιάν­νη και τους άλλους αγω­νι­στές του ΚΚΕ για­τί όταν αυτοί πολε­μού­σαν τους κατα­κτη­τές, οι πρό­γο­νοι της Χρυ­σής Αυγής ήταν συνερ­γά­τες του Χίτλερ, πρό­δι­δαν και εκτε­λού­σαν τους αγωνιστές.

 

Για όσους έχουν αυτα­πά­τες για το ποιου τελι­κά τα ταξι­κά συμ­φέ­ρο­ντα εξυ­πη­ρε­τούν (από εδώ και προ­έρ­χε­ται και ταξι­κό τους μίσος και η χολή που ρίχνουν) τόσο η εγκλη­μα­τι­κή νεο­να­ζι­στι­κή οργά­νω­ση της «Χ.Α» όσο και το (αστι­κό) κόμ­μα της Ν.Δ.

Και η απάντηση
«Αγα­πά­με την Ελλά­δα και το λαό της περισ­σό­τε­ρο από τους κατη­γό­ρους μας. Το δεί­ξα­με όταν εκιν­δύ­νευε η ελευ­θε­ρία, η ανε­ξαρ­τη­σία και η ακε­ραιό­τη­τά της και, ακρι­βώς, αγω­νι­ζό­μα­στε για να ξημε­ρώ­σουν στη χώρα μας καλύ­τε­ρες μέρες χωρίς πεί­να και πόλε­μο. Για το σκο­πό αυτό αγω­νι­ζό­μα­στε και όταν χρεια­στεί θυσιά­ζου­με και τη ζωή μας. Πιστεύω ότι δικά­ζο­ντάς μας σήμε­ρα, δικά­ζε­τε τον αγώ­να για την ειρή­νη, δικά­ζε­τε την Ελλά­δα». (Από την απο­λο­γία του στη 2η δίκη)

Ατέ­χνως

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο