Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βουλγαρία: Απέλασε 70 Ρώσους διπλωμάτες — Έντονη αντίδραση της Μόσχας

Συνε­χί­ζο­νται αμεί­ω­τη η ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση με επί­κε­ντρο την Ουκρα­νία και την Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, με την κυβέρ­νη­ση της Βουλ­γα­ρί­ας να προ­χω­ρά στην απέ­λα­ση 70 Ρώσων διπλω­μα­τών τους οποί­ους χαρα­κτη­ρί­ζει «απει­λή για την εθνι­κή ασφά­λεια της χώρας».

Έντο­νη ήταν η αντί­δρα­ση της Μόσχας, εκ στό­μα­τος του Υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Λαβρόφ ο οποί­ος έκα­νε λόγο για απο­φά­σεις που έχουν «από­λυ­τα καθα­ρό, φιλο — αμε­ρι­κα­νι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό», χαρα­κτή­ρι­σε «παρά­νο­μες» τις απε­λά­σεις και απεί­λη­σε με αντίμετρα.

Ο Λαβρόφ πρό­σθε­σε ότι πλέ­ον η ρωσι­κή πρε­σβεία «δεν είναι ικα­νή να λει­τουρ­γή­σει ομα­λά», ενώ κατέ­στη­σε σαφές ότι η Μόσχα θα απα­ντή­σει στην κίνη­σή αυτή της βουλ­γα­ρι­κής κυβέρνησης.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο