Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βουλή: Ψηφίστηκε το αντιδραστικό πολυνομοσχέδιο-σκούπα για την τοπική διοίκηση — Καταψήφισε το ΚΚΕ

Ψηφί­στη­κε νωρί­τε­ρα στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής το αντι­δρα­στι­κό πολυ­νο­μο­σχέ­διο — σκού­πα του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών το οποίο περιέ­χει δια­τά­ξεις που αφο­ρούν από τη φίμω­ση των λαϊ­κών διεκ­δι­κή­σε­ων στα δημο­τι­κά συμ­βού­λια, με την απα­γό­ρευ­ση της αντι­πο­λί­τευ­σης να θέτει θέμα­τα εκτός ημε­ρή­σιας διά­τα­ξης (άρθρο), μέχρι τον έλεγ­χο στο εσω­τε­ρι­κό των κομ­μά­των και τον περιο­ρι­σμό της δυνα­τό­τη­τας κυρί­ως των μικρό­τε­ρων κομ­μά­των να προ­πα­γαν­δί­ζουν τα μηνύ­μα­τά τους. Στο ίδιο νομο­σχέ­διο ενι­σχύ­ε­ται και η λει­τουρ­γία των ΦΟΔΣΑ ως ανώ­νυ­μες εται­ρί­ες, αλλά και υπο­δο­χής επι­κίν­δυ­νων απο­βλή­των, επι­και­ρο­ποιώ­ντας και διευ­ρύ­νο­ντας το σχε­τι­κό αντι­λαϊ­κό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ειδι­κός αγο­ρη­τής του ΚΚΕ, Μανώ­λης Συντυ­χά­κης, επι­σή­μα­νε ότι το νομο­σχέ­διο είναι «ενταγ­μέ­νο στην επι­τά­χυν­ση της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης, με την ενί­σχυ­ση του αστι­κού κρά­τους και του πολι­τι­κού συστή­μα­τος, ικα­νά να υπη­ρε­τούν τις επι­θυ­μί­ες — επι­διώ­ξεις του κεφα­λαί­ου σε κάθε φάση, στην παρού­σα για την “πρά­σι­νη μετά­βα­ση” και τον ψηφια­κό μετα­σχη­μα­τι­σμό της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας, την κερ­δο­φο­ρία και αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τά της» ενώ περιέ­χο­νται ρυθ­μί­σεις όπως ψευ­δε­πί­γρα­φη «Ευρω­παϊ­κή Πρω­το­βου­λία Πολι­τών», που προ­σπα­θούν« να ανα­κτή­σουν την χαμέ­νη αξιο­πι­στία της ΕΕ».

Από τα πιο εμβλη­μα­τι­κά άρθρα του νομο­σχε­δί­ου είναι το άρθρο 44. Όπως τόνι­σε ο Μ. Συντυ­χά­κης, «είναι φανε­ρό ότι αυτή η μεθό­δευ­ση έχει ένα και μόνο στό­χο: Να επι­βλη­θεί σιω­πη­τή­ριο στα Δημο­τι­κά Συμ­βού­λια. Κυβέρ­νη­ση — ΚΕΔΕ (με πλειο­ψη­φία ΝΔ) έχουν κοι­νή γραμ­μή πλεύ­σης. Ο καη­μός τους δεν περιο­ρί­ζε­ται στη φίμω­ση των παρα­τά­ξε­ων της μειο­ψη­φί­ας. Αυτό που κύρια επι­διώ­κουν είναι να απο­στει­ρώ­σουν τις συνε­δριά­σεις των δημο­τι­κών συμ­βού­λων από τις διεκ­δι­κή­σεις και την αντί­δρα­ση του λαϊ­κού παρά­γο­ντα. Αυτό σας ενο­χλεί!».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ «βγή­καν στα κερα­μί­δια» για το άρθρο 44 με το δεύ­τε­ρο να κατα­θέ­τει και αίτη­μα ονο­μα­στι­κής ψηφο­φο­ρί­ας. Ωστό­σο δεν έβγα­λαν άχνα όταν ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Μ. Βορί­δης τους είπε ότι το άρθρο αυτό έρχε­ται ως συνέ­χεια των μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων του «Καπο­δί­στρια» και του «Κλει­σθέ­νη» που όπως είπε «δεν τα ψήφι­σα εγώ» αλλά το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερ­νή­σεις που άλλα­ξαν «τον χαρα­κτή­ρα των δημο­τι­κών συμβουλίων».

Όσον αφο­ρά στην ονο­μα­στι­κή ψηφο­φο­ρία υπέρ ψήφι­σαν 157 βου­λευ­τές (ΝΔ) κατά 131 και 10 ψήφι­σαν παρών («Ελ. Λύση»). Το ΚΚΕ κατα­ψή­φι­σε βέβαια το άρθρο, όπως και το νομο­σχέ­διο επί της αρχής, ενώ ζήτη­σε την από­συρ­ση των άρθρων που με αφορ­μή τα οικο­νο­μι­κά παρα­πέ­μπουν ευθέ­ως στον έλεγ­χο στα εσω­τε­ρι­κά των κομμάτων.

Εκλογική διαδικασία για τους απόδημους

Στο νομο­σχέ­διο περιέ­χο­νται άρθρα και για τους από­δη­μους όπως το 13 για το οποίο ο Μ. Συντυ­χά­κης ζήτη­σε την από­συρ­σή του καθώς όπως ανέ­φε­ρε προ­βλέ­πει ότι με ευθύ­νη και δαπά­νες των κομ­μά­των, πρέ­πει να εφο­διά­ζο­νται με ψηφο­δέλ­τια οι διπλω­μα­τι­κές αρχές, μέσα σε δέκα μέρες, πριν την ημέ­ρα της ψηφο­φο­ρί­ας στην Ελλά­δα. «Πρό­κει­ται για ρύθ­μι­ση σκο­πι­μό­τη­τας που δημιουρ­γεί τερά­στια ανι­σό­τη­τα ανά­με­σα στα κόμ­μα­τα. Ειδι­κά, τα μικρό­τε­ρα κόμ­μα­τα είναι αδύ­να­το να αντε­πε­ξέλ­θουν σε αυτό το καθή­κον, πρα­κτι­κά και οικο­νο­μι­κά», όπως τόνισε.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο