Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βουλγαρία: Εκατοντάδες διαδήλωσαν στην Σόφια κατά της καταστροφής μνημείου αφιερωμένου στον Κόκκινο Στρατό

Εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι δια­δή­λω­σαν την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη, 9 Μάρ­τη, στην Σόφια κατά της διά­λυ­σης του μνη­μεί­ου που είναι αφιε­ρω­μέ­νο στον Κόκ­κι­νο Στρατό.

Κρα­τώ­ντας κόκ­κι­νες σημαί­ες, καθώς και σημαί­ες της Βουλ­γα­ρί­ας, οι δια­δη­λω­τές δημιούρ­γη­σαν ανθρώ­πι­νη αλυ­σί­δα γύρω από το μνη­μείο, εκφρά­ζο­ντας με αυτόν τον τρό­πο την αντί­θε­ση τους στην πρό­θε­ση των τοπι­κών αρχών να το μετα­φέ­ρουν σε σημείο εκτός πόλης.

Ήδη το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο της Σόφιας, με την σύμ­φω­νη γνώ­μη της κυβέρ­νη­σης, έχει εγκρί­νει πρό­τα­ση του φιλο­ευ­ρω­παϊ­κού κόμ­μα­τος «Δημο­κρα­τι­κή Βουλ­γα­ρία» για την απο­συ­ναρ­μο­λό­γη­ση — ουσια­στι­κά διά­λυ­ση — του εμβλη­μα­τι­κού σοβιε­τι­κού μνη­μεί­ου το οποίο στέ­κει στην πλα­τεία Λέφ­σκι της βουλ­γα­ρι­κής πρω­τεύ­ου­σας από το 1954.

Το μνη­μείο είναι αφιε­ρω­μέ­νο στους ήρω­ες στρα­τιώ­τες του Κόκ­κι­νου Στρα­τού που απε­λευ­θέ­ρω­σαν την Σόφια από τους Ναζί κατά τον Δεύ­τε­ρο Παγκό­σμιο Πόλε­μο. Μάλι­στα, σε εμφα­νές σημείο του μνη­μεί­ου είναι χαραγ­μέ­νη η φρά­ση: «Στους απε­λευ­θε­ρω­τές του Σοβιε­τι­κού Στρα­τού — Από τον ευγνώ­μο­να λαό της Βουλγαρίας».

Μετά τις αντε­πα­να­στα­τι­κές ανα­τρο­πές και την παλι­νόρ­θω­ση του καπι­τα­λι­σμού στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 1990, το μνη­μείο έγι­νε πολ­λές φορές στό­χος βαν­δα­λι­σμών από ακρο­δε­ξιούς και άλλα αντι­κομ­μου­νι­στι­κά στοι­χεία. Τον τελευ­ταίο χρό­νο, οι βαν­δα­λι­σμοί εντά­θη­καν με αφορ­μή την ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρανία.

Ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία, άλλω­στε, έχει χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ως πρό­σχη­μα από κυβερ­νή­σεις χωρών της ανα­το­λι­κής Ευρώ­πης (π.χ. Πολω­νία) και της Βαλ­τι­κής προ­κει­μέ­νου να προ­βούν σε διά­λυ­ση μνη­μεί­ων αφιε­ρω­μέ­νων στον Κόκ­κι­νο Στρα­τό, στη βάση της ανι­στό­ρη­της και χυδαί­ας εξί­σω­σης της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης με την σημε­ρι­νή καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία.

Πηγή: idcommunism.com

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο