Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βουλγαρία: Οι αρχές προσφέρουν χρήματα στους συνταξιούχους προκειμένου να εμβολιαστούν

Ο πρω­θυ­πουρ­γός της Βουλ­γα­ρί­ας Κίριλ Πετ­κόφ ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι οι ηλι­κιω­μέ­νοι που θα εμβο­λιά­ζο­νται κατά της covid-19 θα έχουν αύξη­ση στη σύντα­ξή τους για έξι μήνες, στο πλαί­σιο της προ­σπά­θειας της κυβέρ­νη­σης να αυξή­σει το ποσο­στό εμβο­λια­σμού του πλη­θυ­σμού, που είναι ένα από τα χαμη­λό­τε­ρα στην ΕΕ.

Ο Πετ­κόφ, που ανέ­λα­βε την πρω­θυ­πουρ­γία αυτό τον μήνα, δήλω­σε ότι κάθε συντα­ξιού­χος Βούλ­γα­ρος θα λαμ­βά­νει 75 λέβα (38,39 ευρώ) επι­πλέ­ον στη σύντα­ξή του για έξι μήνες αφού λάβει την πρώ­τη ή τη δεύ­τε­ρη δόση εμβο­λί­ου κατά της covid-19.

Το μέτρο αφο­ρά και τους συντα­ξιού­χους που έχουν ήδη λάβει και ανα­μνη­στι­κή δόση.

Στη Βουλ­γα­ρία μόνο το 27% των ενη­λί­κων έχει ανο­σο­ποι­η­θεί πλή­ρως, σε σχέ­ση με το 68% κατά μέσο όρο στην ΕΕ.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο